Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekonomie kandidatprogram

DET NATIONELLA EKONOMPROGRAMMET

En ekonomie kandidatexamen öppnar upp många dörrar för fortsatta studier eller intressanta jobb. Det här är helt enkelt programmet för dig som vill ha karriärmöjligheter efter examen. Beroende av vilket huvudområde du väljer, kan du läsa stora delar av utbildningen på engelska.

Nyfiken på Ekonomie kandidatprogrammet?

Om programmet

Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund är ett av Sveriges populäraste program. Hos oss får du en unik möjlighet att profilera dina studier efter eget intresse, och en bred arbetsmarknad väntar för alla lundaekonomer. Exempel på frågor som ekonomer hanterar dagligen är bland annat: 

 • Hur styrs ett börsbolag? 
 • Vad är företags sociala ansvar? 
 • På vilket sätt påverkas människor av reklam? 
 • Vilken är kopplingen mellan en turbulent världsekonomi och bolagets årsrapport? 
 • Hur hittar den unga entreprenören finansiering till sitt nystartade företag?

Ekonomie kandidatexamen

Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp och utfärdas med något av följande huvudområden:

 • Företagsekonomi
 • Nationalekonomi

I det huvudområde som du valt ska du ha minst 90 hp, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp. Oavsett vilket huvudområde du väljer måste du ha minst 30 hp i både företagsekonomi och nationalekonomi. Därutöver ingår 15 hp juridisk översiktskurs samt 15 hp statistik, samt 30 hp valbara kurser.

Två vägar till examen

Fullföljer du dessa kriterier så finns det två alternativ för att ta ut en ekonomie kandidatexamen:

 1. Vara inskriven vid Ekonomie kandidatprogrammet. Notera att studenter som är inskrivna på programmet får möjlighet att söka till honours track och internships, samt har förtur till de kurser som ingår inom Ekonomie kandidatprogrammet.
 2. Bygga din egen utbildning via fristående kurser. Genom att välja att läsa fristående kurser kan du bygga din egen utbildning. Men det kräver planering och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar.

Termin med valbara kurser

Programmet innehåller en termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål. Du kan kombinera dina ekonomistudier med andra ämnen vid universitetet, men du kan också studera vid ett universitet utomlands och inkludera dessa studier i din examen. Du har också möjlighet att förlägga din valfria termin på praktik (internship) i Sverige eller utomlands.

Studera utomlands

Praktik som en del av din utbildning


Arbetsmarknad och karriärmöjligheter

Som ekonom finns det många olika områden du kan jobba inom beroende på din profil - den inriktning du läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig. Du kan arbeta med exempelvis:

 • Affärsutveckling
 • Ekonomistyrning
 • Finans
 • Kapitalinvestering
 • Management consulting
 • Marknadsföring
 • Organisationsutveckling
 • Personalutveckling
 • Redovisning och revision
 • Rekrytering och organisationsfrågor
 • Utredningsarbete 

Programmet är även en språngbräda för dig som vill starta och driva eget företag.

Kontakta

Programkoordinator
Pernilla Honoré

ekonkand [at] ehl [dot] lu [dot] se (ekonkand[at]ehl[dot]lu[dot]se)

Företagsekonomi

Studievägledare
Pernilla Honoré och Igor Plicanic
studievagledare [at] fek [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]fek[dot]lu[dot]se)
Studievägledning i företagsekonomi
 

Nationalekonomi

Studievägledare
Mårten Wallette
studievagledare [at] nek [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]nek[dot]lu[dot]se)
Studievägledning i nationalekonomi

Snabbfakta

Omfattning
180 högskolepoäng / 3 år heltid

Examen
Ekonomie kandidatexamen
BSc in Business and Economics

Huvudområden
Välj mellan följande huvudområden:

 • Företagsekonomi
 • Nationalekonomi

Anmälan
Sista ansökningsdag är den 15 april inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4).

