Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

AI-policy – ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomisk-historiska institutionen är medveten om den snabba ökningen av användandning en av AI-baserade verktyg i samhället i stort och även inom utbildningen vid våra universitet. Vi inser att dessa verktyg är fritt tillgängliga för våra studenter. För att försäkra oss om att verktygen används ansvarsfullt, etiskt och på ett sätt som främjar elevernas lärande samtidigt som de säkerställer examens- och kursmålen har vi utvecklat den här policyn för att gälla från och med den 15 januari 2024.

Ekonomisk-historiska institutionen anser att lärandemålen i de kurser som vi undervisar inte har blivit mindre relevanta med framväxten av AI-baserade verktyg. Tvärtom, lärandemålens relevans har ökat eftersom användningen av AI-baserade verktyg kräver mer kunskap om vilken terminologi som behövs för att skriva prompter och ämnesspecifik kunskap kombinerat med förmågan att kritiskt bedöma, bedöma, analysera och utvärdera AI-genererad produktion.

1. Syfte

Syftet med denna policy är att ge riktlinjer för lärare vid Ekonomisk-historiska institutionen angående examination i en tid av lättillgängliga AI-baserade verktyg. Policyn ska även ge riktlinjer för att informera elever om AI-baserade verktyg och om valfri användning och integrering av AI-baserade verktyg i undervisningen.

2. Omfattning

Denna policy gäller för utbildningar på grund- och avancerad nivå vid Ekonomisk-historiska institutionen

3. Policyförklaring

 • Institutionen för ekonomisk historia inser de potentiella fördelarna med att använda AI-baserade verktyg i utbildningen för att förbättra elevernas lärande och inlärningsupplevelser. Vi uppmuntrar därför till ansvarsfull och etisk användning av AI-baserade verktyg i kurser.
 • All lärarpersonal förväntas bekanta sig med något AI-baserat verktyg (till exempel Chat GPT eller Bing AI) för att se hur det fungerar i kombination med kursmaterial, inlämningsuppgifter, tentamensfrågormed mera. 

  Guider och resurser gällande AI-baserat verktyg finns på lu.se – Generative AI tools in education (på engelska) – education.lu.se
   
 • All användning av AI-baserade verktyg i undervisningen måste underordnas kursens lärandemål. Användningen av AI-baserade verktyg måste vara ett medel för att uppnå ett mål, med målet att uppfylla kursens läranderesultat, och inte bli ett mål i sig om inte läranderesultaten specifikt nämner sådana AI-baserade verktyg.
 • På varje kurs och program på institutionen ska det finnas tydlig information om huruvida användning av AI-baserade verktyg är tillåtna.
 • Kursansvariga ska meddela studenterna att de alltid är ansvariga för allt som de lämnar in som en del av tentamen på kurser. Detta inkluderar innehåll i form av text, grafiska presentationer eller annat, genererat med hjälp av AI-baserad och icke-AI-baserad programvara, och att de kan uppmanas att förklara, motivera eller försvara något av ovanstående i samband med granskning.
 • Om AI-baserade verktyg har använts ska eleverna tydligt ange detta i sin uppgift. De ska tydliggöra arbetsfördelningen mellan studenten och de AI-baserade verktygen.
 • Skriftliga inlämningar, där studenter kan använda AI-baserade verktyg på ett sådant sätt att det kan påverka tentamens giltighet, bör inkludera  kompletterande examinationsformer (t.ex. muntlig tentamen).
 • Det är inte tillåtet att ladda upp läromedel som PowerPoints och textning av föreläsningar till det AI-baserade verktyget.
 • Studenter ska inte behöva dela personuppgifter eller upphovsrättsskyddat material för att använda AI-baserade verktyg som en del av sina kurser om inte verktyget har godkänts för användning vid universitetet. Godkända verktyg kommer att listas på Enheten för utbildningsstöds hemsida.
 • Om några AI-baserade verktyg rekommenderas för lärandeaktiviteter eller bedömning måste alla elever ha lika tillgång till dem. Om det föreligger en kostnad ska detta tydligt framgå av kursinformationen innan kursstart.
 • Misstänkta fall av olovlig användning av AI-baserade verktyg kommer att anmälas till Lunds universitets disciplinnämnd.