Statistik

Forskningsområden och utmaningar

Våra forskningsområden på Statistiska institutionen är finansiell statistik, stokastiska nätverk, multivariat analys, biostatistik samt tillämpad forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Forskning vid Statistiska institutionen bedrivs inom flera områden vilka presenteras nedan.

Finansiell statistik

Inom finansiell statistik bedrivs studier av bland annat optimala investeringsstrategier under restriktioner och beroenden mellan GARCH-processer.

Stokastiska nätverk

Institutionens forskning inom stokastiska nätverk är inriktad mot statistiska modeller för sociala nätverk.

Multivariat analys

En del av forskningen på detta område är koncentrerad kring utfallsrum med restriktioner; exempelvis studeras korrelationsstrukturer på simplexar och modeller för cirkulära data. En annan del är fokuserad på multivariata generaliserade linjära modeller och multilevelmodeller.

Biostatistik

Vid institutionen bedrivs tillämpad forskning inom biostatistik i samarbete med bland annat neurokirurger, psykiatriker, barnläkare och tandläkare. Dessutom bedrivs teoretiskt inriktad biostatistisk forskning inom teorin för exakta test samt rörande modeller för livslängdsdata och för ordinaldata.

Tillämpad forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen

Institutionen bedriver även tillämpad forskning i samarbete med bland annat Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Sociologiska institutionen, Institutionen för ekonomisk historia, samt Rättssociologiska enheten vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om Statistiska institutionen

Senast uppdaterad: 2019-01-14