Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Magister- och masterutbildning i nationalekonomi

Kurser på avancerad nivå kan läsas dels som fristående kurser och dels inom ett masterprogram.

Nationalekonomiska institutionen erbjuder ett stort antal kurser, metodkurser såväl som mer tillämpade kurser, på avancerad nivå inom de olika inriktningar som introduceras på grundnivå. Målet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper i ekonomisk teori inom den valda inriktningen samt att ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material och tillämpa en vetenskaplig analysmetod samt att klart disponera och redovisa analysresultaten i avslutande uppsatser. Kurser på avancerad nivå kan läsas dels som fristående kurser och dels inom ett masterprogram. Avancerade kurser bygger i mångt och mycket vidare på de kurser som erbjuds på kandidatnivå och studenter kan specialisera sig inom en viss inriktning inom nationalekonomi som följer direkt från inriktningarna på fördjupningsnivå. 

Magister- och masterprogram

För utbildningsplan, faktablad samt information om sådant som behörighetskrav, ansökan och urval gällande de masterprogram som ges vid Nationalekonomiska institutionen se nedan.

För detaljerad information om sådant som kurser, programstruktur och innehåll för masterprogrammen vid Nationalekonomiska institutionen se nedan.

Majoriteten av alla kurser som erbjuds på avancerad nivå i nationalekonomi kan också läsas som fristående kurser (se kursutbud nedan), och söks som vanligt via antagning.se under ordinarie ansökningsperioder. Samma examen i nationalekonomi kan tas ut via fristående kurser som via studier inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Utöver nedanstående så hittar du mycket matnyttig information via praktisk studieinformation.

Kurser på avancerad nivå i nationalekonomi
På avancerad nivå erbjuder Nationalekonomiska institutionen ett stort antal kurser, metodkurser såväl som mer tillämpade kurser. Målet är att ge fördjupade kunskaper i ekonomisk teori samt att ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material och tillämpa en vetenskaplig analysmetod samt att klart disponera och redovisa analysresultaten i ett specialarbete. Kurser kan läsas fristående eller inom program

Nedan finns mer information om respektive kurs vad gäller exempelvis innehåll, behörighetskrav och kursplan. Notera att det ibland kan ske avsteg från nedanstående kurslista. De kurser som anges på antagning.se är de kurser som ges en viss termin. Alla kurser ges på engelska om inte annat anges.

I vissa fall kan en specifik kurssida vara tillfälligt inaktiverad (gäller kurser som ges udda resp. jämna år). Kursplanen kan dock sökas fram via LU:s system för kursplaner.

Höstterminer
September-oktober
NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys,  7,5 hp 
NEKN32 - Matematiska metoder - avancerad nivå,  7,5 hp
NEKN54 - Miljöekonomi, 7,5 hp
NEKN65 - Avancerad hälsoekonomi,  7,5 hp
NEKN71 - Avancerad kurs i ekonomisk integration,  7,5 hp
NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi,  7,5 hp
NEKP21 - Mikroekonomi - individuella val,  7,5 hp 
NEKP51 - Avancerad offentlig ekonomi,  7,5 hp 

November-januari
NEKN22 - Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande,  7,5 hp 
NEKN31 - Avancerad ekonometri,  7,5 hp 
NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys,  7,5 hp 
NEKN43 - Tillämpad internationell makroekonomi,  7,5 hp 
NEKN51 - Samhällsek. lönsamhetsbedömning,  7,5 hp
NEKN73 - Avancerad utvecklingsekonomi,  7,5 hp 
NEKN82 - Empirisk finansiell ekonomi,  7,5 hp 
NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering, 7,5 hp (udda år)

NEKN01 - Examensarbete - magisternivå,  15 hp 
NEKN06 - Examensarbete magister - hälsoekonomi, 15 hp 
NEKP01 - Examensarbete - masternivå,  15 hp 

Vårterminer
Januari-mars
NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri,  7,5 hp
NEKN34 - Tidsserieanalys,  7,5 hp 
NEKN66 - Avancerad arbetsmarknadsekonomi,  7,5 hp (jämna år)
NEKN72 - Avancerad handelsteori,  7,5 hp 
NEKN89 - Hantering av finansiell risk,  7,5 hp
NEKP22 - Mikroekonomi - strategisk interaktion,  7,5 hp (jämna år)
NEKP35 - Ekonometrisk teori, 15 hp (udda år)
NEKP41 - Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs,  7,5 hp (jämna år)
NEKP42 - Internationell makroekonomisk teori,  7,5 hp (udda år)

April-juni
NEKN01 - Examensarbete - magisternivå,  15 hp
NEKN06 - Examensarbete magister - hälsoekonomi, 15 hp
NEKP01 - Examensarbete - masternivå,  15 hp 

Programmet i nationalekonomi bygger på tidigare studier inom ämnet och förbereder studenten för kvalificerade arbetsuppgifter inom den offentliga och den privata sektorn. Programmet ger också behörighet till institutionens forskarutbildning och är en utmärkt förberedelse för sådana studier. Programmet är utformat för att säkerställa att studenten efter avslutade studier kommer att ha omfattande kunskaper inom avancerad nationalekonomisk teori. Vidare kommer studenten att ha specialiserat sig inom sitt intresseområde och kan tillämpa dessa kunskaper på samhällsekonomiska problemställningar.

