Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tenta och prov

REGLER FÖR SALSTENTAMINA PÅ KURSER VID EKONOMIHÖGSKOLAN


Inför tentamen

Anmälan ska vara gjord enligt respektive institutions anvisningar inför tentamen. Om du ej har anmält dig i tid har du endast möjlighet att skriva tentamen i mån av plats och tillgång till tentamen. Notera att särskilda regler gäller för studenter med pedagogiskt stöd.

Hjälpmedel

Institutionen ska i god tid upplysa dig om vilka hjälpmedel du får använda, t ex miniräknare, tabeller etc. De hjälpmedel som är tillåtna finns också angivna på tentamens försättsblad. Det är ditt eget ansvar att ha med dig tillåtna hjälpmedel. Det är din skyldighet att se till att de hjälpmedel du får använda inte innehåller otillåtna anteckningar eller lösa blad och att den miniräknare du tänker använda är tillåten.

Kladdpapper tillhandahålls av institutionen. Det är ej tillåtet att använda egna papper.

Tentamen

Tentamen börjar alltid på exakt angivet klockslag, utan akademisk kvart. Var på plats i god tid! Detta är särskilt viktigt om du skriver i en stor sal, där flera olika tentamina pågår samtidigt och då det ofta är många studenter som skriver.

Dörrarna stängs när skrivtiden börjar. Om du kommer upp till 30 minuter för sent sker ett extra insläpp efter 30 minuter. Kommer du mer än 30 minuter för sent släpps du inte in och får inte skriva din tentamen. Du får lämna skrivsalen tidigast efter 60 minuter.

Gå direkt till din anvisade skrivplats och plocka fram legitimation, tillåtna hjälpmedel, eventuella förfriskningar m.m. ur väskan. Placera sedan väskan på därför avsedd plats. Under pågående tentamen får väska öppnas endast under uppsikt av skrivvakt.

Som student måste du ovillkorligen följa skrivvakternas anvisningar när det gäller din placering i skrivsalen, placering av väskor, ytterkläder och andra personliga tillhörigheter samt i de fall då det råder regler om toalettbesök.

Sitt kvar på din plats och invänta tentamens start. Papperstenta får inte vändas förrän skrivvakten meddelat att tentamen har börjat. Därefter är all kommunikation förbjuden fram till dess att alla tentander har lämnat in sin tentamen. Även efter att du lämnat in din tentamen är all kommunikation med andra förbjudet så länge du befinner dig i skrivsalen.

Det är förbjudet att använda mobiltelefon, läsplatta eller annan teknisk och elektronisk utrustning under skrivtiden. Dessa måste vara avstängda och undanstoppade på anvisad plats för personliga tillhörigheter vid inträdet till skrivsalen.

Du är skyldig att vid begäran från skrivvakter och lärare uppvisa de hjälpmedel och papper du använder under tentamen. Vid misstanke om fusk kan otillåtna hjälpmedel och papper komma att beslagtas för att säkerställa bevis.

I skrivsalen råder rök- och alkoholförbud. Inga rökpauser ges under tentamen.

Legitimation

Vid varje tentamenstillfälle kontrolleras studenternas identitet. Du har en skyldighet att uppvisa giltig legitimation. Ta därför med legitimation i form av ID-kort, körkort eller pass. Om du saknar giltig legitimation får du inte tentera.

Som giltig fotolegitimation räknas:

  • Svenskt pass
  • Svenskt körkort
  • Svenskt nationellt id-kort
  • Svenskt id-kort för folkbokförda
  • Nationellt id-kort från EU/EES/Schengen-länder
  • Utländskt pass

Tentamens slut

Du får inte lämna skrivsalen förrän tidigast en timme efter tentamens början. Legitimation ska vara kontrollerad innan du får lämna lokalen. Tentamen ska lämnas in oavsett om du har svarat på frågorna eller ej.

