Arbetsrätten i metod och tillämpning, 15 hp

kurskod: HARH06

Kursen förmedlar ett helhetsperspektiv på den arbetsrättsliga regleringens tillämpning i arbetslivet. Den syftar även till att ge fördjupade kunskaper om förhandlingar, konfliktlösning och lagstiftning, medel att reglera arbetslivet samt juridisk och samhällsvetenskaplig metod. Kursen inleds med en genomgång av centrala förhandlingsteoretiska problemställningar av relevans för arbetsmarknadsförhandlingar såsom förhandlingsstyrka, förhandlarnas kompetensområde och mandat, aktörernas strategi- och taktikval, omgivningens betydelse för förhandlingar samt andra aktörer i förhandlingsprocessen, t ex medlare. Därefter behandlas den formella grunden för förhandlingar på arbetsmarknaden. Förhandlingsordningar enligt lag och avtal gås igenom. Lagen om rättegången i arbetstvister och arbetsdomstolens roll som specialdomstol på arbetsmarknaden studeras liksom empiriska förhandlings- och domstolssituationer. Vidare ges en översikt över teorier om företagsdemokrati och arbetsrätt i tillämpning samt analyser av faktorer som påverkar att lagar kan tillämpas enligt sina syften. Undersökningar rörande effekter av arbetsrättsliga reformer behandlas också.

Schema

HARH06 Schema HT 2022 

Kursplan och litteraturlista

HARH06 Gällande kursplan

HARH06 Kurslitteratur HT 2022