Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studievägledning - nationalekonomi

Institutionens studievägledare handhar vägledning och rådgivning angående studier i nationalekonomi, alltifrån grundkurser till kurser på avancerad nivå. Om du har problem med dina studier, har frågor om kursval eller studieupplägg, tillgodoräknande av kurser, behörigheter, examenskrav eller om du har andra relevanta frågor så är du varmt välkommen att kontakta studievägledare Mårten Wallette. 

Studievägledaren är även kontaktperson för studenter med behov av pedagogiskt stöd - se nedan för information om detta.

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du få riktat pedagogiskt stöd. En varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller andra kroniska sjukdomar.

Ett första steg är att du som student kontaktar en samordnare på Avdelningen för pedagogiskt studentstöd vid LU för att få reda på vilka resurser du kan använda dig av och hur du ansöker om pedagogiskt stöd under din studietid. Du behöver ett formellt intyg på att din funktionsnedsättning är varaktig.

Avdelningen för pedagogiskt studentstöd

Studenter med beslut
Om du studerar vid Nationalekonomiska institutionen och har ett beslut från Avdelningen för pedagogiskt studentstöd vid Lunds universitet angående önskemål om förlängd tentamenstid, tentamen i mindre grupp alt. helt enskild tentamen eller datorstöd vid tentamen gäller nedanstående.

Vid terminsstart 

 • Du ska vid terminsstart kontakta institutionens studievägledare för att diskutera det pedagogiska stöd som du har önskemål om.
 • Du ska vid terminsstart presentera ditt beslut om pedagogiskt stöd för institutionens studievägledare. Ett beslut skickas ofta till oss från Avd. för pedagogiskt studentstöd, men det ligger på ditt ansvar att tillse att vi får del av beslutet.
 • Ditt beslut måste vara aktuellt, dvs gälla för innevarande termin.

Inför tentamen

 • Du ska via epost kontakta institutionens studievägledare i god tid (minst en vecka) före aktuellt tentamensdatum.
 • Om du har önskemål om att använda dator vid tentamen ska du meddela detta i mycket god tid (minst två veckor i förväg). De datorer som används har särskilda rättstavningsprogram för svenska och engelska.
 • Studenter med beslut om önskemål om förlängd tid och tentamen i mindre grupp tenterar i en egen lokal på eller i närheten av institutionen.
 • Studenter som har beslut om önskemål om att tentera helt enskilt kan vanligtivis få detta önskemål tillgodosett, men det kan finnas tillfällen då detta inte är möjligt pga lokalbrist.
 • Förlängd tid innebär 2 timmar längre skrivtid, antingen 8.00-15.00 eller 12.00-19.00. Vid eftermiddagstentor gäller att du inte får lämna in din tenta förrän tidigast 15.00 eftersom ordinarie tentamen börjar först vid 14.00.
 • Institutionens studievägledare kontaktar dig några dagar innan aktuellt tentamensdatum med information om lokal och vad som allmänt gäller.
   
 • Notera. Om du av någon anledning inte kommer att skriva en tenta som du har anmält dig till så måste du meddela institutionens studievägledare. Att tillhandahålla särskilda lokaler och tentavakter är resurskrävande både vad gäller tid och pengar. 

Studenter med beslut om önskemål om anteckningsstöd
Hanteras av Avdelningen för pedagogiskt studentstöd vid LU, kontakta din handläggare om detta.

Studenter med beslut om önskemål om mentor
Hanteras av Avdelningen för pedagogiskt studentstöd vid LU, kontakta din handläggare om detta.

Studenter med beslut om andra önskemål
Kontakta i ett första skede din handläggare om detta.

Att tillgodoräkna en kurs till Lund och att använda en kurs i en examen är inte samma sak. En avslutad kurs från annat lärosäte kan vanligtvis användas i en examen från Lund och för sådana kurser görs inget tillgodoräknande. För frågor om kurser i nationalekonomi, kontakta institutionens studievägledare. För kurser i andra ämnen, kontakta relevant ämnesinstitution.

Nationalekonomiska institutionen tillgodoräknar kurser enligt följande:

 • Tillgodoräknande av delkurser inom blocket NEKA12, 1-30 hp.
 • Tillgodoräknande av delkurser inom blocket NEKG11, 31-60 hp.
 • Tillgodoräknande av enskilda delkurser (dvs inte alla fyra kurserna) inom NEKA12 eller NEKG11 till enskilda kurser.

För att ett tillgodoräknande ska kunna bli aktuellt måste man ha sökt till, blivit antagen till samt registrerad på relevant kurs i vanlig ordning (undantaget tillgodoräknande av enskilda delkurser inom NEKA12/NEKG11 till enskilda kurser).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras på särskilda blanketter och kommer att diarieföras. Fyll i blanketten, skriv ut den och lämna den i original till studievägledaren på nationalekonomiska institutionen. För ansökan om tillgodoräknande av enskilda delkurser inom NEKA12/NEKG11 till enskilda kurser, använd NEKA12- eller NEKG11-blanketten och skriv i fritext vad du anhåller om att göra.

Not. Studenter som inom ramen för grundkursen NEKA12 har läst delkurser både som vanliga kurser och som distanskurser vid institutionen bör notera att en sammanläggning av kurserna till en avslutad grundkurs om 30 hp inte sker per automatik. Man måste som student själv ansöka om detta genom att skicka in relevant blankett så att vi har begäran dokumenterad.

Not. Studenter som ansöker om att tillgodoräkna en kurs till vår kurs i makroekonomi inom NEKA12 måste lämna in, med godkänt resultat, de två excel-uppgifter som är knutna till denna makrokurs. Dessa två uppgifter kan göras en gång per termin när vår delkurs i makroekonomi ges. Detta gäller även om man vill tillgodoräkna vår distanskurs i makroekonomi till NEKA12.


Följande gäller vid tillgodoräknande

 • Poängförlust. Om kursen som tillgodoräknandet bygger på är värd fler poäng än den kurs som skall tillgodoräknas förloras eventuella överskridande poäng.
 • Vi tillgodoräknar inte kurser som omfattar färre poäng än den av våra kurser som tillgodoräknandet gäller och vi tillåter inte heller att man kompletterar med inlämningsuppgifter eller liknande för att komma upp i denna poängsumma.
 • Vi tillgodoräknar inte kurser i statistik eller matematik eller liknande ämnen till kurser i nationalekonomi.
 • När NEKA12/NEKG11 avslutas och ett helkurs-betyg ska sättas kommer tillgodoräknade kurser att ges betyg enligt någon av nedanstående principer om det gäller tillgodoräknande från annat svenskt lärosäte:
 1. Om det andra universitetet (eller annan fakultet/institution vid LU) tillämpar samma betygsskala som vi, tillgodoräknas kursen med samma betyg som erhölls på det andra universitet.
 2. Om det andra universitetet inte tillämpar samma betygsskala som vi, tillgodoräknas kursen med det betyg som kan anses motsvara det betyg som erhölls på det andra universitet. Om vi har fler betygssteg än det andra universitetet blir betyget det lägsta betyg som ligger inom det intervall som det andra universitetets betygsskala motsvarar. (Det innebär exempelvis att om någon har ett VG ska det tillgodoräknas som B och om någon har ett G ska det tillgodoräknas som E.) Om det råder osäkerhet i vår bedömning av vad ett betyg från ett annat universitet motsvarar ska vi välja det lägre av de alternativ vi väljer mellan.
 3. Betyg på kurser vid utländska lärosäten översätts inte till vår betygsskala. Ett sådant tillgodoräknade anges med "TG" (= tillgodoräknad, dvs godkänd kurs men inget angivet betyg). Vid beräkning av helkursbetyg på NEKA12 och NEKG11 ges tillgodoräknade utländska kurser vikten "D" efter beslut av Nationalekonomiska institutionsstyrelsen.

