Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Plagiat och andra otillåtna arbetsmetoder

Ekonomisk-historiska institutionen arbetar aktivt för att motverka plagiat och andra typer av otillåtna arbetsmetoder. Detta arbete sker genom information till studenterna via hemsidan, introduktionsmöten, kursplaner, examinationsinstruktioner, osv Det sker också genom användandet av Ouriginal - ett automatiserat system i Canvas för att upptäcka plagiering.

Vad är plagiat?

Att plagiera innebär att man skriver av från en annan persons verk och använder avskriften som om det vore sitt eget verk, utan att markera citat eller ange källa (SAOB, band 20). Att plagiera upphovsskyddade verk från böcker, tidskrifter, Internet, eller motsvarande utan upphovsrättsinnehavarens samtycke är en olaglig handling.

Återanvändning av egen text

Varje examinationsuppgift ska vara ett originalarbete. Det betyder att studenter inte får återanvända texter som har lämnats in vid andra examinationer på Ekonomisk-historiska institutionen eller andra institutioner tidigare. I fall av att studenten använder gamla texter betraktas detta som plagiat.

Varför får man inte plagiera?

När studenter skriver inlämningsuppgifter, hemtentor, uppsatser, etc. ska dessa vara originalverk. Uppgiften handlar inte bara om ifall du har presterat en text utan även hur den texten har tillkommit. Den akademiska integriteten förutsätter att du ärligt redovisar dina källor genom att uppge citat eller referenser och att all annan text är resultatet av ditt eget arbete. Att plagiera andras texter innebär istället att du tar äran för någon annans tankearbete. Man kan även uttrycka det så att plagiering innebär en kränkning av en annan persons intellektuella äganderätter. Samtidigt som plagiering är lockande just för att det minskar arbetsbördan så skapar det orättvisa arbetsförhållanden mellan de studenter som presterar sina egna texter och de som stjäl av andra. Det ligger alltså i den stora studentgruppens intresse att arbeta mot plagiat för att skapa lika förutsättningar för alla och sätta stopp för dem som vill åka snålskjuts på andras arbete. Poäng och examina som har uppnåtts med oärliga medel kan resultera i att fuskande studenter genom orättvisa medel slår sig fram i konkurrens om studieplatser eller framtida arbeten. I ett längre perspektiv underminerar plagiat omvärldens tilltro till universitetsväsendet, Lunds universitet och din egen examen.

Individuellt arbete

På institutionen är de flesta hemuppgifter utformade som individuellt arbete. Det betyder att även om studenter uppmuntras att diskutera kurslitteratur, föreläsningarnas innehåll, problemställningar, etc. med varandra så ska själva skrivandet av examinationsuppgiften göras enskilt.

Salsskrivning

Vid salsskrivning får inga hjälpmedel användas som inte har godkänts av läraren eller skrivningsvakten. Som allmänna regler gäller skrivningsvaktens anvisningar.

Vad är lärarens och institutionens ansvar vid fall av otillåtna arbetsmetoder?

Lärare och institution har skyldighet att anmäla misstänkta fall av plagiat och andra otillåtna arbetsmetoder till Disciplinnämnden vid Lunds universitet. Anmälan innehåller bl.a. den information som har delgetts studenterna angående regler om otillåtna arbetsmetoder, studentens inlämnade arbete, uppgifter om de originalkällor som har plagierats samt andra studenters arbeten i fall av otillåtet samarbete. Det är Disciplinnämnden, inte läraren eller institutionen, som dömer i ärenden rörande otillåtna arbetsmetoder. En fällande dom i Disciplinnämnden kan resultera i en tidsbegränsad avstängning från studierna.

Läs mer i bibliotetets guide om akademisk hederlighet och akademiskt skrivande