Vinn pris för bästa examensarbete inom fastighetsrätt och fastighetsekonomi

Publicerad: 2020-06-22

Samhällsbyggarna kommer vid årets Samhällsbyggnadagen den 13 oktober i Stockholm, att dela ut pris för bästa examensarbeten inom fastighetsekonomi och fastighetsrätt. 

Ämnesområdet fastighetsrätt omfattar frågor om plan- och byggrätt, fastighets¬bildnings¬rätt, finansiering av gemensamma nyttigheter samt åtkomst och ersättningsfrågor, m.m.

Ämnesområdet fastighetsekonomi omfattar i det här sammanhanget olika typer av fastigheter som förvaltningsfastigheter, småhus och bostadsrättslägenheter samt jord- och skogsbruksfastigheter. Därutöver ingår frågor rörande värdering av råmark och tomtmark.
 
Ämnena kan behandlas antingen genom teoretiska genomgångar av någon specifik fråga eller genom en undersökning grundad på faktainsamlande för att belysa en viktig fråga inom respektive ämnesområde.
 
Bedömningen av de inlämnade examensarbetena kommer att grundas på hur författarna har kunnat redovisa intressanta aspekter på aktuella frågor som är möjliga att tillämpa i det praktiska arbetet inom ämnesområdena och som dessutom bedöms ha nyhetsvärde. Arbetena ska även på ett balanserat och lättläst sätt redovisa sitt ämne och sitt material, utifrån givna förutsättningar.
 
Prissummorna om 15 000 kr om en student ensam har författat examensarbetet, 20 000 kr om två studenter tillsammans har författat examensarbetet (10 000 kr vardera student)  och om fler än två studenter har författat examensarbetet får dessa dela på 20 000 kr.
 
De examensarbeten
som kommer att tas upp till bedömning skall ha utarbetats och godkänts under andra halvåret 2019 eller första halvåret 2020.

Uppsatserna ska senast den 30 juni 2020 skickas till info@samhallsbyggarna.org med följande:

  • Författarna 
  • Titel på uppsatsen
  • Ämnesområde Fastighetsekonomi eller Fastighetsrätt 
  • Telefonnummer 
  • PDF-format 

Frågor rörande priserna kan ställas till: