Arbetsrätt II, 15 hp

kurskod: HARG06

Kursen inleds med studium av den juridiska metoden med inriktning mot den arbetsrättsliga rättskälleläran. I kursen ingår ett särskilt avsnitt om diskriminering och jämställdhetsaspekter på arbetsrätten. Den offentliga arbetsrätten och gränsdragningsproblem mellan de offentligrättsliga och arbetsrättsliga regleringarna behandlas. Vidare behandlas vissa frågor rörande arbetstagares lojalitet, löneskydd och arbetsmiljö. I kursen ingår även en orientering av arbetsrättsliga aspekter på straff och skadeståndsrätten. Seminarieövningar i form av rättsfallsanalyser och förhandlingsspel utgör obligatoriska moment i kursen.

Schema

HARG06 Schema VT 2023 

Kursplan och litteraturlista

HARG06 Gällande kursplan

HARG06 Kurslitteratur VT 2023