Programmet inleds med en obligatorisk termin som är gemensam för alla studenter och som ger grundläggande kunskaper i matematiska metoder, mikroteori, makroteori och ekonometri på avancerad nivå. Efter den inledande terminen erbjuds ett antal inriktningsprofiler med kurser som på ett bra sätt kompletterar varandra. Det rekommenderas att man följer en av dessa inriktningar. Detta är dock inget krav och man kan mycket väl komplettera och/eller bredda sin utbildning med kurser från andra inriktningar - men man måste vara säker på att man uppfyller examenskraven. Varje inriktning avslutas med en masterexamen. Givet att man läser en viss kombination av kurser inom den offentlig-ekonomiska inriktningen så kan man även ta ut en magisterexamen i hälsoekonomi efter avslutat program. 

De rekommenderade inriktningar som kan följas på avancerad nivå är:


Ekonometri

Inriktningen inom ekonometri syftar till att ge specialkompetens inom ekonometriska metoder och lämpar sig särskilt bra för studenter som vill arbeta med avancerade ekonometriska analyser och prognoser. För studenter som planerar för en forskarutbildning med ekonometri som specialitet är inriktningen en mycket bra förberedelse.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin
1. NEKN34 - Tidsserieanalys, och
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri, eller
1. NEKP35 - Ekonometrisk teori (15 hp, udda år)
2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
1. Valfri kurs
1. Valfri kurs
2. Valfri kurs
2. NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (udda år), eller
2. Valfri kurs

År 2 - vårtermin
1. NEKP35 - Ekonometrisk teori (15 hp, udda år), eller
1. NEKN34 - Tidsserieanalys, och
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri
2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå


Finansiell ekonomi

Finansiell ekonomi handlar främst om individers möjligheter att fördela sin konsumtion över tid i en föränderlig omgivning, det vill säga att under mer eller mindre slumpmässiga (stokastiska) förhållanden kunna maximera sin konsumtion. Individer som är ovilliga att ta risker önskar vanligtvis hålla en så jämn konsumtion som möjligt mellan olika tidpunkter. För att underlätta detta har ett stort antal finansiella tillgångar utvecklats, t ex riskfria obligationer, aktier och optioner. Det är dessa tillgångar och dess värdering som studeras inom den moderna finansiella teorin.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin
1. NEKN34 - Tidsserieanalys, och
1. NEKN83 - Värdering och hantering av finansiell risk, eller
1. NEKP35 - Ekonometrisk teori (15 hp, udda år)
2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
1. NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi
1. Valfri kurs
2. NEKN82 - Empirisk finansiell ekonomi
2. NEKN22 - Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande

År 2 - vårtermin
1. NEKP35 - Ekonometrisk teori (15 hp, udda år), eller
1. NEKN34 - Tidsserieanalys, och 
1. NEKN89 - Hantering av finansiell risk
2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå


Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi

Syftet med inriktningen internationell ekonomi och utvecklingsekonomi är att förbereda de studerande för kvalificerat analytiskt arbete. Det kan exempelvis handla om att analysera orsaker till och effekter av utrikeshandel och ekonomisk integration, både i ett europeiskt och ett globalt perspektiv. Inriktningen förbereder också för kvalificerad analys av orsaker till inkomstskillnader mellan länder och olika utvecklingsproblem.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin 
1. NEKN72 - Avancerad handelsteori
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri
2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
1. NEKN71 - Avancerad kurs i ekonomisk integration
1. Valfri kurs
2. NEKN73 - Avancerad utvecklingsekonomi
2. Valfri kurs

År 2 - vårtermin
1. Valfri
1. Valfri
2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå


Makroekonomi

En makroekonom analyserar ett brett spektrum av den ekonomiska utvecklingen i ett land och syftet med inriktningen är att ge ingående kunskaper och färdigheter om makroekonomins delområden och frågeställningar och därigenom förbereda för kvalificerat analytiskt arbete inom ämnet. Inriktningen kan även byggas på med en forskarutbildning.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin
1. NEKN34 - Tidsserieanalys
1. NEKP41 - Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs (jämna år), eller
1. NEKP42 - International makroekonomisk teori (udda år)
2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
1. Valfri kurs
1. Valfri kurs
2. NEKN43 - Tillämpad internationell makroekonomi
2. NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (udda år), eller
2. Valfri kurs

År 2 - vårtermin
1. NEKP41 - Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs (jämna år), eller
1. NEKP42 - International makroekonomisk teori (udda år)
1. Valfri kurs
2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå


