Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsområden nationalekonomi

Forskningen vid Nationalekonomiska institutionen är organiserad i ett antal forskningsområden. Forskningsområdena är i flera fall är knutna till institutionens utbildningsinriktningar.

Vår forskning är inriktad på teoretisk och empirisk analys av ekonomiska beslut och företeelser. De teoretiska analyserna syftar till att identifiera och beskriva ekonomiska problem, för att erbjuda lösningar på dem. Problemen kan vara fattigdom, offentliga utgifter, arbetslöshet, skolval och tillgång till bostäder.

I de empiriska studierna analyserar vi befintliga data om ekonomiska beslut och företeelser för att fastställa statistiska förhållanden och orsakssamband mellan viktiga ekonomiska variabler som inkomst, utbildning och arbetslöshet, men även mellan ekonomiska variabler och andra faktorer såsom risktagande och genetiska faktorer. De empiriska studierna knyter an till de teoretiska analyserna genom att de testar teorier och gör observationer som kräver teoretiska förklaringar.

Forskning inom arbetsekonomi kan ta itu med begrepp på makronivå som arbetskraftsutbud och arbetslöshet, eller begrepp på mikronivå som bestämmande faktorer för humankapital. Arbetsekonomerna vid institutionen är mikroorienterade, med tonvikt på trovärdiga empiriska metoder.

Kontaktperson Arbetsmarknadsekonomi: Petter Lundborg

Forskargruppen inom ekonometri består av tidsserie ekonometrier, som till stor del överlappar varandra med makroekonomer och ett antal finansekonomer vid institutionen, och av vissa mikroekonometriker, främst inom arbets- och hälsoekonomi.

Kontaktperson Ekonometri: Joakim Westerlund

Finansiell ekonomi är ett mångfacetterat område. Utöver grundläggande ämnesområden som tillgångsprissättning, riskhantering och bolagsstyrning, omfattas även de rättsliga ramar, tillsynsramar, skatteregler och styrningsramar som kringgärdar det finansiella systemet.

Kontaktperson Finansiell ekonomi: Hossein Asgharian

Hälsoekonomi handlar om att tillämpa nationalekonomiska teorier och metoder inom hälsoområdet. Gruppen inom hälsoekonomi bedriver en omfattande tillämpad och metodinriktad forskning om det mångfacetterade förhållandet mellan hälsa och ekonomiska faktorer/beteenden.

Kontaktperson Hälsoekonomi: Ulf Gerdtham

Utvecklingsekonomi och internationell ekonomi är två områden inom nationalekonomin som hänger nära ihop med varandra. De söker besvara frågor som på olika sätt är relaterade till detta övergripande ämne. Kurser på grundnivå och doktorandnivå samt forskning inom dessa båda områden har en viktig roll vid Nationalekonomiska institutionen.

Internationell ekonomi handlar om orsakerna till och följderna av ekonomiska transaktioner – till exempel handel och utländska direktinvesteringar – mellan länder. Det finns en tradition vid institutionen av att studera dessa frågor i samband med europeisk ekonomisk integration.

Kontakt Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi: Maria Persson

Vi har en lång historia av forskning inom området för makroekonomi. En forskningsgren är inriktad på finans- och penningpolitiska stabiliseringsåtgärder och hur globaliseringen och den finansiella sektorns tillväxt påverkar möjligheterna för en liten öppen ekonomi att bedriva en oberoende stabiliseringspolitik. Denna forskning omfattar även studier av förhållandet mellan penningpolitik och ojämlikhet i en lågräntemiljö. Den makroekonomiska forskningen vid institutionen omfattar såväl empiriskt som teoretiskt arbete.

Kontakt Makroekonomi: Fredrik N G Andersson

Mikroekonomi handlar om att studera beteendet hos ekonomiska aktörer, som hushåll och företag, och deras interaktion med olika former av ekonomiska institutioner. Forskningsgruppen inom mikroekonomi är en stor och aktiv grupp forskare som arbetar med en rad olika ämnen.

En undergrupp är specialiserad på marknads-/mekanismdesign och teorin om sociala val. Forskningen är främst inriktad på utformningen av strategisäkra mekanismer, auktionsdesign, röstningsregler och tillhandahållande av allmänna nyttigheter. En annan aktiv forskargrupp använder empiriska och experimentella metoder för att förstå individers beslutsfattande och beteende i spel. Bland annat bedrivs forskning om ämnen som samarbete och kommunikation i spel och beslutsfattande vid risk och osäkerhet. Andra forskningsområden är till exempel kooperativ och icke-kooperativ spelteori, offentlig ekonomi och industriell organisation.

Kontakt Mikroekonomi: Tommy Andersson

Offentlig ekonomi och institutionell ekonomi har haft en stark ställning inom institutionen under de senaste 60 åren. Intresset för ämnet har sin grund i Sveriges tidiga forskning inom området och den stora offentliga sektor som växte fram när välfärdsstaten skapades.

Det har gjorts viktiga teoretiska bidrag till naturresursekonomi, beskattning och teorin om rättskipning som rättvisa och en rad olika tillämpningar inom områden som industriell organisation, beskattning, pensionssystem, hälsoekonomi och arbetsmarknadsekonomi.

Kontakt Offentlig ekonomi och institutionell ekonomi: Andreas Bergh

Svarta tavlan med uträkning