Beviljade forskningsprojekt

KEFUs strategiska forskningsprojekt syftar till att initiera forskning inom aktuella kommunalekonomiska frågor. Styrelsen har genom dessa projekt möjlighet att rikta intresset mot frågor som inte ryms inom ramen för basforskningen. FoU-projekten är också viktiga för att kontinuerligt bygga upp ny kompetens inom området, vilket inte minst KEFUs licentiatstipendier är ett exempel på. I nedanstående sammanställning ges en översikt över några av de senaste årens strategiska forskningsprojekt som styrelsen tagit beslut om.

98. Styrelsearbete i kommunala bolag – vad innebär det och vad kräver det? Fas 2

Syfte: Studien söker svar på följande frågor:

 • Hur uppfattar styrelseledamöter i kommunala bolag styrelsens uppgift?
 • Hur uppfattar styrelseledamöter i kommunala bolag sin roll?
 • Hur arbetar styrelser i kommunala aktiebolag?
 • Hur kan styrelsen i ett kommunalt aktiebolag verka för mesta möjliga nytta för kommunen (koncernnytta)?

 

Genom att söka svar på de fyra frågorna ovan är syftet att öka kunskapen kring styrelsearbete i kommunala bolag samt hur relationen mellan bolaget och ägaren ser ut och hur bolaget bidrar till koncernnytta. 

Särskilda villkor:

Slutrapportering senast:  2021-10-15                                                 

Status; Pågående                                                                             

Projektansvariga: 

Ola Mattisson

ola.mattisson@fek.lu.se

Anna Thomasson

anna.thomasson@fek.lu.se

97. Obligatorisk förskoleklass – varför så olika mellan kommuner och påverkar det elevers kunskapsresultat

Syftet med projektet är att göra en förstudie kring bestämningsfaktorer till den mellankommunala variationen i antalet timmar i förskoleklass, samt dess inverkan på elevers skolresultat, dvs vilka effekter förskoleklassen har på fördelningen av skolresultat inom en kommun jämfört med andra grupper. med det övergripande målet att skicka in en större ansökan om tre års forskningsfinansiering under 2021. Med medel från KEFU säkerställs kvalitet av datamaterial och preliminära resultat vilket ökar chanserna för flerårig finansiering.  

 

 

Aktiviteter/Avrapportering/Villkor

Projektet rapporteras vid ett KEFU seminarium/pod och i KEFUs skriftserie. Annan spridning och publicering uppmuntras. 

Senast ett halvår efter det att projektet avrapporterats skall anslagsmottagare/n lämna en ekonomisk redogörelse för projektet, styrkt av ett utdrag från berörd institution/organisations redovisning.

Eventuellt överskott återbetalas till KEFU.

Slutrapportering senast: 2021-06-30, Status; Pågående (försenat pga pandemin)

Projektansvarig:

Therese Nilsson                 

therese.nilsson@nek.lu.se

96. Inkomstutvecklingen för Skånes landsbygd och segregerade områden.

Syfte: I detta projekt görs en undersökning av inkomstutvecklingen för Skånes mest glesa landsbygd. Framförallt studeras inkomsterna för den icke-sysselsatta befolkningen.

Följande forskningsfrågor studeras:

Jämförelse och analys av utvecklingen för disponibel inkomst, sysselsättning, förvärvsinkomst, och transfereringar för Skånes mest glesa och etniskt segregerade områden

Utvecklingen för olika grupper (invandrare, svenskfödda med utländskfödda föräldrar och svenskfödda med svenskfödda föräldrar) och specifikt för den icke-arbetande befolkningen (arbetslösa, utanför arbetskraften och pensionärer)

Diskutera inkomstutvecklingen och relatera resultaten till det kommunala utjämningssystemet

Aktiviteter/Avrapportering

• KEFU seminarium/pod

• Rapport i KEFUs skriftserie. 

• Annan spridning och publicering uppmuntras. 

Slutrapportering senast: 2021-06-30, Status: Pågående

Projektansvarig:

Martin Nordin

martin.nordin@agrifood.lu.se

95. Omvårdnad av äldre personer med återkommande vårdbehov-effekter av samverkan på resursanvändning

Syftet med projektet är att studera effekter av samverkan i omhändertagandet av äldre personer i ordinärt boende med återkommande vårdbehov.