Utbildningsplan

Termin 1–3

Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Under denna tid får du möjlighet att känna efter vilket ämne som passar dig bäst och som du senare väljer som ditt huvudområde. Utöver företagsekonomi och nationalekonomi läser du även statistik och handelsrätt – viktiga ämnen som varje ekonom måste ha med sig i bagaget.

SI-mentorer stöttar dig första terminen

SI-mentorer är erfarna studenter som jobbar extra några timmar i veckan med att hjälpa studenter på grundkursen i företagsekonomi. Det här innebär extra stöd under första terminen, och är en möjlighet för dig att snabbt hitta din studieform. Mentorerna är specialutbildade och handleds vid behov av en studievägledare.

För de första tre terminerna av Ekonomie kandidatprogrammet (företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp, statistik 15 hp, juridisk översiktskurs 15 hp) är du som läser på Ekonomie kandidatprogrammet garanterad en kursplats om du anmäler dig till kursen på utsatt tid.

Vi gör en så kallad ”gruppanmälan”, men det är ditt ansvar att:

 1. Kontrollera att det ligger en anmälan på antagning.se
 2. Tacka ja till din plats

Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden. Studenter ska erhålla en solid grund i företagsekonomi, vilket tar sig uttryck i goda kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom marknadsföring, redovisning, organisation, ekonomistyrning, entreprenörskap och innovation. Kursen ger en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och inleds med en ämnesintroduktion. Kursen är uppbyggd av sex olika delar: 3/5 Introduktion till studier i företagsekonomi lägger grunden för den fortsatta kursen genom att synliggöra ämnets olika perspektiv. Olika sätt att lära och bygga kunskap är centrala teman, liksom konkreta studierelaterade färdigheter. 

 • Marknadsföring behandlar utveckling av marknadsanalyser, marknadsföringsstrategier och skapandet av lönsamma relationer med kunder. Grundläggande begrepp och teori inom området belyses. 
 • Extern redovisning och räkenskapsanalys behandlar grundläggande begrepp, principer för dubbel bokföring, bokslut och hur räkenskapshandlingar ställs samman och analyseras, bokslutspolitik samt analys av finansiell information. Dessutom introduceras redovisningens regelverk. Momentet avser att ge såväl principiell som praktisk förtrogenhet med framtagande och analys av redovisningsinformation. 
 • Organisation behandlar organisationers struktur och kultur, hur organisationer styrs, leds och förändras. Särskilt fokus ligger på företags, och andra organisationers, inre funktionssätt men också ett bredare samhällsperspektiv på organisationer tas upp. Grundläggande begrepp och teorier inom området belyses. 
 • Ekonomistyrning behandlar hur organisationer kan styras genom resultatplanering, finansiella och icke-finansiella mått, kalkylering, budgetering, lönsamhetsbedömningar samt avvikelseanalys. Vikt läggs även vid att skapa insikt i hur ekonomistyrning hanterar olika beslutssituationer och ekonomistyrningens roll i olika typer av verksamheter. Grundläggande begrepp och teorier inom området belyses. 
 • Entreprenörskap och innovation handlar om entreprenörskap, innovation, förändring och förnyelse inom nystartade företag och befintliga organisationer. Fokus ligger på hur status quo kan utmanas och hur idéer kan omvandlas till konkreta start-up-projekt och affärsmodeller.

Kurskod: FEKA10 | Ladda ner kursplan

Delkurs A: Mikroekonomisk teori med tillämpningar (11 högskolepoäng) Delkursen börjar med en kort introduktion till centrala frågeställningar inom nationalekonomin. Därefter följer en presentation av de institutioner som är nödvändiga för en marknadsekonomi. Prisbildning förstås genom en modell med utbud och efterfrågan, som sedan tjänar som utgångspunkt för djupare analys av konsumenters och producenters beteende. Människors val analyseras genom preferenser och nyttofunktioner. På utbudssidan studeras marknadsformerna perfekt konkurrens, monopolistisk konkurrens och monopol. Statens roll analyseras ur tre olika perspektiv: ett välfärdsteoretiskt, där staten korrigerar marknadsmisslyckanden; ett public choice-perspektiv, där staten styrs av nyttomaximerande politiker och byråkrater; samt ett ny-institutionellt perspektiv med fokus på äganderätter och transaktionskostnader.

