Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning – KEFU

KEFUs stöd till forskning med koppling till den skånska myllan kan delas in i två delar – basforskning och strategiska forskningsprojekt.

KEFUs basforskning

KEFUs basforskning syftar till att utveckla kunskap och aktiviteter rörande ledning, organisation och demokrati i kommunal och regional verksamhet och på så sätt stödja de anställdas arbete med dessa frågor.

Inom ramen för basforskningen ingår kansliets arbete med att t.ex. utveckla och genomföra seminarier och utbildningar, intressera studenter för ämnet genom stimulanspaket såsom uppsatstävlingar, initiera utvecklingsprojekt, agera bollplank och diskussionspart för medlemmarna, stödja utvecklingsprojekt, bedriva utredningar och ansöka externa forskningsmedel.

KEFUs strategiska forskningsprojekt

KEFUs strategiska forskningsprojekt syftar till att initiera forskning inom aktuella frågor. Styrelsen har genom dessa projekt möjlighet att rikta intresset mot frågor som inte ryms inom ramen för basforskningen. De strategiska forskningsprojekten är också viktiga för att kontinuerligt bygga upp ny kompetens inom relevanta områden, vilket inte minst KEFUs licentiatstipendier är ett exempel på.

Enligt KEFUs forskningspolicy fokuseras dessa projekt i första hand områdena skola, hälsa/vård och omsorg. Visionen är att skapa uthålligt konkurrenskraftiga forskningsgrupper inom dessa områden.

Visionens tre hörnstenar baseras på att:

  • Styrelsen uttalet och företrädelsevis stödjer ansökningar inom skola, vård och omsorg.
  • Styrelsens FoU-satsningar ska baseras på de kunskaps- och kompetensplattformar som KEFU representerar.
  • Styrelsens beviljade anslag ska ha en så pass stor volym att de kan skapa en attraktiv plattform för kompletterande finansiering från andra intressenter.

Visionen utesluter inte forskning inom andra områden.

Så söker du anslag

KEFUs styrelse tar emot ansökningar om anslag fyra gånger per år i samband med styrelsens sammanträden
Ansökan lämnas två veckor innan styrelsens sammanträde via e-post till KEFUs kansli. 

Sök anslag för din forskning

Beviljade forskningsprojekt


Forskarnätverk

KEFUs forskarnätverk består av forskare som på olika sätt är engagerade i KEFUs verksamhet, både som forskare och undervisare. Inom nätverket finns det forskare som specialiserat sig inom såväl den kommunala, regionala, frivilliga och statliga sektorn. De kunskaper och förmågor som finns inom nätverket täcker en bred palett av frågeområden inom organisation och ledning, såväl empiriskt som teoretiskt. Mer om nätverkets forskningsområden och de olika forskarnas specialiteter går det att läsa om i Forskningportalen på PUMARs profil.

Nätverkets forskare publicerar sig vanligtvis i internationella tidskrifter och bidrar härigenom till bland annat en spridning av de erfarenheter som finns av de senaste decenniernas reformer inom svensk offentlig sektor. Internationellt är det relativt ovanligt med denna form av större samlade nätverk inom ”public management and governance”. Frågor om samverkan, drift- och ägandeformer, konkurrens, upphandling, ekonomistyrning, styrning genom nyckeltal och benchmarking, goda exempel är några av de områden som de senaste åren studerats i olika empiriska kontexter.

KEFUs forskarnätverk – PUMAR – i Lunds universitets forskningsportal – portal.research.lu.se