Programstruktur

Ekonomie kandidatprogrammet

Bild på Ekonomie kandidatprogrammets struktur och upplägg

Termin 1–3

Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Därefter följer en termin där du läser statistik och handelsrätt.

Gruppanmälan termin 1-3 – läs detta noga!
För de första tre terminerna av Ekonomie kandidatprogrammet (företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp, statistik 15 hp, juridisk översiktskurs 15 hp) är du som läser på Ekonomie kandidatprogrammet garanterad en kursplats om du anmäler dig till kursen på utsatt tid.

Vi gör en så kallad ”gruppanmälan”, men det är ditt ansvar att:

 1. Kontrollera att det ligger en anmälan på antagning.se
 2. Tacka ja till din plats

Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden. Studenter ska erhålla en solid grund för vidare studier i ämnet, vilket tar sig uttryck i goda kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning, redovisning, innovation och entreprenörskap. Kursen ger en allmän översikt över ämnet företagsekonomi.

Den är uppbyggd kring fem olika moment:

 • Organisation behandlar organisationers struktur och kultur, hur organisationer styrs, leds och förändras. Speciellt fokus riktas på ledarskapets betydelse och dess utövning.
 • Marknadsföring tar upp utveckling av marknadsföringsstrategier, marknadsanalyser och skapandet av lönsamma relationer med kunder.
 • Ekonomistyrning behandlar hur organisationer kan styras genom resultatplanering, finansiella och icke-finansiella måttkalkylering, budgetering, lönsamhetsbedömningar samt avvikelseanalys. Vikt läggs även vid att skapa insikt i hur ekonomistyrning hanterar olika beslutssituationer och ekonomistyrningens roll i olika typer av verksamheter.
 • Extern redovisning och räkenskapsanalys behandlar grundläggande begrepp, principer för dubbel bokföring, bokslut och hur räkenskapshandlingar ställs samman och analyseras, bokslutspolitik samt analys av finansiell information. Dessutom introduceras redovisningens regelverk. Momentet avser att ge såväl principiell som praktisk förtrogenhet med framtagande och analys av redovisningsinformation.
 • Företagets roll i samhället utgår från en handlingsorienterad pedagogik där du aktivt undersöker hur nya och befintliga företag kan skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde samt ökad hållbarhet. Oavsett om du väljer att arbeta med egna idéer eller ett befintligt projekt, måste företaget eller projektet uppfylla minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

Kurskod: FEKA90 | Ladda ner kursplan

Delkurs A: Mikroekonomisk teori med tillämpningar (11 högskolepoäng) Delkursen börjar med en kort introduktion till centrala frågeställningar inom nationalekonomin. Därefter följer en presentation av de institutioner som är nödvändiga för en marknadsekonomi. Prisbildning förstås genom en modell med utbud och efterfrågan, som sedan tjänar som utgångspunkt för djupare analys av konsumenters och producenters beteende. Människors val analyseras genom preferenser och nyttofunktioner. På utbudssidan studeras marknadsformerna perfekt konkurrens, monopolistisk konkurrens och monopol. Statens roll analyseras ur tre olika perspektiv: ett välfärdsteoretiskt, där staten korrigerar marknadsmisslyckanden; ett public choice-perspektiv, där staten styrs av nyttomaximerande politiker och byråkrater; samt ett ny-institutionellt perspektiv med fokus på äganderätter och transaktionskostnader.

Delkurs B: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik (9 högskolepoäng) Delkursen börjar med en introduktion till centrala frågeställningar och grundläggande begrepp inom makroekonomin. Därefter behandlas följande områden:

 • national- och finansräkenskaper,
 • arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik,
 • inflation,
 • pengars funktioner och roll i samhällsekonomin,
 • centralbankens roll för penningpolitiken,
 • växelkurser och växelkurssystem,
 • den keynesianska modellen för kortsiktig analys av makroekonomin,
 • AS–AD-modellen och Phillipskurvan för medelfristig analys av makroekonomin,
 • effekterna på samhällsekonomin av olika makroekonomiska händelser,
 • makroekonomisk politik (finans- och penningpolitik),
 • långsiktig ekonomisk tillväxt,
 • några erfarenheter från den makroekonomiska utvecklingen sedan 1970.

Delkurs C: Finansiell ekonomi (5 högskolepoäng)
Delkursen börjar med en beskrivning av det finansiella systemets olika roller. Därpå följer en genomgång av de viktigaste finansiella marknaderna och instrumenten. Även enklare derivatinstrument behandlas. Genom hela kursen läggs speciell tonvikt på prissättning och riskhantering. Riskaverta individers portföljval behandlas ingående och effektiva marknadshypotesen och dess roll för investeringsbeslutet diskuteras vidare. Slutligen behandlas företags olika val av finansiering och utdelningspolitik.

