Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beviljade forskningsprojekt – KEFU

KEFUs strategiska forskningsprojekt syftar till att initiera forskning inom aktuella frågor. Styrelsen har genom dessa projekt möjlighet att rikta intresset mot frågor som inte ryms inom ramen för basforskningen. FoU-projekten är också viktiga för att kontinuerligt bygga upp ny kompetens inom området, vilket inte minst KEFUs licentiatstipendier är ett exempel på. I nedanstående sammanställning ges en översikt över några av de senaste årens strategiska forskningsprojekt som styrelsen tagit beslut om.

Syfte: Föreliggande projekt handlar om hur Skånes kommuner organiserar sig för att utveckla sin styrning utifrån ett kommunkoncernperspektiv. Syftet med studien är att kartlägga, analysera och dra lärdomar av i vilken utsträckning och hur Skånes kommuner har infört ledningsfunktioner för kommunal koncernstyrning samt hur det påverkar styrelsearbetet i de kommunala bolagen. Studien adderar till tidigare KEFU-studier om kommunal koncernredovisning, koncernstrukturer och koncernmål med det övergripande målet att bidra till en utvecklad kommunal koncernstyrning. 

Slutrapportering senast: 2024-12-31   

Projektansvarig: Mattias Haraldsson  

mattias [dot] haraldsson [at] fek [dot] lu [dot] se

Syftet med detta forskningsprojekt är att följa arbetet med evidensbaserade beredningsprocesser i Simrishamn kommun för att beskriva och analysera dess praktiker. Vägledande forskningsfrågor är: hur begreppslig gör involverade aktörer evidensbaserade beredningsprocessen (vad säger dom att den i teorin är för något) och vad innebär den i praktiken (vad ”gör” utredare/handläggare när dom säger sig arbeta med evidensbaserad beredning)?

Slutrapportering senast: 2025-03-01                                                  

Projektansvarig: Mats Fred 

mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se

Syftet med denna studie är att kartlägga vilka kommuner som erhåller utdelning från kommunala bolag och vad som karaktäriserar dessa kommuner och deras bolag samt att identifiera motiv, ambitioner, principer och mål för utdelning i de centrala kommunala styrdokumenten (budget, årsredovisning, ägarstyrningsdokument

Slutrapportering senast: 2023-12-31                                                  

Projektansvarig: Mattias Haraldsson

mattias [dot] haraldsson [at] fek [dot] lu [dot] se

 


 

Syftet med projektet är att producera ny implementerbar kunskap om de politiska beslutsprocesser som påverkar prioriteringen av långsiktigt underhåll av kommunal infrastruktur. Genom att blottlägga beslutsprocesserna – inklusive interaktionen mellan politiker och tjänstepersoner i dessa processer - blir det tydligt hur dessa kan förändras. Lärdomarna från projektet kommer även kunna spridas till andra kommuner än de som deltar i studien

Slutrapportering senast: 2024-12-31                                                  

Projektansvarig: 

Alexander Paulsson

alexander [dot] paulsson [at] fek [dot] lu [dot] se

Syftet med detta projekt är att göra en kompletterande årsredovisning som är mer tillgänglig genom att sammanställa och presentera grundläggande information om en kommuns verksamhet på ett sätt som är ägnat att väcka ett sakligt grundat demokratiskt engagemang för kommunala frågor.

Slutrapportering senast: 2023-03-31                                                  

Projektansvarig: 

Fredrik Andersson

fredrik [dot] andersson [at] nek [dot] lu [dot] se

 

Syfte: Projektet utgör en förstudie till ett större forskningsprojekt, där målet är att empiriskt granska de praktiska följderna av hybriditet, med särskilt fokus på associationsrättens förmodade brist på överensstämmelse med de syften som kommer till uttryck i skolornas verksamhet. Förstudien syftar till att utveckla den teoretiska och rättshistoriska förståelsen för dessa motsättningar. Följande två frågeställningar fokuseras: 