 

Mer specifikt ska skillnader i insatser på kommunal och regional nivå studeras avseende tid, kostnader och insatser beroende på om individen är inskriven respektive inte inskrivna i vårdformen mobilt vårdteam.

Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium/pod
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2020-12-31, Status: Pågående (försenat pga pandemin)

Projektansvariga:

Anna H Glenngård

anna.glenngard@fek.lu.se

Mattias Haraldsson

mattias.haraldsson@fek.lu.se

94. Styrelsearbete i kommunal bolag-vad innebär det och vad kräver det?

Syfte: I studien fokuseras följande frågor: 

 • Hur uppfattar styrelseledamöter i kommunala bolag styrelsens uppgift?
 • Hur uppfattar styrelseledamöter i kommunala bolag sin roll?
 • Hur arbetar styrelser i kommunala aktiebolag?
 • Hur kan styrelsen i ett kommunalt aktiebolag verka för mesta möjliga nytta för kommunen (koncernnytta)?

 

Genom att söka svar på de fyra frågorna ovan är syftet att öka vår kunskap kring styrelsearbete i kommunala bolag samt hur relationen mellan bolaget och ägaren ser ut och hur bolaget bidrar till koncernnytta. 

Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium/pod
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2020-12-31, Status: Pågående (försenat pga pandemin)

Projektansvariga

Ola Mattisson

ola.mattisson@fek.lu.se

Anna Thomasson

anna.thomasson@fek.lu.se

93. Innovation i kommuner – hur sker det och för vem det skapar värde

Projektet syftar till att undersöka varför kommuner arbetar med innovation, hur innovation sker i en offentlig kontext samt hur innovation kan bidra att skapa värde för såväl kommuner som deras medborgare.

Mer specifikt avses innovationsarbetet i en kommun att studeras och då med fokus på följande frågor som var och en kopplar till en av innovationsprocessens fyra faser. De fyra frågorna studien avser besvara är:   

 Hur tas idéer och innovationer fram i en organisation? Fokus är här på hur arbetet organiseras i idégenereringsfasen. 

Hur ser urvalsprocessen ut, dvs hur väljer man vilka innovationer/idéer man ska arbeta vidare med? 

Hur implementeras innovationer i organisationen/verksamheterna och vilka anpassningar kräver det av arbetsprocesser och kompetenser?

Hur arbetar man med att sprida innovationer såväl internt till andra kommunala förvaltningar/organisatoriska enheter som externt till andra kommuner? 

Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium/pod
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2021-05-31, Status: Pågående

Projektansvarig:

Anna Thomasson

anna.thomasson@fek.lu.se

92. Skånska kommuners användning av sociala medier

Syfte: Detta projekt är en pilotstudie av samtliga Skånska kommuner i syfte att besvara bland annat följande frågor: 

 • Hur spritt är användandet av sociala medier bland skånska kommuner? 
 • I vilket syfte används sociala medier? 
 • Kan en maskininlärningsalgoritm tränas att kategorisera inlägg (från exempelvis Twitter) i kategorier såsom samhällsinformation, medborgarkommunikation och platsmarknadsföring? 

 

Dessutom ska projektet påbörja en teoriutveckling för att bättre förstå fenomenet platsmarknadsföring (sk place marketing) i relation till sociala medier. 

Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium/pod
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2020-05-31, Status: Avslutata

Projektansvariga

Andreas Bergh

andreas.bergh@nek.lu.se

Sara Moricz

91. Om kommuners beslut gällande personlig assistans och alternativa insatser

Syftet med studien är att kartlägga och analysera kommunernas beslut gällande personlig assistans och alternativa insatser för att tillhandahålla stöd och service åt personer med omfattande behov av stöd och service.

Frågor som ställs är bl.a.: 

Har antalet ansökningar till kommunen gällande personlig     assistans ökat under perioden 2012 till 2018? 

Har antalet avslag förändrats under samma period? 

Vid avslag, vilka alternativa insatser har kommunerna beslutat? 

Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium/pod
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2019-12-31, Status: Pågående (Uppskov OK)

Projektansvariga

Niklas Altermark

niklas.altermark@svet.lu.se

Hans Knutsson

hans.knutsson@fek.lu.se

Mathilda Svensson Chowdhury

matilda.svensson@mau.se

90. Välfärdseffekter av utökningen av den obligatoriska folkskolan

Syftet med projektet är att undersöka orsakssambandet mellan utbildning och arbetsmarknads- och hälsoutfall och vårdutnyttjande senare i livet, dvs om barn som omfattades av den åttaåriga obligatoriska skolplikten lyckades bättre på arbetsmarknaden och fick bättre hälsa i jämförelse med jämnåriga som gick i skolan i en kommun där sjuårig folkskola fortfarande var rådande regel.

Syftet är även att undersöka om särskilt missgynnade samhällsgrupper särskilt påverkades, dvs vilka effekter reformen hade på fördelningen av inkomster och hälsa. Medel från KEFU söks för att kunna göra en inledande studie kring utbildningens kausala välfärdseffekter med målet att skicka in en större ansökan till Vetenskapsrådet. 

Aktiviteter/Avrapportering
•    KEFU seminarium/pod
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2019-12-31, Status: Avslutat

Projektansvarig:

Therese Nilsson

therese.nilsson@nek.lu.se

89.Den digitaliserade ekonomen i en digitaliserad organisation/omvärld

Syftet med projektet är att ge en generell bild av digitaliseringens organisatoriska sammanhang (exemplevis i svenska kommuner och regioner) och hur den kan påverka en strategisk yrkesgrupp genom att:

 1. Givet en bred definition av digitalisering ställa frågor till ekonomer rörande hur de påverkas av pågående digitaliseringsprocess.
 2. Fånga hur den kommunala organsiationen hanterar digitaliseringen.

Aktiviteter/avrappotering
•    KEFU seminarium
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2019-12-31, Status: Avslutat

Projektansvariga
Mikael Hellström
mikael.hellstrom@fek.lu.se

Ulf Ramberg

ulf.ramberg@fek.lu.se

88. Intern styrning vid vårdcentraler i Sverige och Finland – en jämförelse mellan Malmö och Helsingfors

Syftet med projektet är att ur ett verksamhetsperspektiv studera hur intern styrning och ledning bland vårdcentraler går till samt variation i denna i relation till:

 1. Karaktäristika bland vårdcentraler, dvs storlek, lokalisering, privat eller offentlig drift, verksamhetschefens bakgrund samt egenskaper bland listade patienter;
 2. Utformningen av den externa styrningen mellan sjukvårdshuvudmän och vårdgivare, dvs användning av dialog och prestationsmätning samt ersättningsystemets utformning i styrmodellerna och;
 3. Vårdgivares prestationer i termer av kvalitet, följsamhet till riktlinjer, patientnöjdhet, tillgänglighet och grad av samverkan med andra aktörer.

Aktiviteter/avrappotering
•    KEFU seminarium
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2019-12-31, Status: Pågår

Projektansvarig
Anna Häger Glenngård
anna.glenngard@fek.lu.se

87. Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

Syftet med forskningsprojektet är att kartlägga de skånska kommunkoncernerna med avseende på motiv, koncernstruktur och formell styrning. Mer precist syftar denna studie till en kartläggning av tre frågor:

 1. Hur är de kommunala koncernerna strukturerade i de skånska kommunerna?
 2. Hur är den formella styrningen av de skånska kommunala koncernerna utformad?
 3. Hur kan motivbilden bakom organiseringen av de kommunala koncernerna i de skånska kommunerna förstås?

Aktiviteter/avrapportering
•    KEFU seminarium
•    Rapport i KEFUs skriftserie
•    Övrig publicering uppmuntras

Slutrapportering senast 2018-12-31, Status: Pågår

Projektansvariga
Jörgen Carlsson
jorgen.carlsson@fek.lu.se

Mattias Haraldsson
mattias.haraldsson@fek.lu.se

Niklas Sandell
niklas.sandell@fek.lu.se

Senast uppdaterad: 2022-02-21