Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser för livslångt lärande - nationalekonomi

Som ett led i att främja livslångt lärande erbjuder Nationalekonomiska institutionen mindre distanskurser som introducerar dig till den nationalekonomiska samhällsanalysen.

Det finns inga obligatoriska undervisningstillfällen på plats i Lund. Föreläsningar och liknande finns som inspelat material. Varje kurs har en obligatorisk sammankomst i form av tentamen i sal i Lund, i slutet av kursen. 

Det kan finnas möjlighet att, under strikta förutsättningar, tentera på annan ort. För information om vad som i så fall gäller se salstentamen på distanskurser.

Alla kurser har en långsam studietakt (under en hel termin) för att passa dig som jobbar eller har andra åtaganden som tar mycket tid i anspråk. Du väljer själv om du vill läsa en eller två kurser per termin. 

För att kunna följa kurserna krävs att du har grundläggande datorkännedom. Detta innebär bland annat att du skall behärska något ordbehandlingsprogram, kunna rita figurer, kunna ladda hem och installera program, skapa pdf-filer et cetera. 

Kurserna NEKA81-84 ger inte behörighet till vidare studier i nationalekonomi vid Lunds universitet. För detta hänvisas till vår vanliga grundkurs NEKA12 eller motsvarande distanskurs.


Kursen börjar med en kort introduktion till centrala frågeställningar inom nationalekonomin, dess delområden och historia. Prisbildning förstås genom en modell med utbud och efterfrågan som sedan tjänar som utgångspunkt för djupare analys av konsumenters och producenters beteende. Konsumenters val analyseras utifrån preferenser och nyttofunktioner. Företagens val analyseras med utgångspunkt från vinstmaximering. Betydelsen av marginalbegrepp betonas genom kursen. På utbudssidan studeras marknadsformerna perfekt konkurrens, monopolistisk konkurrens och monopol.

NEKA81 kursplan
NEKA81 kursplan, engelska

Kursen börjar med en kort genomgång av några viktiga händelser i den svenska och internationella makroekonomiska utvecklingen och av makroekonomisk vetenskapshistoria. Här tittar vi också på centrala frågeställningar inom samhällsekonomin och ekonomisk politik. Därefter följer en presentation av pengar, priser, och inflation med en introduktion till digitala pengar. I nästa avsnitt behandlas nationalräkenskaperna. Efter det följer en introduktion till finansiella marknader och en analys av olika räntor. Kursen fortsätter med att studera arbetsmarknaden, arbetslöshet och Phillipskurvan och avslutas med en introduktion till valutamarknaden där bland annat växelkurser och växelkurssystem analyseras.

NEKA83 kursplan
NEKA83 kursplan, engelska

Notera att NEKA81 är ett behörighetskrav för NEKA82.

Kursen börjar med en genomgång av de viktigaste samhällsinstitutionerna som är nödvändiga för en marknadsekonomi. Därefter analyseras statliga interventioner på en fri marknad såsom skatter och interventioner relaterat till monopol. Kursen fortsätter med att betona betydelsen av information för en marknadsekonomi. Avslutningsvis behandlas externa effekter och kollektiva varor. Statens roll analyseras ur tre olika perspektiv: ett välfärdsteoretiskt, där staten korrigerar marknadsmisslyckanden och fördelar inkomster; ett public choice-perspektiv, där staten styrs av nyttomaximerande politiker och byråkrater; samt ett nyinstitutionellt perspektiv med fokus på äganderätter och transaktionskostnader.

NEKA82 kursplan
NEKA82 kursplan, engelska

Notera att  NEKA83 är ett behörighetskrav för NEKA84.

Kursen börjar med en analys av BNP och konjunkturcykler med en modell för aggregerad efterfrågan och multiplikatoranalys. Därefter introduceras penningmarknaden och IS-LM-modellen vilket möjliggör analys av ränta. Penning- och finanspolitik och centralbankens roll för penningpolitiken studeras utifrån IS-LM- modellen. Kursen fortsätter med att analysera en liten öppen ekonomi genom Mundell–Fleming-modellen. Här studerar vi växelkursens bestämning och hur växelkursen påverkar en liten öppen ekonomi. För att kunna analysera prisnivå och inflation introduceras därefter AS-AD-modellen och Phillipskurvan. Här tittar vi också på svensk arbetsmarknadspolitik. Avslutningsvis introduceras kortfattat andra makroekonomiska modeller, exempelvis tillväxtteorier, nyklassiska modeller och ny- Keynesianska modeller.

NEKA84 kursplan
NEKA84 kursplan, engelska

För aktuell litteraturlista, se praktisk studieinformation.

Ansökan
Ansökan sker via det nationella systemet www.antagning.se.
Sista ansökningsdag är den 15 april inför höstterminer och den 15 oktober inför vårterminer. 

Antagning och svarskrav
Antagningsbeskedet som du får efter det första urvalet visar om du är antagen, reservplacerad eller struken. Antagningsbeskedet måste besvaras innan sista svarsdag. Uteblivit svar innebär att du stryks från din kursplats eller reservplats. Om du är reservplacerad framgår det av antagningsbeskedet vilket reservnummer du har och hur många antagna det finns i din urvalsgrupp.

Sen anmälan till kurser
Efter sista anmälningsdag 15 april/15 oktober stängs alla kurser för anmälan och öppnas sedan först den omkring 15 juli/15 december för sen anmälan - men endast om platserna inte är fyllda.

Vidare studier i nationalekonomi
Kurserna NEKA81-84 ger inte behörighet till vidare studier i nationalekonomi vid Lunds universitet. För detta hänvisas till vår vanliga grundkurs NEKA12 eller motsvarande distanskurs.

Grundutbildning i nationalekonomi

Kontakt

Kontaktperson kurser
Karin Bergman

Utbildningsadministratör
Peter Schüller