Lämnar du inte in din tentamen inom angiven tid kommer den att bedömas som ogiltig och därmed inte rättas.

Tentamen ska lämnas in (med namn eller anonymkod angiven) oavsett om du har svarat på frågorna eller ej. Inlämnad tentamen rättas och betygssätts. Det går alltså inte att i efterhand besluta att resultatet inte ska gälla. Om du har besvarat någon del av uppgifterna kommer tentamen att rättas och det resultat du uppnår gäller. Har du inte svarat på frågorna betraktas tentamen som blank. Blank skrivning rapporteras som underkänd.

Lämnar du inte in din tentamen inom angiven tid kommer den att bedömas som ogiltig och därmed inte rättas.

Vid tentamen på papper ansvarar du själv för att eventuella bilagor med lösningar häftas ihop med tentamen alternativt läggs i det för ändamålet tillhandahållna omslaget. Varje bilaga ska förses med namn, personnummer (alternativt anonymkod) och sidnummer.

Bryter du mot någon av tentamensreglerna ovan anses du ha hindrat tentamen och kan avvisas från skrivsalen samt bli anmäld till rektor. Disciplinära åtgärder kan bli aktuella – se vidare nedan under ”Fusk”.

Efter tentamen

Besked om att resultat har lagts in på prov eller hel kurs i Ladok skickas till din e-postadress som är kopplad till ditt studentkonto. Du loggar in i Studentportalen och kan där se ditt resultat.

Får du underkänt på tentamen har du möjlighet att göra om den vid annat tentamenstillfälle. Du måste naturligtvis i god tid bevaka om kursinnehåll och kurslitteratur ändrats.

”Plussning”, d v s att som redan godkänd tentera om för att höja sitt betyg, är inte tillåtet.

Digitala tentamen kan du se i Inspera efter att de är rättade och resultat är kommunicerat.

Tentamen som skrivits på papper kan du se/hämta vid tentamensgenomgången och därefter på Ekonomihögskolans tentamensexpedition eller på institutionen under anvisade öppettider. För att hämta ut din tentamen måste du legitimera dig och kvittera med din namnteckning. Ska du hämta ut en tentamen åt en kursare behöver du ha med dig en fullmakt för detta.

Ändring och rättelse av betygsbeslut

Ändring av betyg kan beaktas om ditt betyg är uppenbart oriktigt. Det innebär att det ska vara ett fel som enkelt kan konstateras och att det kan ändras snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om omrättning av hela examinationen utan översyn av definierade områden i examinationen.

Rättelse av betyg handlar om rättning av skrivfel, felsummeringar och andra felräkningar.

Ekonomihögskolan rekommenderar att en begäran om ändring eller rättelse lämnas till din institution senast 3 veckor efter att resultatet har meddelats.

Fusk

Ekonomihögskolan ser allvarligt på alla försök till fusk. Om skrivvakter eller lärare misstänker att en student inte följer tentamensreglerna kommer de att informera studenten. Om en student inte följer anvisningarna från en skrivvakt eller lärare kommer studenten att avvisas från skrivsalen.

Varje misstanke anmäls till institutionen som i sin tur gör en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Nämnden handlägger alla misstänkta försök till fusk enligt rektorsämbetets föreskrifter. De disciplinära åtgärder som en student kan drabbas av är varning eller avstängning från studier i upp till sex månader. Den normala avstängningstiden är sex veckor.

Vanliga tentasalar

Markerat i fetstil är förkortningen som används i TimeEdit.

Arena
Sparbanken Skåne Arena
Stattenavägen 25

Ed
Eden
Paradisgatan 5

Gasque
LTH:s kårhus, 
John Ericssons väg 3, en trappa ner

MA
Matteannexet LTH
Sölvegatan 18-20, en trappa upp

Sp
Sparta 
Tunavägen 39

Vic
Victoriastadion (Idrottsstadion), Lovisastigen 2-4