Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handelsrätt

FORSKNINGSOMRÅDEN OCH UTMANINGAR

Forskningen inom handelsrätt bidrar till den teoretiska ramen för och förståelsen av juridiska frågor inom områden och marknader som är särskilt viktiga för samhällets välfärd, till exempel näringsliv, innovation, företagande, arbetsrätt, skatter och avtal.

De områden som är intressanta för handelsrätten är också intressanta för flera andra samhällsvetenskapliga discipliner, däribland nationalekonomi, företagsekonomi och statsvetenskap. Skillnaden är att handelsrätten är en rättsgren och därför är inriktad på rättsliga problem och utmaningar inom sina intresseområden. Eftersom rättsliga regler och principer ofta har stor inverkan på normativa mål för andra samhällsvetenskapliga discipliner har denna forskning också stort värde för andra ämnesområden. Det är till exempel uppenbart att ekonomisk effektivitet i hög grad påverkas av hur regler och reglerade institutioner utformas och hur rättsliga institutioner stöder marknadsekonomin.

Vår forskningsagenda

Vår forskning är inriktad på studiet av flera rättsliga områden, däribland avtalsrätt, bolagsrätt, marknadsrätt, immaterialrätt, konkurrensrätt, skatterätt, miljörätt och arbetsrätt. Ett genomgående tema i vår forskning handlar om att analysera hur lagstiftning interagerar med företag, näringsliv och samhälle. Den ökade internationaliseringen betyder att alla dessa rättsområden har en internationell dimension. EU-rätten och internationell rätt i allmänhet är därför integrerade i och utgör ofta centrala komponenter i vår forskning.

Våra styrkor

Institutionen håller för närvarande på med att utveckla forskningsprojekt inom artificiell intelligens och maskininlärning och det pågår redan flera projekt inom detta område.

Vi har sedan länge drivit forskningsprojekt som berör olika hållbarhetsaspekter, såsom sociala och gröna klausuler i offentlig upphandling, företags sociala ansvar och affärsetik, beskattning av den digitala ekonomin, skydd för arbetstagare i den kollaborativa ekonomin och skydd för arbetsrätten genom globala kollektivavtal. Ett övergripande mål för vår forskning är att visa hur lagstiftningen kan fungera som styrningsverktyg för att skapa värde i företag. Dessutom deltar vi i ämnesövergripande forskningsprojekt tack vare våra samarbeten inom och utanför Ekonomihögskolan.

Forskarna vid Institutionen för handelsrätt deltar i nationella och internationella nätverk för att utbyta forskningsresultat, anordna workshoppar och konferenser och utarbeta gemensamma forskningsansökningar.

Forskning stimulerar undervisning

Institutionens forskning är starkt integrerad i undervisningen. Den nya inriktningen på artificiell intelligens och maskininlärning har till exempel lett till nya kurser om de rättsliga aspekterna av artificiell intelligens och uppgiftsskydd.

Samhällsfrågor

Forskningen inom handelsrätt bidrar till samhället genom att fokusera på rättsliga frågor som har stor betydelse för samhället som helhet. Därför bildade Institutionen för handelsrätt ett gemensamt samarbetscentrum med Juridiska fakulteten (Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet, ACLU) för att främja forskning som har stor samhällsrelevans. Institutionen deltar också i ett liknande samarbete i fråga om skatterätt.

I dag står samhället inför stora utmaningar, bland annat på grund av den digitala omställningen i ekonomin och den ökade användningen av artificiell intelligens. Det juridiska perspektivet, det vill säga hur lagen ska tolkas och hur den bör ändras med hänsyn till denna nya verklighet har stor betydelse för beslutsfattare inom nationalekonomi och förvaltning.

Institutionen för handelsrätt i Lunds universitets forskningsportal

Kontakt

Jörgen Hettne
Professor, prefekt