Delkurs D: Internationell ekonomi (5 högskolepoäng)
Delkursen inleds med en genomgång av teorier för internationell handel, analys av de vinster som sammanhänger med internationell handel samt den internationella handelns effekter på varu- och faktorpriser. Vidare studeras företagens roll i den globala ekonomin samt teorier för faktorrörlighet och uppkomsten av transnationella företag. Därefter analyseras drivkrafterna bakom och effekterna av olika handelspolitiska ingrepp samt det internationella handelssystemets regelverk och organisatoriska uppbyggnad. Slutligen studeras handelspolitikens och den regionala integrationens roll för handel och utveckling.

Kurskod: NEKA12 | Ladda ner kursplan

Kursen består av tre delmoment med följande innehåll:

Delkurs 1: Statistiska grundbegrepp (7 hp)
Grundläggande principer och begrepp i praktisk och beskrivande statistik. Något om sannolikheter och slumpmodeller.

Delkurs 2: Statistiska metoder (7 hp)
Några basala metoder för statistisk slutledning samt enkel regression och tidsserieanalys.

Delkurs 3: Statistiska beräkningar (1 hp)
Ett modernt statistikprogram används för att utföra några vanliga statistiska analyser. Resultaten presenteras i ett par kortare rapporter. Kursen löper tidsmässigt parallellt med de två första delmomenten.

Kurskod: STAA31 | Ladda ner kursplan

Kursen inleds med en orientering om rättskällorna, rättssystemet och juridisk metod. Även vissa grundläggande aspekter av EU-rätten, med fokus på den gemensamma marknaden, belyses. Därefter behandlas grundläggande civilrätt såsom avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt och associationsrätt. Vidare ges en introduktion till begreppet hållbar utveckling ur ett rättsligt perspektiv. Kursen introducerar även andra rättsområden av betydelse för ekonomisk verksamhet.

Kurskod: HARA10 | Ladda ner kursplan

Termin 3–6

Val av huvudområde

När du läst färdigt de tre obligatoriska terminerna, är det dags att välja huvudområde. Beroende av vilket huvudområde du väljer, kan du läsa stora delar av utbildningen på engelska.

 • Business and data analytics – NYHET
 • Entrepreneurship/Innovation Management
 • Finansering
 • Managing and developing organizations/Leadership and change management
 • Marknadsföring
 • Redovisning
 • Strategic Management

Business and data analytics – NYHET!
Studenter som antagna till Ekonomie Kandidatprogrammet med start höstterminen 2020 eller senare ges möjlighet att inom ramen för programmet fördjupa sig inom ämnesområdet Business and Data Analytics.

Kursen i Business and Data Analytics har utvecklats för att möta det växande behovet av ekonomer som kan förstå och använda stora dataset, så kallade ”big data”, som en del i beslutsfattande och strategisk utveckling i och av organisationer. För att kunna arbeta med stora dataset krävs en kunskap kring och förståelse för hur stora data set kan användas. Vad som också behövs är förståelse för och insikt om vilket värde den kunskap som generas med hjälp av stora dataset har. Att kunna värdera kunskapen som genereras ur stora dataset är en förutsättning för att förstå hur kunskapen sedan kan användas som underlag för beslutsfattande i företag och andra organisationer.

Inom ramen för den här kursen får studenter fördjupa sig inom områdena strategi, strategiskt beslutsfattande, statistisk analys och statistik inlärning samt förståelse för hur kunskap genereras och kan värderas i relation till tillämpning av statistiska metoder.

Entrepreneurship/Innovation Management
To be able to solve some of the challenges the world is facing, entrepreneurial skills are needed. With a course in entrepreneurship, you have the opportunity to develop knowledge and skills needed for becoming a change agent in the future – within an organization or by starting your own business or initiative.

In the course "Entrepreneurship", you will get to learn about different useful tools and methods for starting up a new business or organization. You learn what entrepreneurship is and can be, but you also learn about the entrepreneurial process. You will learn about making use of existing resources but also learn how to create new resources in interaction with others.

The aim of the course "Innovation Management" is to develop the students’ theoretical knowledge base and practical ability in innovation management. The course objective is also to increase the knowledge of how considering the conditions and processes of innovation management can contribute to long-lasting advantages and an increase of companies’ competitiveness.

Läs mer på företagsekonomiska institutionens hemsida

Finansering
Är du intresserad av att förstå hur man bäst planerar och styr ett företag finansiellt i en föränderlig omvärld? Vill du lära dig mer om finanschefens syn på företaget?

Målet med kandidatkursen i Corporate Finance är att förse studenterna med en bred överblick över finansiell styrning med betoning på företagets relation till världen utanför. Kursen har ett internationellt perspektiv och skall förbereda studenterna för utmaningen att hantera finansiell planering och styrning i företag med verksamhet i en föränderlig och konkurrensutsatt omvärld.

Läs mer på företagsekonomiska institutionens hemsida

Marknadsföring
Kandidatkursen i marknadsföring ger dig kunskaper och verktyg som är användbara inom såväl företags som andra organisationers strategiska och operativa marknadsföringsarbete.

