Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personuppgifter och medgivande för studentarbeten

RIKTLINJER FÖR PERSONUPPGIFTER OCH KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER


Personuppgifter och känsliga personuppgifter?

Personuppgifter definieras som: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (ofta kallad registrerad) som är i livet. Enklare uttryckt handlar det om upplysningar genom vilka personen direkt eller indirekt kan identifieras. Exempel på upplysningar som i regel fungerar som identifierare är: ett personnamn, ett foto, en adress, en e- postadress, ett person- eller samordningsnummer eller en lokaliseringsuppgift. Andra exempel är faktorer som är specifika för till exempel personens fysiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Känsliga personuppgifter definieras som: Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, behandling av genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en fysisk person (det vill säga personuppgifter som erhålls genom digital behandling av till exempel foto, röst eller fingeravtryck som möjliggör eller bekräftar identifieringen av en fysisk person.), samt uppgifter om en fysisk persons, hälsa eller sexualliv eller sexuella läggning.

Riktlinjer

I våra riktlinjer nedan kan du läsa mer om när man får behandla personuppgifter, när behandling av personuppgifter i studentarbeten skall anses motiverat, att behandlingen av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande
principer som anges i GDPR och mer.

Riktlinjer för behandling av personuppgifter i studentarbeten vid Ekonomihögskolan (PDF)


Medgivande till att ingå i en forskningsstudie

När du gör intervjuer eller dylikt för ditt examensarbete eller forskningsstudie behöver de som deltar samtycka till att medverka. Hur samtycket går till kan variera beroende på forskningens art och vilken typ av risker som föreligger. Oavsett vilken metod som väljs bör forskningsstudien utformas så att det blir tydligt att deltagarens medverkan är frivillig och att etiska regler följs.

Exempel på medgivandeformulär

Två exempel på medgivandeformulär nedan (just nu bara på engelska men svenska formulär håller på att tas fram):

Formulären är i Wordformat för att kunna ändras så att de passar ditt forskningsprojekt. Det är INTE tillåtet att ändra, flytta eller byta ut Ekonomihögskolans logga! Formulären är på engelska.