Programstruktur

Ekonomie kandidatprogrammet

Bild på Ekonomie kandidatprogrammets struktur och upplägg

Termin 1–3

Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Därefter följer en termin där du läser statistik och handelsrätt.

Gruppanmälan termin 1-3 – läs detta noga!
För de första tre terminerna av Ekonomie kandidatprogrammet (företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp, statistik 15 hp, juridisk översiktskurs 15 hp) är du som läser på Ekonomie kandidatprogrammet garanterad en kursplats om du anmäler dig till kursen på utsatt tid.

Vi gör en så kallad ”gruppanmälan”, men det är ditt ansvar att:

 1. Kontrollera att det ligger en anmälan på antagning.se
 2. Tacka ja till din plats

Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden. Studenter ska erhålla en solid grund för vidare studier i ämnet, vilket tar sig uttryck i goda kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning, redovisning, innovation och entreprenörskap. Kursen ger en allmän översikt över ämnet företagsekonomi.

Den är uppbyggd kring fem olika moment:

 • Organisation behandlar organisationers struktur och kultur, hur organisationer styrs, leds och förändras. Speciellt fokus riktas på ledarskapets betydelse och dess utövning.
 • Marknadsföring tar upp utveckling av marknadsföringsstrategier, marknadsanalyser och skapandet av lönsamma relationer med kunder.
 • Ekonomistyrning behandlar hur organisationer kan styras genom resultatplanering, finansiella och icke-finansiella måttkalkylering, budgetering, lönsamhetsbedömningar samt avvikelseanalys. Vikt läggs även vid att skapa insikt i hur ekonomistyrning hanterar olika beslutssituationer och ekonomistyrningens roll i olika typer av verksamheter.
 • Extern redovisning och räkenskapsanalys behandlar grundläggande begrepp, principer för dubbel bokföring, bokslut och hur räkenskapshandlingar ställs samman och analyseras, bokslutspolitik samt analys av finansiell information. Dessutom introduceras redovisningens regelverk. Momentet avser att ge såväl principiell som praktisk förtrogenhet med framtagande och analys av redovisningsinformation.
 • Företagets roll i samhället utgår från en handlingsorienterad pedagogik där du aktivt undersöker hur nya och befintliga företag kan skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde samt ökad hållbarhet. Oavsett om du väljer att arbeta med egna idéer eller ett befintligt projekt, måste företaget eller projektet uppfylla minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

Kurskod: FEKA90 | Ladda ner kursplan

Delkurs A: Mikroekonomisk teori med tillämpningar (11 högskolepoäng) Delkursen börjar med en kort introduktion till centrala frågeställningar inom nationalekonomin. Därefter följer en presentation av de institutioner som är nödvändiga för en marknadsekonomi. Prisbildning förstås genom en modell med utbud och efterfrågan, som sedan tjänar som utgångspunkt för djupare analys av konsumenters och producenters beteende. Människors val analyseras genom preferenser och nyttofunktioner. På utbudssidan studeras marknadsformerna perfekt konkurrens, monopolistisk konkurrens och monopol. Statens roll analyseras ur tre olika perspektiv: ett välfärdsteoretiskt, där staten korrigerar marknadsmisslyckanden; ett public choice-perspektiv, där staten styrs av nyttomaximerande politiker och byråkrater; samt ett ny-institutionellt perspektiv med fokus på äganderätter och transaktionskostnader.

Delkurs B: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik (9 högskolepoäng) Delkursen börjar med en introduktion till centrala frågeställningar och grundläggande begrepp inom makroekonomin. Därefter behandlas följande områden:

 • national- och finansräkenskaper,
 • arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik,
 • inflation,
 • pengars funktioner och roll i samhällsekonomin,
 • centralbankens roll för penningpolitiken,
 • växelkurser och växelkurssystem,
 • den keynesianska modellen för kortsiktig analys av makroekonomin,
 • AS–AD-modellen och Phillipskurvan för medelfristig analys av makroekonomin,
 • effekterna på samhällsekonomin av olika makroekonomiska händelser,
 • makroekonomisk politik (finans- och penningpolitik),
 • långsiktig ekonomisk tillväxt,
 • några erfarenheter från den makroekonomiska utvecklingen sedan 1970.

