Informatik

Forskning om informationssystem

Vårt forskningsuppdrag är att skapa relevanta och djupgående kunskaper om hur digitalisering utformas och hur den påverkar individer, organisationer och samhällen.

Forskningen om informationssystem (informatik) i Lund är inriktad på utformning av digitalisering och på den digitala omställningen av samhället och mänsklig verksamhet. Hur bidrar vi till denna omställning som designers och utvecklare? Hur påverkas individer, grupper och organisationer av den digitala omställningen?

Vår forskning är ämnesövergripande i sitt angreppssätt och har ett starkt internationellt fokus i fråga om forskningsfrågor och engagemang. Forskare och doktorander ger ett viktigt bidrag till forskningen vid institutionen och till skolans intellektuella miljö. Vi deltar i nationell och internationell forskningssamverkan, till exempel i form av forskningsprojekt. Vi publicerar vår forskning i högt ansedda, expertgranskade konferenser och tidskrifter inom informationssystem och angränsande områden. Forskare från institutionen deltar också i den populärvetenskapliga debatten och samarbetar med praktiker inom flera områden.

Informationssystem

Informationssystem (IS) är en bro mellan teknik och mänsklig verksamhet.

I ett internationellt sammanhang definieras vetenskapsgrenen informationssystem som ”ändamålsenlig design, leverans, användning och inverkan av informations- [och kommunikations]teknik i organisationer och i samhället”. (Avison & Fitzgerald, 2003.)

Svenska informationssystemakademin definierar vetenskapsgrenen på följande sätt:

Informationssystem/informatik är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om digitalisering och dess förutsättningar, betydelser, värden och konsekvenser i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Ämnet innefattar studier och utveckling av digitala praktiker, resurser, artefakter och system. Digitala praktiker innefattar styrning, design, införande och bruk av digitala resurser, artefakter och system.

Det betyder att digitalisering och digital omställning inom vetenskapsgrenen informationssystem alltid studeras utifrån en mänsklig kontext.

Digital omställning

Forskningen inom institutionen har ett brett fokus på digital omställning och omfattar både processen för omställningen och dess påverkan på användare och på samhället. Som exempel på specifika forskningsområden kan nämnas beslutsautomatiserings- och beslutsstödsystem, gröna och hållbara informationssystem, artificiell intelligens och hybrider människa–artificiell intelligens, informationssäkerhet och integritet, delningsekonomin, mobila lösningar, e-förvaltning, webbaserat lärande, implikationer och utformning av it inom hälso- och sjukvård, samt instrumentella och mänskliga utfall av globalt it-arbete.

Forskningsresultat från institutionen för informatik har tillämpats inom till exempel hälso- och sjukvård, krishantering, hälso- och sjukvårdslösningar för barn samt inom bankväsendet. Lösningarna har använts på både nationell och internationell nivå och omfattar allt från stöd till kommuner till Europeiska unionen och vissa utvecklingsländer.

Läs mer om Institutionen för informatik

Våra forskningsprojekt

Nyfiken på våra pågående forskningsprojekt? Du kan läsa mer om dem på vår engelska webbplats.