Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Företagsekonomi

FORSKNINGSOMRÅDEN OCH UTMANINGAR

Forskning inom företagsekonomi undersöker hur företag och offentliga organisationer fungerar för att möjliggöra god styrning och förvaltning. En rad aktörer drar nytta av vår forskning, däribland företagsägare, chefer och anställda.

Företagsekonomi är ett mångfacetterat forskningsområde som omfattar flera tydliga men överlappande specialiseringsområden, såsom strategi, marknadsföring, organisation, entreprenörskap, redovisning och finansiering. De skiljer sig åt i metoderna som används och anknyter till olika teoretiska traditioner. Forskningen vid institutionen omfattar även arbete inom forskningspolitik.

Vår forskning omfattar en rad olika teman, teoretiska inriktningar, metodologiska ståndpunkter och kunskapsintressen. Det gör att en mängd doktorander och utbytesforskare kan hitta sin plats på företagsekonomiska institutionen.

Föra den vetenskapliga kunskapen framåt

En viktig styrka i den forskning som bedrivs vid vår institution är att den kombinerar högkvalitativa bidrag till vetenskapliga problem med stor uppmärksamhet på de praktiska och ofta snåriga problem som chefer, tillsynsmyndigheter och andra aktörer behöver hantera. Vi tror på att föra den vetenskapliga kunskapen framåt med oberoende projekt som drivs av nyfikenhet. Medlemmarna i våra forskningsgrupper formulerar välgrundade forskningsmål och forskningsambitioner i en bottom-up-process.

Mångsidig forskning med bredd och djup

Våra forskare är mångsidiga i sina metoder och kan tillämpa en rad olika strategier beroende på forskningsfrågan. Fallbaserad, ofta kvalitativ, forskning är en stor tillgång i vårt arbete inom företagsekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Vi har och har haft flera framträdande forskare som är föregångare inom kvalitativ metodik och kritiska ledningsstudier. Vår institution är omfattande och stor och en av våra främsta fördelar är bredden och djupet i vår empiriska forskning.

Bidrag till samhället

Vi bidrar till samhället genom att ta upp dagsaktuella frågor som rör organisation, ledarskap och politik, där våra lärare utgår från sin egen forskning i undervisningen. Dagens samhälle är i stort behov av mer reflektion i såväl teori som praktik. Vi menar att vår fakultet och, i förlängningen, studenterna, har goda möjligheter att bidra med detta till samhället.

Forskningen vid institutionen syftar förstås till att vara högst relevant och möter ofta stor uppmärksamhet utanför den akademiska världen. Våra forskare deltar regelbundet i dagstidningar, radio och tv och sprider sina forskningsresultat via sociala medier och populärvetenskapliga föreläsningar. De har också omfattande kontakter med offentlig sektor, handel och industri och med andra forskare i nationella och internationella nätverk.

Forskning i företagsekonomi i Lunds universitets forskningsportal

Forskningsinriktningar inom företagsekonomi

Entreprenörskap

Våra forskare bedriver internationellt erkänd forskning inom entreprenörskap och innovation i samarbete med flera partner.

Vi undersöker hur företag bildas och drivs, eftersom politiker och beslutsfattare uppfattar dem som avgörande för ekonomins utveckling och skapandet av välstånd i samhället.

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship bedriver internationellt erkänd forskning inom entreprenörskap och innovation. Vi studerar entreprenörskap i varje steg i entreprenörsprocessen, via delprocesserna skapande, blivande, tillväxt och förnyelse. Vi studerar entreprenörskap alla dess pretexter och varierande kontexter och bedömer även vilket värde som skapas av entreprenörskap.

Forskningsprogrammen har starka internationella och tvärvetenskapliga inriktningar. En del av forskningen bedrivs i samarbete med det tvärvetenskapliga forskningscentrumet CIRCLE.

Mer om forskningen i entreprenörskap på vår engelska webbplats

Tillbaka upp


Finansiering

Vår forskning handlar bland annat om företagsfinansiering, bolagsstyrning och riskhantering. Aktuella forskningsprojekt omfattar företagsfinansiering och finansiella begränsningar, riskhantering och enterprise risk management, samt kreditriskbedömning.

En stor del av forskningen har en akademisk målgrupp, men forskningsgruppen publicerar också artiklar i tidskrifter för yrkesverksamma, ofta i samarbete med praktiker. Forskarna deltar även i offentliga seminarier och intervjuer i nyhetsmedier. Forskningsgruppen är en integrerad del av Knut Wicksells centrum för finansvetenskap.

Exempel på forskningsprojekt inom företagsfinansiering

 • Undersökningar av om investeringar-kassaflödeskänsligheter mäter investeringsintensitet eller finansiella begränsningar.
 • Investeringar-kassaflödeskänsligheters känslighet för mätbias.
 • Hur lagerhantering samverkar med företags likviditetshantering.
 • Kreditbetygs förmåga att mäta finansiella begränsningar.