Ansökan om tillgodoräknande
Blankett för ansökan om tillgodoräknande av delkurser inom NEKA12, 1-30 hp
Blankett för ansökan om tillgodoräknande av delkurser inom NEKG11, 31-60 hp

Att bifoga ansökan om tillgodoräknande: 

 • Ladok-utdrag (eller motsvarande) där det framgår vilka kurser du vill tillgodoräkna dig samt poängantal för dessa (krävs endast om det gäller kurser vid andra lärosäten).
 • Kursplaner och litteraturlistor över de kurser som ansökan gäller (krävs endast om det gäller kurser vid andra lärosäten).


Rätt att överklaga 

Om din ansökan om tillgodoräknande inte godkänns har du möjlighet att överklaga detta beslut till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Att överklaga: Överklagandenämnden för högskolan

Ansökan och antagning till kurser och program
Sista ansökningsdag till kurser samt program på grundnivå är den 15 april inför höstterminer och den 15 oktober inför vårterminer. För program på avancerad nivå är sista ansökningsdag 15 janauri för höstterminer.

Antagningsbeskedet som du får efter det första urvalet visar om du är antagen, reservplacerad eller struken vid de högskolor och kurser/program du sökt till. Om du är reservplacerad framgår det av antagningsbeskedet vilket reservnummer du har och hur många antagna det finns i din urvalsgrupp.

Antagningsbeskedet måste besvaras. Uteblivit svar innebär att du stryks från din kursplats eller reservplats.

Efter sista anmälningsdag 15 april/15 oktober stängs alla kurser för anmälan och öppnas sedan först den 15 juli/15 december för sen anmälan - om behov finns.

Generell information

Universitetets rättighetslista
Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.

Rättighetslistan tar upp sådant som Inflytande, studiemiljö, registrering, behörighet och urval, kursplanering och schema, obligatoriska moment, prov och examination, examensarbeten/uppsatser, kursvärdering och ansvarsfrågor.

LU:s rättighetslista

Enheten för akademiskt skrivande och studieteknik (ASKS) erbjuder alla studenter på Ekonomihögskolan hjälp att utveckla sitt skrivande och sin studieteknik.

ASKS vid EHL

Studieverkstaden vid LU ger tips och råd om hur du kan förbättra din studieteknik och ditt akademiska skrivande eller läsande. Studieverkstaden kan stötta dig som studerar på grundnivå eller avancerad nivå när det kommer till studieteknik och akademiskt skrivande. Du kan exempelvis vända dig till oss för att få hjälp att hitta effektiva arbetssätt med uppgifter, uppsatser och hemtentor. Vi kan också ge dig tips och råd kring att läsa och ta till sig kurslitteratur. 

Studieverkstaden vid LU

Studiestugan vid EHL bemannas av studentmentorer som kan ge tips och råd kring studieteknik och tentaplugg.

Studiestugan

Konsten att tala och skriva. En guide för att hjälpa dig att skriva vetenskapliga uppsatser samt att hålla publika presentationer.

Konsten att tala och skriva

Praktisk studieinformation

För studenter som är antagna och registrerade på kurser vid Nationalekonomiska institutionen gäller att all kurs- och programrelaterad information såsom kursplan, schema, litteratur, regler och annat finns att tillgå via studentportalen Canvas.

På sidan "Praktisk studieinformation" har vi samlat information av olika slag som är viktig för dig som student att känna till såsom information om omregistrering, tentamensanmälan, ansökan till kurser, avbrott på kurs och annat.
 

Anslagstavla - för studenter

På vår anslagstavla för studenter anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikplatser, jobbannonser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. 

Anslagstavla

 

Kontakt

Studievägledare
Mårten Wallette
E-post: studievagledare [at] nek [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]nek[dot]lu[dot]se) 

Mottagning (om jag är i Lund):
Mån, tis, tors 11.00-12.00, 14.00-15.00 
(Lunch ca. 13.00-13.30)
Rum EC1:289

Telefontid:
Mån, tis, tors 10.00-11.00
Telefonnr. 046-222 86 75

Postadress:
Tycho Brahes väg 1
220 07 Lund

Tystnadsplikt

Studievägledarna på Lunds universitet har tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23:5 § och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.