Vinnande bidrag 2015-2016

För 31e gången delade styrelsen för KEFU (Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbildning) ut ett pris för uppsatser inom kommunal ekonomi på totalt 20 000 kronor. För läsåret 2015/2016 gick priset till uppsatsen: "Sending a signal – the Effect of Raising Non-attendance Fees in Swedish Health Care", författad av Sofia Frögelius och Sara Lundin, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Styrelsens motivering lyder:
”Författarna tar på ett koncist och övertygande sätt tag i ett högaktuellt frågeområde som förorsakar stora kostnader och effektivitetsförluster inom den svenska hälso- och sjukvården: Patienter som utan legitima skäl inte dyker upp på den bokade besökstiden i vården.

Författarna de tar avstamp i en klassisk teoretisk oenighet om ekonomiska incitaments inverkan på beteende. Denna oenighet prövas genom att författarna jämför och analyserar två landstings (Region Skåne och Stockholms läns landsting) data (på individnivå) över genomförda och inställda bokade besök mellan åren 2008-2015. Region Skåne har sedan 2012 höjt patientavgiften för ett inställt besök till den dubbla ordinarie patientavgiften medan Stockholms läns landsting hållit fast vid att ett inställt besök kostar patienten en ordinarie patientavgift.

Med hjälp av en gedigen metod, klassiskt teoretiskt problem, välformulerad och skarp analys och efterföljande diskussion kan författarna konstatera att patientens kostnad för ett inställt besök har stor betydelse för om den inbokade tiden respekteras eller inte. I Region Skånes fall minskar de inställda besöken med 39 % jämfört med tidigare. Om kostnaden för ett inställt besök motsvarar 50 % av kostnaden för ett genomfört besök kan denna minskning för Regions Skånes del motsvara en årlig besparing på närmare 70 miljoner. Författarna menar också att den signal som skickas genom de höjda avgifterna för inställda besök också påverkar hur patienten tänker kring de kostnader som hens uteblivna besök genererar. Sammantaget har uppsatsens resultat tydliga policyimplikationer för hur ledande politiker inom de svenska landstingen kan tänka runt hur mycket patienten skall betala för ett inställt besök i vården.

Juryn har bestått av:

Monica Holmqvist, förbundsdirektör, Kommunförbundet Skåne (ordf. KEFU)

Per Magnus Andersson, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen

Andreas Bergh, lektor, Nationalekonomiska institutionen

Tomas Bergström, docent, Statsvetenskapliga institutionen

Maria Holm, biträdande förvaltningschef, Helsingborg stad.

Annika Lagerlöw, enhetschef, Region Skåne.

Pia Lindvall-Bengtsson, ekonomichef, Osby kommun

Ulf Ramberg, lektor, Företagsekonomiska institutionen

Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör, Region Skåne

Ylva Stubbegard, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, Burlövs kommun

Via länkarna till vänster hittar du tidigare vinnare av KEFU:s uppsatstävling.