Mikroekonomi

Mikroekonomi ger kunskaper om ekonomins mest grundläggande problem. En nationalekonom med mikroekonomisk inriktning är en generalist. Mikroekonomi handlar om enskilda individers, företags och offentliga institutioners beteende och samspel, och konsekvenserna av detta samspel för ekonomin som helhet. En viktig grupp av frågeställningar rör prisbildning och resursallokering i marknader med såväl många som få aktörer. Den mikroekonomiska inriktningen är även lämplig för den som vill fortsätta med forskarstudier.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri
1. NEKP22 - Mikroekonomi - strategisk interaktion (jämna år), eller
1. Valfri kurs
2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
1. NEKP21 - Mikroekonomi - individuella val
1. NEKN54 - Miljöekonomi
2. NEKN22 - Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande
2. NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (udda år), eller
2. Valfri kurs

År 2 - vårtermin
1. NEKP22 - Mikroekonomi - strategisk interaktion (jämna år), eller
1. Valfri kurs
1. Valfri kurs
2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå


Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi

Studier inom offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi handlar om analyser rörande inkomster och inkomstfördelning, socialförsäkringar och pensionssystem, beskattning, välfärd och rättvisa, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, lönesättning, hälsa och hälsobeteende et cetera. Utbildningen ger förtrogenhet med problem, metoder och teorier relevanta för den offentliga och den privata sektorn i vid mening

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2) 
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin
1. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri
1. NEKN64 - Avancerad arbetsmarknadsekonomi (udda år), eller
1. Valfri kurs
2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
1. NEKN65 - Avancerad hälsoekonomi, eller
1. NEKN54 - Miljöekonomi
1. NEKP51 - Avancerad offentlig ekonomi
2. NEKN51 - Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning
2. Valfri kurs

År 2 - vårtermin
1. Valfri kurs
1. NEKN64 - Avancerad arbetsmarknadsekonomi (udda år), eller
1. Valfri kurs
2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå

Programmet syftar till att träna studenter i att förstå den roll dataanalys har i den digitala ekonomin i allmänhet och i synnerhet hur organisationer kan använda tillgängligheten till ”big data” till sin fördel genom att fatta mer välgrundade beslut. Studenterna kommer att lära sig programmering och datahantering, hur statistiska maskininlärningsmetoder kan användas för att utforska och dra slutsatser om mönster i data och hur de kan använda resultaten för strategiskt beslutsfattande.

För en magisterexamen i Dataanalys och ekonomi om totalt 60 högskolepoäng läses följande kurser inom ramen för programmet. 

Hösttermin (period 1 resp. 2)
1. DABN22 - Introduktion till programmering (3,5 hp)
1. DABN19 - Visualisering av data (4 hp)
1. DABN13 - Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv (7,5 hp)
2. DABN14 - Avancerad maskininlärning (7,5 hp)
2. DABN20 - Arbeta med databaser (3,5 hp)
2. DABN18 - Juridiska aspekter av dataanalys (4 hp)

Vårtermin 
1.  Två av nedanstående kurser:
DABN17 - Analysbaserad strategisk ledning (7,5 hp)
INFN65  - Verksamhet och artificiell intelligens (7,5 hp)
NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri (7,5 hp)
NEKN34 - Tidsserieanalys (7,5 hp)
STAN47 - Deep learning och metoder för artificiell intelligens (7,5 hp)
STAN49 - Analys av textdata (7,5 hp)
2. DABN01 - Magisteruppsats (15 hp)

Programmet bygger på tidigare studier i finansiell ekonomi och riktas mot studenter med en kandidatexamen i nationalekonomi eller företagsekonomi. Studenten ges utökade kunskaper inom områden relaterade till finansiellt beslutsfattande. Programmet förebereder studenten för en karriär inom den finansiella sektorn såsom kommersiella banker och investmentbanker, försäkringsbolag, offentliga myndigheter och större företag.

För en magisterexamen i finans om totalt 60 högskolepoäng läses följande kurser inom ramen för programmet. 

Hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi 
1. NEKN96 - Finansiell ekonometri och maskininlärning
2. NEKN82 - Empirisk finansiell ekonomi 
2. NEKN93 - Företagsfinansiering 

Vårtermin
1. NEKN89 - Hantering av finansiell risk (7,5 hp)
1. NEKN95 - Företagsvärdering (7,5 hp)
2. NEKN02 - Magisteruppsats (15 hp)

För aktuella litteraturlistor och schema, se praktisk studieinformation.

För information om de examina som finns på avancerad nivå och examenskraven för dessa se examen.

Kontakt

Utbildningskoordinator
Ulf Persson

Studievägledare
Mårten Wallette

Utbildningsledare
Karin Bergman

Studierektor
Pontus Hansson


Programchef - masterprogram i nationalekonomi
Maria Persson


Programchef - magisterprogram i finans
Jens Forssbaeck


Programchef - magisterprogram i dataanalys och ekonomi
Joakim Westerlund