Under kursen kommer du att arbeta med att ta fram en marknadsplan inklusive handlingsplan med speciellt fokus på marknadskommunikationen för ett företag alternativt ett varumärke. Du kommer att ta ställning till frågor rörande bland annat marknadssegmentering, målgruppsbestämning, positionering och marknadsföringsmixen. Under kursen kommer du också att öva dig i att analysera marknadsundersökningsdata för att utifrån denna skapa underlag för dina marknadsföringsbeslut.

För ett fungerande marknadsföringsarbete behöver man följande tre typer av kunskap, som behandlas i kursen:

 • Deskriptiv kunskap om hur marknader och köpare fungerar.
 • Konkreta verktyg för att analysera marknader.
 • Principer och verktyg för planering och beslutsfattande.

Läs mer på företagsekonomiska institutionens hemsida

Managing and developing organizations/Leadership and change management
The course “Managing and developing organizations” seeks to develop analytical (problem-identifying) and decision-making (problem-solving) skills required to manage complex situations in today’s organizations, skills that are valuable in most organizations on both operational and strategic levels. 

The course “Leadership and change management” aims to train, develop and mentally prepare the students to take active participation as leaders as well as co-workers in various organizations. This will entail the idea that organizations can be managed and studied through different perspectives which offer possibilities for reflection and different understandings of organizational phenomena. 

Läs mer på företagsekonomiska institutionens hemsida

Redovisning
Redovisning är en förutsättning för att såväl företag som kapitalmarknader i stort ska fungera, och därmed för den ekonomi och välfärd som vi känner. Utan fungerande kapitalförsörjning bryter samhällsekonomin samman. Redovisning är med andra ord nödvändig för att trygga denna. Redovisning inte bara avspeglar företags och hela sektorers ekonomi, vilket den syftar till. Den är en del av ekonomin och kan leda till att kriser förhindras, eller i värsta fall skapas. Redovisning är nödvändig för ansvarsutkrävande av individer och institutioner, men också för att det ska vara möjligt att styra resurser inom ett företag.

Redovisning är en inriktning för dig som ser en framtid som ekonomichef, redovisningschef, controller, revisor, analytiker, managementkonsult och utredare. Det finns även intressanta möjligheter att arbeta i myndigheter som Skatteverket, Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten m.fl.

Läs mer på företagsekonomiska institutionens hemsida

Strategic Management
Vill du lära dig mer om vilka strategiska faktorer som påverkar dagens företag och hur företagsledningar kan organiseras och styras för att bli konkurrenskraftiga och nå långsiktig framgång?

Kandidatkursen i Strategic Management ger dig kunskap om aktuella teorier och modeller inom strategic managent samt lär dig mer om hur dessa modeller kan tillämpas i affärssammanhang och i vetenskapliga studier.

 • Efter en introduktion i grundläggande ekonomiska begrepp för strategisk analys omfattar kursen följande delområden:
 • ekonomisk organisation och företagets gränser,
 • analys av marknader och konkurrens,
 • strategisk positionering,
 • intern organisation och styrning samt
 • forskningsmetodik inom strategic management

Läs mer på företagsekonomiska institutionens hemsida

Ange alltid en reservkurs

När det gäller kurser inom huvudämnet uppstår sällan en situation där urval måste göras och i de allra flesta fall får du som programstudent ditt förstahandsval. Det händer dock varje termin att urval görs till någon kurs. Därför är det viktigt att du alltid anger ett reservalternativ. Glöm inte att tacka ja till din plats!

Läs mer om specifika anvisningar för Ekonomie kandidatprogrammet på lu.se

Möjlighet under termin fyra: Honours track eller kurs i projektutveckling

I USA och England läser studenter honours tracks för att få ytterligare ämnesfördjupning och meriter inför arbetslivet. Nu finns även denna möjlighet för dig som studerar tredje terminen på Ekonomie kandidatprogrammet. När du slutfört ett honours track får du ett diplom som stärker din utbildningsprofil och som utgör en merit inför arbetslivet.

Läs mer om honours track

För dig som vill använda din kunskap i praktiken och lösa utmaningar tillsammans med studenter från andra fakulteter erbjuder vi också en kurs i projektutveckling. Poängen räknas inte in i din ekonomie kandidatexamen, men när du slutfört kursen får du ett diplom som stärker din utbildningsprofil.

Läs mer om kursen i projektutveckling

Termin med valbara kurser

Programmet innehåller en termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål. Du kan kombinera dina ekonomistudier med andra ämnen vid universitetet, men du kan också studera vid ett universitet utomlands och inkludera dessa studier i din examen. Du har också möjlighet att förlägga din valfria termin på praktik (internship) i Sverige eller utomlands.

Ekonomihögskolans utbytesprogram

Skaffa professionella meriter genom praktik

Senast uppdaterad: 2020-03-13