Exempel på forskning inom bolagsstyrning

 • Studier av hur förändringar i styrelsens oberoende påverkar företagets resultat.
 • Bolagsstyrningens inverkan på förutsägbarheten i utdelningarna.
 • Hur kopplingar mellan personer i ledande befattningar påverkar gränsöverskridande förvärv.
 • Bolagsstyrningens betydelse för företagets resultat om branschen utsätts för svåra chocker.

Inom riskhantering undersöker vi till exempel

 • dynamiken i företags säkringsverksamhet under perioder av finansiell stress,
 • derivattransaktioners betydelse när företag flyttar risk,
 • hur lagerhantering samverkar med företags likviditetshantering,
 • om företags kreditvärderingar har blivit mer försiktiga över tid.

Mer om forskning inom företagsfinansiering på vår engelska webbplats

Tillbaka upp


Forskningspolitik

Forskningspolitik är ett tvärvetenskapligt område för att undersöka hur forskning och innovation förvaltas och styrs. Forskningspolitik ligger i skärningspunkten mellan vetenskaps- och teknikstudier och politiska studier.

Vår forskning inriktas bland annat på

 • analys av finansieringsinstrument och deras inverkan på kunskapsproduktion,
 • prioritering och utvärdering av forskning,
 • organisation av forskning och innovation,
 • forskningsinfrastruktur,
 • samarbete mellan forskning och näringsliv.

Mer om aktuell forskning inom forskningspolitik på vår engelska webb

Tillbaka upp


Marknadsföring

Marknadsföring kan definieras som en verksamhet, en uppsättning institutioner och processer för att skapa, kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som har värde för kunder, klienter, partner och samhället i stort.

Vår marknadsföringsforskning lägger tonvikten vid alla dessa delar av marknadsföring, med fokus på varumärkesbyggande, konsumtion, detaljhandel, multi- och omnikanaler, samverkan inom organisationer och internationalisering

Styrkan i den forskning som bedrivs av marknadsföringsgruppen ligger i vår förmåga att nära oss dessa områden ur en rad olika perspektiv. Vi arbetar utifrån kulturella såväl som ledarskapsinriktade ståndpunkter, undersöker konsumentmarknader och företagsmarknader och använder både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vårt arbete är relevant ur både akademisk och praktisk synpunkt. Inom alla undersökningsområden prioriterar vi forskning om hållbarhet och digitalisering.

Vår forskning handlar till exempel om

 • varumärkesstudier
 • konsumentstudier
 • återförsäljar- och kanalstudier
 • internationalisering
 • digitalisering
 • hållbarhet.

Flera forskningscentrum och forskarnätverk har starka kopplingar till marknadsföringsgruppen vid Ekonomihögskolan:

Centrum för handelsforskning

Lund Brand Management Group

Mer om vår forskning och publikationer på vår engelska webbplats

Tillbaka upp


Organisation

Organisationer dominerar våra liv i allt högre grad i dagens moderna samhälle, eftersom de har stor betydelse för hur vi arbetar, interagerar, förstår och lever våra liv. Vi anser att det är oerhört viktigt att bedriva tolkande och kritisk forskning för att bidra med när- och djupgående undersökningar av organisationer, att utmana dem och förändra dem till det bättre.

Vår forskning präglas av en mångfald intressen inom organisatoriska frågor som ledarskap, identitet, varumärken, förändring, kreativitet, kunnande, förtroende, nattarbete, siffror, spelifiering och kunskapsarbete. Vi vill att vår forskning ska utmana konventionerna och inspirera till nya sätt att se på och förstå organisationer.

”Det som förenar oss är en ambition att skapa meningsfull forskning för det akademiska samfundet och i vidare kretsar genom att delta i nära samarbeten med organisationer, team och enskilda personer – och genom att kommunicera om vår forskning på sätt som når ut till och påverkar en bredare publik.”
– Docent Sanne Frandsen, biträdande prefekt

Vi vill bidra till samhället med nya idéer, teoretiska bidrag, provokativa tankar och innehållsrika, djupa studier. Vår grupp är kreativ, produktiv och väl integrerad i internationella forskningsnätverk.

Mer om våra forskningsgrupper på den engelska webbplatsen

Tillbaka upp


Redovisning

Redovisningsforskning omfattar finansiell redovisning och kommunikation, ekonomi- och verksamhetsstyrning, bolagsstyrning och revision.

Vi forskar om organisationer inom både offentlig och privat sektor. Aktuella forskningsprojekt inom finansiell redovisning omfattar ämnen som innehålls- och lingvistikstudier av finansiell information och kommunikation, integrerad rapportering och hållbarhetsrapportering, studier av det tvärvetenskapliga området redovisning och skattemål, val av redovisningsmetoder och redovisningspolicyer samt forskning om revisionsyrket.