Delkurs B: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik (9 högskolepoäng) Delkursen börjar med en introduktion till centrala frågeställningar och grundläggande begrepp inom makroekonomin. Därefter behandlas följande områden:

 • national- och finansräkenskaper,
 • arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik,
 • inflation,
 • pengars funktioner och roll i samhällsekonomin,
 • centralbankens roll för penningpolitiken,
 • växelkurser och växelkurssystem,
 • den keynesianska modellen för kortsiktig analys av makroekonomin,
 • AS–AD-modellen och Phillipskurvan för medelfristig analys av makroekonomin,
 • effekterna på samhällsekonomin av olika makroekonomiska händelser,
 • makroekonomisk politik (finans- och penningpolitik),
 • långsiktig ekonomisk tillväxt,
 • några erfarenheter från den makroekonomiska utvecklingen sedan 1970.

Delkurs C: Finansiell ekonomi (5 högskolepoäng)
Delkursen börjar med en beskrivning av det finansiella systemets olika roller. Därpå följer en genomgång av de viktigaste finansiella marknaderna och instrumenten. Även enklare derivatinstrument behandlas. Genom hela kursen läggs speciell tonvikt på prissättning och riskhantering. Riskaverta individers portföljval behandlas ingående och effektiva marknadshypotesen och dess roll för investeringsbeslutet diskuteras vidare. Slutligen behandlas företags olika val av finansiering och utdelningspolitik.

Delkurs D: Internationell ekonomi (5 högskolepoäng)
Delkursen inleds med en genomgång av teorier för internationell handel, analys av de vinster som sammanhänger med internationell handel samt den internationella handelns effekter på varu- och faktorpriser. Vidare studeras företagens roll i den globala ekonomin samt teorier för faktorrörlighet och uppkomsten av transnationella företag. Därefter analyseras drivkrafterna bakom och effekterna av olika handelspolitiska ingrepp samt det internationella handelssystemets regelverk och organisatoriska uppbyggnad. Slutligen studeras handelspolitikens och den regionala integrationens roll för handel och utveckling.

Kurskod: NEKA12 | Ladda ner kursplan

Kursen består av tre delmoment med följande innehåll:

Delkurs 1: Statistiska grundbegrepp (7 hp)
Grundläggande principer och begrepp i praktisk och beskrivande statistik. Något om sannolikheter och slumpmodeller.

Delkurs 2: Statistiska metoder (7 hp)
Några basala metoder för statistisk slutledning samt enkel regression och tidsserieanalys.

Delkurs 3: Statistiska beräkningar (1 hp)
Ett modernt statistikprogram används för att utföra några vanliga statistiska analyser. Resultaten presenteras i ett par kortare rapporter. Kursen löper tidsmässigt parallellt med de två första delmomenten.

Kurskod: STAA41 | Ladda ner kursplan

Kursen inleds med en orientering om rättskällorna, rättssystemet och juridisk metod. Även vissa grundläggande aspekter av EU-rätten, med fokus på den gemensamma marknaden, belyses. Därefter behandlas grundläggande civilrätt såsom avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt och associationsrätt. Vidare ges en introduktion till begreppet hållbar utveckling ur ett rättsligt perspektiv. Kursen introducerar även andra rättsområden av betydelse för ekonomisk verksamhet.

Kurskod: HARA50 | Ladda ner kursplan

Termin 4–6: val av huvudområde

När du läst färdigt de tre obligatoriska terminerna, är det dags att termin 4 välja huvudområde: Företagsekonomi eller nationalekonomi. Beroende av vilket huvudområde du väljer, kan du läsa stora delar av utbildningen på engelska.

