Lundaekonomer får ledigt för att forska – genom RJ Sabbatical

Publicerad: 2018-06-27

En slavekonomis uppgång och fall samt sociala nätverk och entreprenörskap. Det är projekten som nu får stöd i form av tid och pengar från Riksbankens Jubileumsfonds stödform ”RJ Sabbatical”.

Bakom projekten hittar vi två av Ekonomihögskolans forskare, Erik Green och Sonja Opper.

– För mig betyder det här väldigt mycket, säger Erik Green, docent i ekonomisk historia. Jag får nu möjlighet att till hundra procent koncentrera mig på ett av mina forskningsprojekt. I just det här projektet är vi ganska många involverade och vi sysslar alla med olika saker. Jag agerar spindel i nätet och nu får jag äntligen ett år att sy min egen tråd.

RJ Sabbatical innebär att lektorer och professorer får möjlighet att skriva och slutföra långt kommen forskning. Hur tiden läggs upp är till stor del upp till forskarna själva, men avsikten är att forskarna ska få ägna sig åt forskning på heltid under sex till tolv månader.

Erik Greens plan är att påbörja sin ”ledighet” i januari 2019. Han tar med sig familjen till Sydafrika för att tillbringa hela året vid Stellenbosch University.

– Jag ska skriva en bok som just nu går under arbetstiteln The rise and the fall of a slave economy. Det är en syntes av det arbete som vi har utfört de senaste tre åren inom projektet The Cape of Good Hoop Panel. Projektet leds av mig och professor Johan Fourie vid Stellenbosch University, men inkluderar flera doktorander och forskare vid våra respektive universitet. Inom projektet samlar vi ihop ett unikt datamaterial som möjliggör robusta mikro-kvantitativa studier kring utvecklandet och fallet av en europeisk dominerad slavekonomi, 1660–1840.

Sonja Opper är professor i nationalekonomi och avser att tillbringa sin sabbatstid vid University of Chicago med att studera länken mellan sociala nätverk och entreprenörskap. Hon ska främst fokusera på frågor som:

  • Hur bygger entreprenörer sociala nätverk som bidrar till deras framgångar?
  • I vilken utsträckning förändras nätverk under företagets livscykel?
  • Vilka nätverksresurser är mest avgörande i olika utvecklingsstadier?
  • Hur spelar beteendemönster in på den sociala strukturen kring entreprenören?

Ytterligare en Lundaforskare har fått stöd från RJ Sabbatical i den här omgången, historieprofessor Wiebke Kolbe. Tidigare har bland andra Maria Stanfors och Fredrik Sjöholm från Ekonomihögskolan fått stöd.

Det kom in över hundra ansökningar efter årets utlysning. De bedömdes av en internationell expertpanel som konstaterade att kvaliteten i ansökningarna var hög och att stödformen med ”sabbaticals” fyller en viktig funktion i finansieringssystemet.

För fler forskare som tidigare har fått stöd, se RJ:s anslagsdatabas (ange Lunds universitet som förvaltare och RJ sabbatical 1–5 som stödform).

Fakta: RJ Sabbatical

Med RJ Sabbatical får tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning. Forskningstiden ska ägnas åt att slutföra långt kommen forskning eller att skriva verk som har förutsättning att bli betraktade som vetenskapligt betydande.

De ansökningar som gäller en period som är längre än sex månader ska även innehålla en forskningsvistelse utomlands på minst en månad. För kortare forskningsperioder är vistelse utomlands inget krav.

Tanken med utlandsvistelsen är att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter.

Forskningstiden på mellan sex och tolv månader kan forskarna koncentrera sig på sin egen forskning. De ska lägga allt annat åt sidan, med undantag för handledning av doktorander.

RJ Sabbatical är en försöksverksamhet med fem utlysningstillfällen mellan 2014 och 2018.

Läs mer om RJ Sabbatical

Källa: RJ.se