Inom ekonomi- och verksamhetsstyrning pågår forskningsprojekt om nya modeller för redovisning och kontroll och om innehåll i, konsekvenser av och beteendeaspekter på resultatmätning och resultathantering. Forskningen inom bolagsstyrning och revision är inriktad på utveckling och tillämpning av reglering inom bolagsstyrning och digitaliseringens effekter på finansmarknader och tillhörande yrkesutövning.

Den forskning som bedrivs inom redovisningsområdet vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är i hög grad tvärvetenskaplig och omfattar en mängd ämnen. Detta leder även till en bättre utbildning, där vår forskning ger oss möjlighet att ta oss an svåra och utmanande frågor från flera olika perspektiv.

Forskningen bedrivs i stor utsträckning tillsammans med forskare från andra institutioner och fakulteter. Inom fakulteten arbetar vi med forskare från institutionerna för handelsrätt och nationalekonomi. Vi bedriver också forskning tillsammans med forskare från Humanistiska fakulteten och Medicinska fakulteten, och vi samarbetar med forskare från andra universitet, såväl nationellt som internationellt.

Forskningen inom redovisningsområdet ger ett viktigt bidrag till samhället. Viss forskning är direkt eller indirekt inriktad på samhällsfenomen, som studier inom hälso- och sjukvårdssektorn av utformningen av kontrollsystem som bidrar till lärande och förbättrar vårdkvaliteten. Vi undersöker också digitaliseringens inverkan på hur redovisning och behovet av ett legitimt skattesystem för att bevara demokratiska institutioner och skapa ett hållbart samhälle.

Forskarna skriver ofta artiklar i branschtidskrifter, intervjuas i nyhetsmedier, deltar i offentliga seminarier, bidrar som sakkunniga i offentliga utredningar och anlitas ibland också för att utarbeta nationella redovisningsstandarder.

Forskningsprojekt och publikationer inom redovisning på vår engelska webbplats

Tillbaka upp


Strategi

Strategi, eller Strategic Management, handlar om mekanismer och faktorer som skapar och förklarar skillnader i organisatorisk prestation. Området omfattar frågor kopplade till branscher, produkt- och faktormarknader, samt organisationsinterna ledarskapsprocesser och kapabiliteter.

Vår forskning är brett baserad och bygger på beroende variabler såsom prestation, lönsamhet, konkurrensfördel, avkastning, affärs- och verksamhetsutveckling och tillväxt, samt oberoende variabler såsom resurser, värdekedjor, styrning, struktur, beslutsprocesser, kultur och kompetens.

Teknik, standardisering, prissättning, upphandling, offentlig styrning och bolagsstyrning är några exempel på ämnen som vår forskningsgrupp forskar på. Företagsvärlden sägs ofta vara i ständig förändring och vår utbildning och våra forskningsprogram avspeglar denna föränderlighet. Vi undersöker både traditionella och nya fenomen i företagsvärlden, med hjälp av både etablerade och nya teorier.

Aktuella ämnen omfattar bland annat globalisering, innovation, kostnadsberäknings- och prissättningskapacitet och värdefångst, produkt- och marknadsutveckling, kunskapsintensiva organisationer och teknikhantering, särskilt informations- och kommunikationsteknik. Plattformsekonomin, där branscher tenderar att polariseras till antingen balansräkningsaktörer eller tjänsteaktörer, utmanar traditionella strategiteorier, vilket avspeglas i nästan alla projekt nuförtiden, eftersom det pekar på en avgörande förändring inom vetenskapsområdet.

Strategigruppens fokus har utökats från traditionell strategiteori till att innefatta tillämpad och företeelsedriven forskning. Tack vare inriktningen på aktuella fenomen och utmaningar för beslutsfattare och strateger har innovation blivit ett centralt ämne på strategigruppens dagordning.

Frågan om samverkan har fått allt större betydelse som ett lockande och intressant koncept för forskare. Verksamhetsutveckling och innovation sker i allt högre grad i samarbete mellan organisationer och sektorer. Därför strävar vi efter samarbeten för att skapa innovation och utveckling inom tillhandahållande av tjänster. I detta ingår samarbete som uppstår inom nätverk och mellan sektorer.

Vi undervisar i och studerar aktuella utmaningar och möjligheter i såväl företagsorganisationer som offentliga organisationer för att ge våra strategistudenter en bred uppsättning teorier inom nationalekonomi och inom strategi- och administrationsvetenskap. Våra program brukar vara inriktade på både omstrukturering av traditionella och kapitalintensiva branscher och företag och utveckling av nya affärsmodeller i högteknologiska sammanhang. Allt för att förbereda våra studenter på den moderna världens utmaningar.

Mer om strategiforskningen på vår engelska webbplats

Tillbaka upp

Kontakt

Niclas Andrén
Universitetslektor, prefekt
Företagsekonomiska institutionen