Inriktningar inom huvudområdet företagsekonomi

 • Entrepreneurship/Innovation Management
 • Finansering
 • Redovisning
 • Managing and developing organizations/Leadership and change management
 • Marknadsföring
 • Business and data analytics

Inriktningar inom huvudområdet nationalekonomi

 • Finansiell ekonomi
 • Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi
 • Makroekonomi
 • Mikroekonomi 
 • Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi

Programmet innehåller en termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål. Du kan kombinera dina ekonomistudier med andra ämnen vid universitetet, men du kan också studera vid ett universitet utomlands och inkludera dessa studier i din examen. Du har också möjlighet att förlägga din valfria termin på praktik (internship) i Sverige eller utomlands.

Studera utomlands

Praktik som en del av din utbildning

För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom
huvudområdet.

Ange alltid en reservkurs

När det gäller kurser inom huvudämnet uppstår sällan en situation där urval måste göras och i de allra flesta fall får du som programstudent ditt förstahandsval. Det händer dock varje termin att urval görs till någon kurs. Därför är det viktigt att du alltid anger ett reservalternativ. Glöm inte att tacka ja till din plats!

Anmälan till kurser inom utbildningsprogram – lu.se

Har du erbjudits en plats på programmet? Det finns fyra enkla steg som kvarstår inför programstart! Dessa instruktioner följer  med välkomstbrevet som skickas ut till alla nya programstudenter. Se också informationen för nya studenter på Ekonomihögskolan

Ny student

Vid varje termin så antas fler studenter än vad som finns planerat antal platser till – så kallat "överintag". Beroende på hur många antagna som väljer att verkligen ta sin plats i bruk så genomförs eventuell reservantagning. Det innebär att vissa terminer genomförs reservantagning, medan det ej genomförs andra terminer.

Före terminsstarten kan vi inte veta om det blir någon reservantagning eller inte.

Om det blir aktuellt med reservantagning och du kallas så kontaktar vi dig via telefon och/eller e-post. Du behöver inte anmäla dig eller göra något i förväg.

Vi har inte direktbyten hit från program vid andra lärosäten utan du måste söka in på våra program som vanligt via antagning.se.

Har du läst tidigare vid något annat lärosäte, kan du få hjälp att bedöma vad du kan använda genom att kontakta programkoordinator eller studievägledningen innan du söker till programmet.

Har du pluggat företagsekonomi på högskolenivå tidigare? Du blir när du antas till programmet automatiskt antagen till grundkursen i företagsekonomi och kommer – om du redan läst den kursen – inte ha någonting att läsa din första termin.

Söker du programmet och redan har läst grundkursen i företagsekonomi måste du tänka på att söka ytterligare en kurs på 30 hp så att du har något att läsa när de andra läser grundkursen i företagsekonomi – förslagsvis grundkursen i nationalekonomi (30 hp) eller statistik och juridisk översiktskurs (15 hp vardera). Mejla därefter namn, personnummer, att du redan läst grundkursen i företagsekonomi och behöver bli antagen till 200% till pernilla [dot] honore [at] fek [dot] lu [dot] se (pernilla[dot]honore[at]fek[dot]lu[dot]se) senast den 15 april (programstart till hösten) respektive 15 oktober (programstart till våren).

Du som söker programmet i första hand och ytterligare kurs/kurser om 30 hp i andra hand ska mejla ditt namn, personnummer, att du redan läst grundkursen i företagsekonomi och behöver bli antagen till 200% till pernilla [dot] honore [at] fek [dot] lu [dot] se (subject: Hur%20g%C3%B6r%20jag%20f%C3%B6r%20att%20bli%20antagen%20till%20200%25%3F) (pernilla[dot]honore[at]fek[dot]lu[dot]se) senast den 15 april (programstart till hösten) respektive 15 oktober (programstart till våren).