Delkurs C: Finansiell ekonomi (5 högskolepoäng)
Delkursen börjar med en beskrivning av det finansiella systemets olika roller. Därpå följer en genomgång av de viktigaste finansiella marknaderna och instrumenten. Även enklare derivatinstrument behandlas. Genom hela kursen läggs speciell tonvikt på prissättning och riskhantering. Riskaverta individers portföljval behandlas ingående och effektiva marknadshypotesen och dess roll för investeringsbeslutet diskuteras vidare. Slutligen behandlas företags olika val av finansiering och utdelningspolitik.

Delkurs D: Internationell ekonomi (5 högskolepoäng)
Delkursen inleds med en genomgång av teorier för internationell handel, analys av de vinster som sammanhänger med internationell handel samt den internationella handelns effekter på varu- och faktorpriser. Vidare studeras företagens roll i den globala ekonomin samt teorier för faktorrörlighet och uppkomsten av transnationella företag. Därefter analyseras drivkrafterna bakom och effekterna av olika handelspolitiska ingrepp samt det internationella handelssystemets regelverk och organisatoriska uppbyggnad. Slutligen studeras handelspolitikens och den regionala integrationens roll för handel och utveckling.

Kurskod: NEKA12 | Ladda ner kursplan

Kursen består av tre delmoment med följande innehåll:

Delkurs 1: Statistiska grundbegrepp (7 hp)
Grundläggande principer och begrepp i praktisk och beskrivande statistik. Något om sannolikheter och slumpmodeller.

Delkurs 2: Statistiska metoder (7 hp)
Några basala metoder för statistisk slutledning samt enkel regression och tidsserieanalys.

Delkurs 3: Statistiska beräkningar (1 hp)
Ett modernt statistikprogram används för att utföra några vanliga statistiska analyser. Resultaten presenteras i ett par kortare rapporter. Kursen löper tidsmässigt parallellt med de två första delmomenten.

Kurskod: STAA41 | Ladda ner kursplan

Kursen inleds med en orientering om rättskällorna, rättssystemet och juridisk metod. Även vissa grundläggande aspekter av EU-rätten, med fokus på den gemensamma marknaden, belyses. Därefter behandlas grundläggande civilrätt såsom avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt och associationsrätt. Vidare ges en introduktion till begreppet hållbar utveckling ur ett rättsligt perspektiv. Kursen introducerar även andra rättsområden av betydelse för ekonomisk verksamhet.

Kurskod: HARA10 | Ladda ner kursplan

Termin 4–6

Val av huvudområde

När du läst färdigt de tre obligatoriska terminerna, är det dags att välja huvudområde: Företagsekonomi eller nationalekonomi.

Beroende av vilket huvudområde du väljer, kan du läsa stora delar av utbildningen på engelska.

Inriktningar inom huvudområdet företagsekonomi

 • Entrepreneurship/Innovation Management
 • Finansering
 • Redovisning
 • Managing and developing organizations/Leadership and change management
 • Marknadsföring
 • Business and data analytics

Inriktningar inom huvudområdet nationalekonomi

 • Finansiell ekonomi
 • Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi
 • Makroekonomi
 • Mikroekonomi 
 • Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi

Ange alltid en reservkurs

När det gäller kurser inom huvudämnet uppstår sällan en situation där urval måste göras och i de allra flesta fall får du som programstudent ditt förstahandsval. Det händer dock varje termin att urval görs till någon kurs. Därför är det viktigt att du alltid anger ett reservalternativ. Glöm inte att tacka ja till din plats!

Läs mer om specifika anvisningar för Ekonomie kandidatprogrammet på lu.se

Termin med valbara kurser

Programmet innehåller en termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål. Du kan kombinera dina ekonomistudier med andra ämnen vid universitetet, men du kan också studera vid ett universitet utomlands och inkludera dessa studier i din examen. Du har också möjlighet att förlägga din valfria termin på praktik (internship) i Sverige eller utomlands.

Ekonomihögskolans utbytesprogram

Skaffa professionella meriter genom praktik