Institute for Public Affairs

ledning och styrning av offentliga angelägenheter

Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning och dialog kring politik och förvaltning med särskilt fokus på Sverige.

Institutet drivs av forskare på Ekonomihögskolan samt Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, men fungerar som en mötesplats för forskare från universitet och högskolor runt om i Sverige – liksom politiker, myndighetschefer och andra grupper i samhället.

Vår vision är att stötta utvecklingen av tvärvetenskaplig forskning. Detta för att möta samhällets stora och mer komplexa utmaningar samt att utveckla konkreta policyrekommendationer.

Möten och lärande över gränser

Vi ordnar möten och workshops för utbyte av idéer och kunskap. Det kan vara möten för dig som är forskare och vill diskutera särskilda ämnen eller lägga grunden för nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Men det kan också vara möten för politiker, myndighetschefer och andra som vill diskutera aktuella ämnen med forskare.

Institute for Public Affairs är organiserat kring tre delar:

  1. Workshops och lärandenätverk med forskare, politiker, förvaltning och företrädare för offentlig sektor, näringsliv och andra intressenter
  2. Webbsända policysamtal och annan medverkan i samhällsdebatt och forskningskommunikation
  3. Policy papers (en rapportserie där forskning och policyrekommendationer presenteras i koncentrerat format).

Just nu ligger fokus främst på följande teman:

  • Berättelsen om framtiden i Sverige
  • Policylärande, kriser och krisberedskap
  • Tillitsbaserad styrning och ledning
  • Staden
  • Byråkratens samvete

Inom ramen för dessa teman genomförs workshops och nätverksmöten. Här ryms exempelvis ”Kommunernas tillitsnätverk”: ett nätverk för lärande kring tillitsbaserad styrning mellan Sveriges kommuner.

Mer om våra teman

Mer om oss

Institutet leds av Louise Bringselius, docent och lektor i organisation och ledning (företagsekonomi). Louise har en bakgrund som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen.

Kontakt

E-post: inspa@ehl.lu.se

Om oss

Institute for Public Affairs drivs av följande forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet:

Louise Bringselius (föreståndare)
Docent i organisation och ledning (företagsekonomi), Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

louise.bringselius@fek.lu.se

Andreas Bergh
Docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

anderas.bergh@nek.lu.se

Fredagsmagasinet