EQUIS-ackreditering

EQUIS-ackrediterad sedan 2001

EQUIS är ett internationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildningar inom ekonomi och ledarskap. En EQUIS-ackreditering är en garanti för att högskolan håller en hög internationellt nivå inom forskning, utbildning, internationalisering och företagssamverkan.

Ekonomihögskolans EQUIS-ackreditering ökar attraktionskraften bland studenter, lärare och forskare och ökar möjligheten för samarbeten med ledande ekonomi- och handelshögskolor runt om i världen. Med EQUIS-ackrediteringen får vi en internationellt erkänd och respekterad kvalitetsstämpel.

EQUIS drivs av EFMD - European Foundation for Management Development - som är en oberoende, icke-vinstdrivande nätverksorganisation öppen för både företag och universitet. EFMD har sitt säte i Bryssel och är en av de främsta organisationerna för ackreditering av ekonomi- och managementutbildning. EQUIS har sina rötter i Europa men har idag etablerat sig som en globalt prestigefylld och erkänd ackreditering. Idag har drygt 140 organisationer i 38 länder tilldelats EQUIS-ackreditering.

Hela verksamheten som utvärderas

EQUIS utvärderar organisationen som en helhet - inte enstaka utbildningar. Vår internationaliseringsprocess väger tungt i utvärderingen, eftersom internationell samverkan och utbyte ses som en nödvändighet i dagens globala värld.

EQUIS vill se en balans mellan en hög akademisk nivå och professionell relevans och därför är en bred och stark kontaktyta till affärslivet ett lika stort krav som framgångsrik forskning. EQUIS fäster också vikt på skapandet av en inlärningsmiljö som uppmuntrar till utveckling av studenternas färdigheter inom ledarskap och entreprenörskap och som främjar studenternas känsla för globalt ansvar. EQUIS söker också efter innovationer i alla dess bemärkelser, inte minst vad gäller i utformning av program och pedagogik.

Genom ackrediteringsprocessen får Ekonomihögskolan tillgång till ett verktyg för att bedriva ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. Själva ackrediteringsprocessen manar till kontinuerlig utveckling och internationalisering av vår verksamhet och medverkar till att vi håller strategiskt fokus i vårt arbete.

Kristina Eneroth
Prodekan

kristina.eneroth@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 44 49
Rum: EC3:308

Kristina Eneroth

Fakulteter och utbildningar vid Lunds universitet utvärderas nationellt inom ramen för Lunds universitets egna långsiktiga kvalitetsarbete - EQ11 - men även av Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Ekonomihögskolan är den enda fakulteten inom Lunds universitet som genomgår en internationell utvärdering av sin verksamhet.

Det är idag cirka 140 ekonomi- och handelshögskolor över hela världen som har erhållit EQUIS-ackreditering.

EQUIS Accredited Schools

EFMD

Senast uppdaterad: 2019-01-08