Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorandkurser i företagsekonomi

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi

Hösten 2024

Obligatoriska kurser i företagsekonomi

Kursperiod: prel. hösten 2024
Kursansvarig: Sanne Frandsen
Kursplan (pdf, 215 kB)

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att erbjuda en översikt över de olika metodologiska val som finns tillgängliga för forskare inom de olika underdisciplinerna av studier i företagsekonomi. Kursens huvudsakliga ambition är att förbereda deltagarna för arbetet med deras doktorsavhandlingar samt för de specialiserade kurser i kvalitativa och kvantitativa metoder som kommer att ges senare i forskarutbildningen. Ett annat syfte med kursen är att erbjuda en möjlighet att reflektera över de olika stadierna och utmaningarna i forskningsprocessen.

Kursperiod: prel. hösten 2024
Kursansvarig: Tomas Hellström
Kursplan (pdf, 244 kB)

Kursinnehåll
 • Vetenskapsfilosofins roll i förhållande till vetenskaperna
 • Tillvägagångssätt inom vetenskapsfilosofin
 • Vetenskapliga förklaringar
 • Framsteg inom vetenskapen
 • Teori och verklighet
 • Värderingar och vetenskap

Valbara kurser

Kursperiod: hösten 2024
Kursansvarig: Merle Jacob
Kursplan (pdf, 245 kB)

Kursbeskrivning

Kursen ger doktorander en översikt över de viktigaste begreppen och metoderna för att studera innovationshantering och policy. Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna identifiera och definiera de viktigaste begreppen inom området, identifiera och analysera viktiga problem och kritiskt engagera sig i några av de mest väletablerade analytiska ramverken inom området. Förutom denna grundläggande kunskap kommer deltagarna att ha förvärvat analytiska färdigheter som gör det möjligt för dem att formulera och utvärdera problem inom innovationsledning och policy.

Kursperiod: prel. sep–nov 2024
Kursansvarig: Jens Rennstam
Kursplan (pdf, 219 kB)

Kursbeskrivning

Denna kurs fokuserar på hantverket att analysera kvalitativa data. Syftet är att hjälpa doktoranderna i deras praktiska analysarbete. Detta görs i två steg. Först läser och diskuterar vi litteratur om teori, teoretisering och kvalitativ dataanalys på litteraturseminarier. Sedan använder deltagarna denna kunskap för att analysera en del av sina egna data, som presenteras och diskuteras på djupet vid analysseminarier. Kursens format är litet och intimt (max 8 deltagare) och mycket tid ägnas åt varje doktorands projekt.

Kursdatum: 5 & 19 sep, 3 & 24 okt, 7 & 28 nov, 12 dec, 16 jan
Kursansvarig: Olof Hallonsten
Kursplan (pdf, 194 kB)

Kursbeskrivning

Kursen är utformad för att introducera doktorander till institutionell teori av olika slag, inklusive klassisk (”gammal”) institutionalism, neoinstitutionalism, historisk institutionalism och skandinavisk institutionalism. Syftet är att uppmuntra och inspirera till användning av institutionell teori av olika slag och därmed möjliggöra och stimulera doktorander att engagera sig empiriskt och konceptuellt med perspektiv på en högre abstraktionsnivå – inklusive struktur i förhållande till individer och handlingar, makroperspektiv i förhållande till mikroperspektiv, och samhälleliga mönster och utveckling som delförklaringar för organisatoriskt beteende och individuellt beteende i organisationer.

Spring 2025

Compulsory courses in Business Administration

Kursperiod: våren 2025
Kursansvarig: Johan Anselmsson
Kursplan (pdf, 219 kB)

Kursinnehåll
 • Problematisering och forskningsdesign
 • Modellbyggnad, kvantifiering och mätning
 • Visualisering av data
 • Grundläggande statistisk inferens (uni- och bivariabel analys)
 • Introduktion till multivariat statistisk analys
 • Vanliga forskningsmetoder för vetenskaplig publicering

Kursperiod: våren 2025
Kursansvarig: Peter Svensson
Kursplan (pdf, 244 kB)

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en kvalificerad förståelse av några inflytelserika vetenskapsteoretiska traditioner med relevans för samhällsvetenskap, vanligt förekommande kvalitativa forskningspraktiker och kopplingen mellan filosofi och metod. Kursen behandlar ett antal teman av betydelse för aktuella metodologiska praktiker och debatter, inklusive

 • post-positivistiska traditioner
 • kvalitativa intervjuer
 • etnografi
 • diskursanalys
 • problematisering

Kursperiod: hösten 2024 alt. våren 2025
Kursansvarig: Peter Svensson
Kursplan (pdf, 219 kB)

Kursbeskrivning

Företagsekonomiska institutionen i Lund är uppdelad i fem underavdelningar: redovisning & finansiering, entreprenörskap, marknadsföring, organisation och strategi. Syftet med denna kurs är:

 1. att ge studenterna insikt i viktiga teorier och frågor inom varje delområde, 
 2. att diskutera skillnader samt möjliga synergier mellan delområdena.

