Seminarier

Juridiken bortom ”skolmarknaden” 
– om olika associationsformers (o)lämplighet för att driva fristående skolor i Sverige

Seminarium

Det svenska skolsystemet är unikt i internationell jämförelse. Enskilda aktörer har nära på fri etableringsrätt, finansieringen är likvärdig och offentlig, och elever och deras vårdnadshavare kan välja skola fritt. Detta skulle kunna gynna en stark närvaro av civilsamhället i skolan, men istället dominerar idag aktiebolagen. Seminariet bygger på en KEFU-rapport där författarna gör en associationsrättslig utredning av förutsättningarna för att driva friskolor i Sverige, och diskuterar de olika organisationsformer som står till buds: Bolag, föreningar, stiftelser och trossamfund. I den politiska debatten är de bolagsdrivna skolorna och deras vinstuttag kontroversiella, men i rättslig mening har aktiebolag (som huvudregel) syfte att göra vinst. Lagstiftningen kring ekonomiska föreningar är tydlig med att huvudsyftet måste vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, och frågan är om skolverksamhet kan sägas passa in på detta. Ideella föreningar är underreglerade och därmed relativt osäkra som associationsform, medan stiftelser är kapitalkrävande och konservativa till sin natur. I rapporten och vid seminariet går vi noggrant igenom de rättsliga ramverken för de olika associationsformerna i svensk rätt, och i vad mån de passar för att driva fristående skolor. Därmed ger vi ett kompletterande perspektiv på den kontroversiella debatten kring den så kallade ”skolmarknaden”.

Medverkande: Olof Hallonsten, docent, Ekonomihögskolan i Lund och Ellika Sevelin, jur dok, Juridiska institutionen, Lunds universitet

Tid: Fredagen den 28 oktober kl 14.00 – 16.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns norr om Ekonomicentrum.

Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmäl dig här http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/472

Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling - från extern legitimitet till intern relevans

Seminarium/podd

Olika typer av organisationer har under många år satsat mycket tid och resurser på att producera hållbarhetsrapporter av olika slag, men hur ser det ut med den interna relevansen och användningen av det som rapporteras? Jobbar man med hållbarhetsrelaterade budgetar och beslutsprocesser, kalkyler, nyckeltal och målsättningar!? 

Under seminariet kommer exempel på vikten av intern förankring i styr- och mätprocesserna gällande hållbarhetsaspekter från städer, regioner, kommuner och företag presenteras. Är detta något som automatiskt löser sig genom strategiska initiativ och ambitioner hos ledningen och centrala staber, eller måste verksamheten involveras mer konkret på olika sätt?

Matti Skoog är ämnesansvarig professor i redovisning och styrning vid Åbo Akademi, men jobbar löpande med andra universitet i hela Norden och övriga Europa. Han har länge intresserat sig för olika integrationsutmaningar i organisationers verksamhetsstyrningsprocesser där den största utmaningen varit och fortfarande är den mellan den strikt redovisningsreglerade finansiella logiken och den mer icke-finansiella verksamhetslogiken. I detta spänningsfält har hållbarhetsfrågan seglat upp som en ordentlig utmaning för många organisationer under de senaste åren och den verkar inte minska i viktighet, snarare tvärt om!

Välkommen till ett seminarium som behandlar många viktiga och aktuella frågor i svenskt offentligt och privat näringsliv. För att initiera en seminariedialog kommer även vissa svar och försiktiga rekommendationer ges i relation till ämnesområdet för dagen. 


Medverkande: Matti Skoog, professor, Åbo Akademi.

Tid: Torsdagen den 17 november kl 14.00 – 16.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns norr om Ekonomicentrum.

Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmäl dig här http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/473

Effekter av mobilt vårdteam i ordinärt boende 
– resultat från två skånska kommuner

Seminarium/film 

I Skåne initierades arbetet med ett hälso- och sjukvårdsavtal mellan de skånska kommunerna och regionen år 2013. Detta arbete ledde 2016 fram till ett färdigt samverkansavtal, det s.k., HS-avtalet. Ett av syftena var att etablera vårdformen mobilt vårdteam som riktar sig till äldre personer med återkommande vårdbehov. Vårdformen mobilt vårdteam innebär att man arbetar teambaserat (medarbetare från region och kommun) för att kunna utföra vård kontinuerligt i den enskildes boendemiljö. HS-avtalet i Skåne representerar ett initiativ som i olika former har prövats i andra regioner samt har stort intresse i landet. Forskningen om dess effekter är dock begränsad.

I samarbete med Region Skåne, Skånes kommuner, Malmö stad och Helsingborgs stad har KEFU genomfört två studier för att försöka identifiera effekter av samverkan genom mobilt vårdteam i omhändertagandet av äldre personer i ordinärt boende med återkommande vårdbehov. En studie har gjorts i Malmö och en studie i Helsingborg. Seminariet presenterar och reflekterar kring resultaten från dessa studier. 

Medverkande:  Mattias Haraldsson, ek dr och Anna Häger Glenngård, docent, båda från Ekonomihögskolan i Lund och KEFU, Elina Opasiak, Hälso- och sjukvårdstrateg, Malmö stad.

 

Tid: Tisdagen den 6 decemeber kl 14.00-16.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns norr om Ekonomicentrum.

Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmäl dig här http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/476

 

Den lokala demokratins vägval

Seminarium/film

Sverige tillhör ett av världens mest decentraliserade länder, där kommunsektorn har ansvaret för tunga välfärdsområden som barnomsorg, skola, äldreomsorg och socialtjänst. Det gör att frågan om hur den kommunala demokratin mår är högst angelägen. På detta KEFU-seminarium presenteras resultat från 2022 års SNS Demokratirådsrapport. Vi får höra om hur den lokala demokratin tycks må, vari den lokala demokratins viktigaste utmaningar ligger, och vilka reformer som eventuellt skulle kunna stärka den lokala demokratin.

Medverkande: Gissur Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och ordförande för SNS demokratiråd 2022.

Tid: Torsdagen den 8 december kl 14.00-16.00.

Plats: St Algatan hörsal (auditorium): Stora Algatan 4, Lund

Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmäl dig här http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/474

Senast uppdaterad: 2022-10-17