Arbetet i teman

Institute for Public Affairs fokuserar just nu främst på följande teman:

Berättelsen om framtiden i Sverige

Temaledare: Andreas Bergh

Det finns många berättelser – eller narrativ – om Sverige, vad Sverige har varit och vad Sverige håller på att bli: Berättelser om det sammanhållna folkhemmet och den nationella gemenskapen kring TV-programmet Hylands hörna och strävan efter villa och Volvo. Berättelser om de ökande klyftorna mellan rik och fattig och mellan stad och land. Berättelser om ökad polarisering och ett Sverige som är trasigt. Berättelser om Sveriges kulturella särart, om Sverige som IT-nation och Sverige som rasistiskt. 

I detta tema vrider vi och vänder på dessa och andra berättelser. Hur väl stämmer de? Vilka alternativa berättelser finns? Runt temat samlas människor som är nyfikna på, eller själva bedriver, forskning som underbygger, nyanserar eller vänder upp och ned på de allmänt spridda berättelserna om Sverige. Vilka berättelser kommer att prägla framtidens Sverige?

Tillit, styrning och ledarskap

Temaledare: Louise Bringselius

Redan i mitten av 1900-talet pekade många forskare på hur organisationer kunde uppnå bättre resultat genom att delegera beslutsmandat till medarbetare och klienter. Sedan dess har otaliga studier pekat i samma riktning. Ändå har offentlig sektor i dag problem med detaljstyrning, överdriven formalisering och en övertro på incitament och tävling.

Studier visar att detta ofta hämmar, snarare än sporrar, utveckling. I flera forskningsfält har forskare därför hävdat, sedan över två decennier tillbaka, att tillit behöver erkännas som en organiserande princip i samhället och den professionella logiken lyftas fram. Både Sverige och Danmark har genomfört tillitsreformer, med syfte att stötta arbetet för en sådan tillitsbaserad styrning, där avbyråkratisering är en del. Som en del i detta arbete inrättades den statliga utredningen Tillitsdelegationen i Sverige. I dag bär akademin arbetet vidare.

Inom detta tema diskuterar vi vad den tillitsbaserade styrningen innebär i teori och praktik, med syfte att mötas över forskningsfält och mellan akademi, praktik och politik. Vi diskuterar även svensk förvaltningsmodell och förvaltningskultur mer allmänt.

Kommunnätverk för tillitsbaserad styrning och ledning – möte 11 maj

Staden

Temaledare: Cecilia Cassinger

Information kommer snart.

Byråkratens samvete

Temaledare: Niklas Altermark

Offentliganställda har som uppgift att verkställa politiskt fattade beslut. Samtidigt finns det en gräns för när man som offentliganställd har ett ansvar att inte göra vad man blir tillsagd av sina överordnade - för att beslutet ifråga inte är demokratiskt eller för att dess konsekvenser strider mot grundläggande demokratiska värden. Då det inte går att formalisera var denna gräns går innebär det att byråkratrollen förutsätter en förmåga att tänka självständigt kring den egna rollen. Idag finns tecken som tyder på att den etiska bördan av att vara offentliganställd har ökat. Det tar sig uttryck i hur handläggare av välfärdsärenden vittnar om att de inte kan stå för sitt arbete och i hur välfärdens fotsoldater vittnar om en etisk stress då man inte har resurser att göra ett bra jobb. I det här temat undersöker vi vilka konsekvenserna blir av detta, men också om vilka förutsättningar som krävs för att offentliganställda ska hantera det viktiga uppdraget att vara demokratins väktare. 

Inom ramen för dessa teman genomförs seminarier, workshops och nätverksmöten med mera.

Kontakt

Louise Bringselius
Docent i organisation och ledning (företagsekonomi)
louise.bringselius@fek.lu.se

Andreas Bergh
Docent i nationalekonomi
Anderas.bergh@nek.lu.se

Aktiviteter kring olika teman:

Institute for Public Affairs arbete i teman är organiserat kring följande tre huvudsakliga delar:

Workshops och lärandenätverk med forskare, politiker, förvaltning och företrädare för offentlig sektor, näringsliv och andra intressenter

Webbsända policysamtal och annan medverkan i samhällsdebatt och forskningskommunikation

Policy papers (en rapportserie där forskning och policyrekommendationer presenteras i koncentrerat format).

Senast uppdaterad: 2021-09-10