Morgondagens ledare utbildas i samarbete med akademin och näringslivet

Publicerad: 2023-03-20

Det kan vara tufft att gå från att vara ”en i gruppen” som klasskamrat eller kollega till att bli ledare, oavsett om det handlar om att bli chef på en arbetsplats eller medlem i ett kuratel i en nation. Ledarskapsutbildningen Leadership Academy rustar unga ledare för de utmaningar en chefsposition ofta innebär genom erfarenhetsutbyten med erfarna ledarskapsforskare, företagsledare och inte minst varandra.

Ledarskapsutbildningen Leadership Academy rustar unga ledare för de utmaningar en chefsposition ofta innebär genom erfarenhetsutbyten med erfarna ledarskapsforskare, företagsledare och inte minst varandra.

Deltagarna i utbildningen är unga yrkesverksamma som är nya på sina chefspositioner och några av de mest ambitiösa och ledarskapsintresserade individerna i Lund; de som valts att leda kårer och nationer. Blandningen av yrkesverksamma och aktiva inom studentlivet är en intressant mix där både likheter och olikheter kan hittas och diskuteras. Utbildningen pågår under ett läsår och bygger på föreläsningar, workshops, individuella samtal för utveckling och utbyte av erfarenheter mellan kursdeltagarna. Programansvariga på kursen är Christine Blomquist och Nadja Sörgärde.

– Vi inleder kursen med att reflektera och inventera deltagarnas behov, och vi kan se att många behov kommer igen år efter år, säger Christine och fortsätter,

– Samtal för personlig utveckling med skolans karriärcoach Pernilla Thellmark är till exempel ett återkommande inslag. Hon träffar deltagarna en och en och det är en mycket uppskattad del av programmet.

Nadja Sörgärde och Christine Blomquist är akademiskt ansvariga för Leadership academy.

Universitetslektorerna i organisation Nadja Sörgärde och Christine Blomquist är akademiskt ansvariga för Leadership academy.

Mervärde för deltagande företag

Nytt för i år är att Wihlborgs och Deloitte, företag som bekostat delar av Leadership Academy, också haft möjlighet att ha deltagare med i utbildningen. Det har lett till ett mervärde för både studenter, som får ytterligare infallsvinklar, och företagen, som kan erbjuda sina nya ledare en kvalificerad utbildning. Nadja utvecklar hur synergierna uppstår och säger:

– Min bild är att våra deltagare ofta tror att deras utmaningar är helt unika, men de problem som uppstår när du går från att vara en person i en grupp till att leda den är trots allt snarlika oavsett om du leder kompisar eller kollegor. Det är egentligen ett klassiskt ledarskapsdilemma. När personer i samma sits träffas upptäcker de att de inte är ensamma, utan de delar sina dilemman med många andra.

Under utbildningen går Nadja och Christine igenom modeller, ramverk och verktyg för hantering av olika dilemman. Det kan vara förebyggande åtgärder som att bygga en god gruppdynamik, men också hur de kan ta svåra samtal eller hantera konflikter.

Företagskontakten en viktig del

Även om utbildningen Leadership Academy funnits tidigare så säger Nadja att konceptet nu är tillspetsat, bland annat genom workshops med inbjudna yrkesverksamma. Dessa workshops är utformade så både gäst och studenter får med sig något nytt. En annan stor fördel som Christine och Nadja framhåller är den direktkontakt mellan yrkesverksamma och studenter som uppstår. De ser även att det är en möjlighet för företagen att få en inblick i vilka frågor som är viktiga för unga vuxna idag.

– De föreläsande yrkesverksamma gästerna reflekterar ofta över att det var intressant att medverka eftersom de fick tänka i nya banor i och med infallsvinklarna från studenterna, säger Christine.

Röster om Leadership Academy

Företagsstudent Martina Bjurka, Senior Consultant på Deloitte
"Leadership Academy är ett intressant komplement till de utbildningar jag får via mitt företag. Många diskussioner, dilemman, lärdomar och tips är direkt relevanta att applicera i mitt arbete idag. Nästa generation som är på väg ut i yrkeslivet kommer med intressanta och relevanta diskussioner och tankar, det är dem som kommer ingå i ditt team eller eventuellt blir chef för dig en dag. Även om man som yrkesverksam eventuellt får andra typer av ledarskapsutbildningar via sitt företag tycker jag att detta är ett bra komplement som breddar perspektivet."

Jennifer Rydh Johansson, Proqurator ekonomi, Hallands Nation
"Jag har fått möjlighet att bolla med andra som står inför liknande utmaningar vilket har gett mig nya perspektiv. Det har resulterat i att vissa ärenden på nationen har hanterats annorlunda eftersom jag som ledare har fått nya insikter. Det är alltid skönt att ha ett utomstående forum att diskutera sin roll, och vad den innebär, med andra."

Rasmus Engström, Internal Relations Manager, LundaEkonomerna
"Det ger en bra möjlighet att få verktyg och att få diskutera många problem och funderingar som uppkommer i min roll i styrelsen. Jag har kunnat förbättra hur effektiv jag är i min ledarroll och genom individuella samtal och reflektioner även utvecklats vilket varit givande. Det är en bra möjlighet att få lyfta gemensamma problem och utmaningar som ger många nya perspektiv under tiden – jag har upplevt många ”aha-ögonblick” under träffarna."

Om Leadership Academy

Utbildningen har funnits sedan 2007 och söks varje år av ett stort antal ledarskapsintresserade studenter. Syftet är att studenter engagerade i Lunds studentliv ska få ett extra stöd i sin ledarroll. Studenterna i Leadership Academy träffas regelbundet under två terminer för workshops och föreläsningar. Ämnen som berörs kan vara delegering, stresshantering, konflikthantering, feedback, måluppfyllelse, mötesteknik, kommunikation, självkännedom och gruppdynamik.

Rekrytering sker i början av varje läsår och är kostnadsfritt för studenterna.
Läs mer om Leadership Academy här.

Kontakt

Vill du veta mer om Leadership Academy? Kontakta William Weidow.

Projektledare för Leadership Academy William Weidow
Mail: weidowwilliam@gmail.com


Deltagande företag för läsåret 22/23 är Wihlborgs fastigheter och Deloitte. Inför nästa år vill vi gärna samarbeta med ännu fler. Kontakta Pernilla Thellmark för att anmäla intresse.

Pernilla Thellmark, Karriärcoach
Mail: pernilla.thellmark@ehl.lu.se