  • Vilka rättsliga motsättningar finns mellan å ena sidan lagens angivna syften för ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser (och följderna av dessa), och å andra sidan skolornas utbildningsuppdrag?
  • Hur kan verksamheten i fristående skolor antas påverkas av dessa rättsligamotsättningar, med utgångspunkt i den teoretiska förståelsen av hybridorganisationer

Slutrapportering senast: 2022-06-30                                                  

Status: Avslutat 

Projektansvarig: Olof Hallonsten

olof [dot] hallonsten [at] fek [dot] lu [dot] se

Syfte: Avser en ansökan om tilläggsfinansiering för en doktorands medverkan i två delstudier. Tilläggsfinansiering är nödvändigt för att kunna genomföra projektet i sin helhet. Vi har inte full finansiering (fyra år) för en doktorand inom ramen för den beviljade Forte-ansökan. Full finansiering är ett krav för att kunna utlysa en doktorandtjänst vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.  

Slutrapportering senast: 2022-12-31                                                 

Projektansvarig: 

Anna H Glenngård

anna [dot] glenngard [at] fek [dot] lu [dot] se

Syfte: Denna förstudie syftar till att kartlägga hur olika kommuner upplever och förhåller sig till sitt uppdrag inom totalförsvaret. Ambitionen är att kunna bidra konstruktivt till att utveckla totalförsvaret. Kartläggningen formas av några antaganden: 

•  att olika kommuner har olika faktiska förutsättningar (t.ex. storlek) för arbetet med totalförsvaret och därför upplever och förhåller sig olika till sitt uppdraget.

•  att samarbete och samordning mellan kommuner och med regionen och länsstyrelsen och statliga myndigheter är centralt. 

•  att resurssituationen inom kommunerna är knappa och att svåra kort- och långsiktiga prioriteringar är nödvändiga och att det därför finns ett stort behov för kort- och långsiktig underrättelse och strategisk analys. 

•  att en förståelse för dessa frågeställningar lämpligen inkluderar ett organisatoriskt perspektiv, dvs beaktar nödvändigheten av att inkludera alla (formella och informella) aktörer och aktiviteter som en helhet. 

•  att den allt tilltagande komplexiteten – yttre såväl som inre – präglar samhällets förmåga att förstå omvärlden och fatta lämpliga beslut. 

Slutrapportering senast: 2023-06-30                                                  

Projektansvarig: Stein Kleppestø

stein [dot] kleppesto [at] fek [dot] lu [dot] se

Syfte: Syftet med den här studien är dels att undersöka drivkrafter hos ideella organisationer, dels att undersöka motiv hos offentliga verksamheter att ingå i idéburet offentligt partnerskap med varandra. Studien är empiriskt driven.

Den teoretiska ansatsen är eklektisk och prövar tre olika perspektiv för att tolka motiven till partnerskap. Resursberoende, transaktionskostnader och så kallad voluntary failure.  

Slutrapportering senast: 2022-12-31                                                  

Projektansvarig:

Caroline Hellström.  

caroline [dot] hellstrom [at] fek [dot] lu [dot] se

Syfte: Studien söker svar på följande frågor:

  • Hur uppfattar styrelseledamöter i kommunala bolag styrelsens uppgift?
  • Hur uppfattar styrelseledamöter i kommunala bolag sin roll?
  • Hur arbetar styrelser i kommunala aktiebolag?
  • Hur kan styrelsen i ett kommunalt aktiebolag verka för mesta möjliga nytta för kommunen (koncernnytta)?

Genom att söka svar på de fyra frågorna ovan är syftet att öka kunskapen kring styrelsearbete i kommunala bolag samt hur relationen mellan bolaget och ägaren ser ut och hur bolaget bidrar till koncernnytta. 

Slutrapportering senast:  2021-10-15                                                                                                               

Projektansvariga: 

Ola Mattisson

ola [dot] mattisson [at] fek [dot] lu [dot] se

Anna Thomasson

anna [dot] thomasson [at] fek [dot] lu [dot] se