Valbara kurser

Kursperiod: maj 2025
Kursansvarig: Roland Paulsen
Kursplan (pdf, 530 kB)

Kursbeskrivning

Denna kurs syftar till att ge en avancerad introduktion till de teoretiska ramarna, forskningsintressen, metoder och diskussioner inom critical management studies (CMS). Kursen kommer också att ge exempel på kritiska studier och utforska hur kritisk forskning kan produceras. Mycket utrymme kommer att ges för deltagarna att presentera och få feedback på sina idéer och projekt.    

Kursinnehåll
 • Teoretiska rötter för CMS såsom kritisk teori, poststrukturalism, arbetsprocessteori, kritisk realism, postkolonialism och feminism
 • Metodologiska frågor i samband med CMS
 • Tillämpning av CMS inom områden som ledarskap och identitet
 • CMS och filosofi
 • Performativitet och icke-performativitet i CMS
 • Etik, estetik och CMS
 • Publicering i CMS och uppkomsten av ”excellens”

Kursperiod: maj 2025
Kursansvariga:Monika Müller
Kursplan (pdf, 248 kB)

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas färdigheter i att genomföra kvalitativ forskning genom att utforska hur olika idéer om reflexivitet kan öka kvaliteten och kreativiteten i undersökningar. I synnerhet betonar kursen hur forskningsprocessen kan leda till nya idéer och teoretiska resultat. Kursen är avsedd för doktorander som har goda kunskaper om grunderna i kvalitativ forskning (dvs. har deltagit i inledande doktorandkurser i kvalitativ metodik) och yngre fakultetsmedlemmar inom management och andra samhällsvetenskaper.

Kursinnehåll
 • Den kvalitativa forskningens konst och teknikaliteter
 • Olika synvinklar: Reflexivitet, pluralism och konflikt
 • Kombinera forskningsperspektiv
 • Konstruera (innovativa) forskningsfrågor
 • Att göra reflexiva intervjuer
 • Representationer i forskning
 • Tolkningar och omtolkningar: perspektivseende som ideal
 • Teoriutveckling i empiriskt arbete: mysteriemetaforen
 • Forskningsprocessen: alternativa metaforer
 • Att studera berättelser
 • Att skriva
 • Workshop: Diskussion om deltagarnas forskningsintressen och projekt

Kursperiod: våren 2025
Kursansvarig: Ester Barinaga
Kursplan och litteratur (pdf, 233 kB)

Kursbeskrivning

Ökad ojämlikhet, apokalyptiska miljöskador och de utdragna effekterna av en global finanskris har lett till en diskussion om vårt monetära systems roll för samhällets organisation. Samtidigt ger ny teknisk och finansiell utveckling upphov till mycket experimenterande med nya former av pengar. Denna tvärvetenskapliga kurs undersöker den tekniska utvecklingen som underlättar monetär innovation och den roll som monetära entreprenörer spelar för att omorganisera produktionen och cirkulationen av pengar. Kursen ger studenterna konceptuella verktyg för att förstå det nya monetära entreprenörslandskapet och frågar särskilt hur nya former av pengar kan hjälpa oss att tänka kring hur vi uppfattar systemisk omvandling. För att förstå dessa nya digitala valutor använder kursen teorier från delområdena organisationsstudier, innovation och entreprenörskap samt STS (vetenskaps- och teknikstudier).

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Jens Rennstam
Telefon: 046-222 43 49
jens [dot] rennstam [at] fek [dot] lu [dot] se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina [dot] lunvald [at] fek [dot] lu [dot] se

Kursanmälan

Anmälningsblankett för externa doktorander (pdf, 424 kB)

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så kommer institutionens egna doktorander att prioriteras.

Kursavgifter

De obligatoriska kurserna är avgiftsfria för alla externa deltagare. 

Kursavgiften för de valbara kurserna är 6 250 kr (inkl. 25 % moms).

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 9 375 kr (inkl. moms).

Kurserna är avgiftsfria för doktorander inom Lunds universitet samt för doktorander från FEK-institutionerna inom U6-nätverket och doktorander inom SNABS-nätverket.