Om institutionen

Ekonomisk-historiska institutionen i Lund bildades 1949. Det senaste årtiondet har institutionen växt kraftigt och är som självständig ekonomisk-historisk institution den största i världen. Framgångssagan bygger på relevans i forskning och undervisning och en inkluderande, dynamisk och internationell forskning- och lärandemiljö.

Bild på gaveln byggnad Alfa 1.
Ekonomisk-historiska institutionen i Alfa 1 - Scheelevägen 15B, Lund

Institutionens anställda, dvs lärare, postdoktorer, forskare, teknisk-administrativ personal och doktorander, uppgår till cirka 100 personer. På forskarutbildningen finns ett trettiotal doktorander och 5–­10 disputerar varje år. Institutionens ekonomiska omslutning är 2021 drygt 75 miljoner kronor varav cirka 80 procent används till forskning och forskarutbildning. Därutöver finansieras forskning vid institutionen med stipendiemedel för cirka 5 Mkr om året. Utmärkande för institutionen är den stora mängden externfinansierade forskningsprojekt. De huvudsakliga finansiärerna är Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Vinnova, Forte, Wallenbergstiftelserna och Handelsbankens forskningsstiftelser. 

Institutionens övergripande forskningsstrategi är att vara öppen och inkluderande, den är förankrad i tre nyckelkoncept: relevans, internationalisering samt att bygga forskningsdatabaser. Institutionen vill få tusen blommor att blomma, vilket har resulterat i en produktiv, kreativ och mångsidig forskningsmiljö. 

Institutionens undervisning är starkt forskningsanknuten och bygger på samma sätt på relevans och internationalisering. Flertalet forskare också är involverade i kurs- och programutveckling och undervisar på grundutbildningen. Institutionens har en dedikerad lärarkår som arbetar nära forskningsfronten, dess program- och kursutbud är rikt och i ständig utveckling.

Sedan hösten 2019 erbjuder institutionen ett eget kandidatprogram, Economy and Society, som direkt etablerat sig bland de mest sökta internationella programmen i Sverige, alla discipliner. Där återfinns också Lunds universitets tvärvetenskapliga kandidatprogram i utvecklingsstudier, BIDS, som institutionen är involverad i. Sist men inte minst har institutionen programansvar för tre internationella Mastersprogram och examinerar varje vår ett hundratal Mastersstudenter.

Mats Olsson
Prefekt