Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av klagomål

GÄLLER DIG SOM STUDERAR VID EKONOMIHÖGSKOLAN

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grundnivå eller avancerad nivå?

Ta reda på vad som gäller först

Innan du som student går vidare med ett klagomål bör du ta reda på vad som gäller i olika situationer. Dina rättigheter och skyldigheter som student vid Lunds universitet finns beskrivna i Rättighetslistan. Rättighetslistan anger till exempel vad som gäller ifråga om:

  • Studiemiljö
  • Kursplaner och schema
  • Prov och examination
  • Examensarbete
  • Kursvärdering

Rättigheter och skyldigheter som student – lu.se

Ett annat viktigt dokument som styr utbildningen är kursplanen för respektive kurs. Du kan också informera dig genom att kontakta studievägledaren på din institution.

Kontakta kursansvarig lärare eller programansvarig

Om du vill framföra klagomål på din utbildning bör du i första hand vända dig till kursansvarig lärare eller programansvarig. I många fall kan problemet lösas närmast där det har uppstått.

Fortsatt ärendegång

Om händelsen inte utreds genom en första kontakt med kurs- eller programansvarig kan ärendet tas vidare i organisationen; i första hand till studierektor och därefter till prefekt. Om ärendet inte utreds på institutionsnivå kan Ekonomihögskolans vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor kontaktas med ett skriftligt underlag. Sista instans vid Lunds universitet är universitetets rektor. Det är först efter kontakt med rektor som ärendet, vid behov, kan tas vidare till UKÄ.

Samtliga studentklagomål som blir ärenden diarieförs hos Lunds universitet och räknas därmed som allmän handling.

Undantag

Observera att ärendegången ovan inte omfattar följande ärenden:

  • Ärenden som rör diskriminering eller trakasserier.
  • Disciplinärenden, som ska handläggas av rektor/disciplinnämnden.
  • Ändring av betygsbeslut.
  • Ärenden som rör 12 kap i högskoleförordningen: behörighetsprövning och antagning, studieuppehåll, anstånd med studiestart, tillgodoräknande av tidigare studier, begäran om befrielse från utbildningsmoment samt ansökan om examen. Om beslut i dessa ärenden går den sökande emot kan den sökande överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Information om hur detta görs lämnas i anslutning till besluten.
  • Oredlighet i forskning.

Diskrimineringsguide för studenter