Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grundutbildning i nationalekonomi

Grundutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen består av en grundkurs, fördjupningskurser samt kandidatuppsats.


Grundkurs i nationalekonomi


Grundkursen i nationalekonomi syftar till att ge studenten en bred inblick i nationalekonomi som ämne och innefattar därför delkurser inom olika delar av ämnet:

 • mikroekonomisk teori
 • makroekonomisk teori
 • internationell ekonomi  
 • finansiell ekonomi

Kursen läses som ett helt block omfattande 30 hp och alla delkurser ges på svenska. 

Grundkursen i nationalekonomi går även att läsa som distanskurs, och ingående delkurser är desamma som ovan.

Grundkursen i nationalekonomi kan läsas som fristående kurs eller som del av ett program.

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem samt att ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser såväl på nationell som på internationell nivå.

Matematik är ett verktyg som används inom nationalekonomi och har du inte läst matematik på några år är det därför en god idé att repetera framförallt Matematik C/3b/3c från gymnasiet. Delar av litteraturen är på engelska, varför det är önskvärt med god förståelse i det engelska språket.

För mer information om grundkursen NEKA12 vad gäller sådant som behörighetskrav, kursplan och annat se länkar nedan. 

Grundkurs: 1-30 hp
NEKA12 - Grundkurs, 1-30 hp (kursplan - engelska)
Litteraturlista, se Praktisk studieinformation

Delkurserna läses i ordningen:

 • Mikroekonomisk teori
  (tentamen omkring mitten av mars (VT) resp mitten av oktober (HT))
 • Makroekonomisk teori
  (tentamen omkring slutet av april (VT) resp slutet av november (HT))
 • Internationell ekonomi och finansiell ekonomi läses parallellt
  (tentamen omkring slutet av maj/början juni (VT) resp mitten av januari (HT))


Delkurser inom grundkursen NEKA12

Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 11 hp
Mikroekonomisk teori är en teori för prisbildning. Delkursen syftar till att ge förståelse för de krafter som driver en marknadsekonomi. All ekonomisk teori handlar om knapphet; tillgången på varor och tjänster är inte oändligt stor och alla önskemål kan därmed inte tillfredsställas. Individen måste välja mellan olika alternativ; ett val som innebär en ekonomisk uppoffring. Mikroteorin handlar om detta val. Utgångspunkten för delkursen är en marknadsekonomisk lösning där individer och företag agerar utifrån de prissignaler som marknaden ger.

Makroekonomisk teori och ekonomisk politik, 9hp
Makroekonomi studerar sambanden i ekonomin som helhet. Delkursen inleds med en genomgång av grundläggande makroekonomiska begrepp som nationalinkomst, konsumtion, investeringar, sparande, export och import samt en orientering om det svenska nationalräkenskapssystemet. Därefter presenteras makroekonomiska teorier för att förklara uppkomsten av inflation, arbetslöshet, bytesbalansproblem och konjunktursvängningar. Vidare behandlas grunderna för stabiliseringspolitiken. Delkursen ger även en analys av faktorer som bidrar till ökad tillväxt och en översikt över den ekonomiska utvecklingen i Sverige med tonvikt på efterkrigstiden.

Finansiell Ekonomi, 5hp
Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi samt att lägga grunden till eventuella djupare studier inom finansiell ekonomi. Ett viktigt element i kursen är att skapa förståelse för de finansiella marknadernas funktion och uppgift i samhällsekonomin. Kursen inleds med en genomgång av de finansiella instrumenten och elementära begrepp inom finansiell ekonomi. Därefter behandlas prisbestämning av finansiella tillgångar så som aktier, obligationer, terminer och optioner vilket utgör en central del inom kursen.

Internationell ekonomi, 5hp
Delkursen i internationell ekonomi har en betoning på de internationella handelsrelationerna och ekonomisk integration. Delkursen inleds med en genomgång av teorier för internationell handel, analys av de vinster som sammanhänger med internationell handel samt den internationella handelns effekter på varu- och faktorpriser. Drivkrafterna bakom och effekterna av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i de internationella handelsrelationerna analyseras. I delkursen studeras också det internationella handelssystemets regelsystem och organisatoriska uppbyggnad, framförallt de regionala handelssammanslutningarna.

Grundkursen i nationalekonomi erbjuds även som distanskurs varje termin och innehållsmässigt motsvarar kurserna varandra. Att studera på distans erbjuder dig som student större flexibilitet men med samma kvalitetskrav som våra övriga kurser. 

Observera: från och med höstterminen 2024 så kommer salstentor i Lund att införas på våra distanskurser NEKA51-NEKA54.

Det kan finnas möjlighet att, under strikta förutsättningar, tentera på annan ort. För information om vad som i så fall gäller se salstentamen på distanskurser.

Matematik är ett verktyg som används inom nationalekonomi och goda sådana kunskaper underlättar studierna. Har du inte läst matematik på några år är det därför en god idé att repetera framförallt Matematik C/3b/3c från gymnasiet. Delar av litteraturen är på engelska, varför det är önskvärt med goda läskunskaper i engelska språket.

För att kunna följa distanskurserna vid Nationalekonomiska institutionen krävs det att studenten har god datorkännedom. Detta innebär bland annat att man skall behärska något ordbehandlingsprogram, kunna rita figurer, kunna ladda hem och installera program, skapa pdf-filer et cetera. Alla delkurser internetbaserade kunskapstest och inlämningsuppgifter.

De olika delkurserna ingår inte i ett gemensamt block med ett övergripande blockbetyg efter avslutade kurser. Delkurserna registreras som enskilda kurser i ladok (oavsett om man söker kurspaketet).

För mer information om distanskurserna vad gäller sådant som behörighetskrav, kursplaner och annat se länkarna nedan. 


Grundkurs: 1-30 hp - distanskurs, kursplaner
NEKKPA - Grundkurs (kurspaket), 1-30 hp
(Utgörs av nedanstående kurser - vilka kan sökas separat)
NEKA51 - Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 11 hp 
NEKA52 - Makroekonomisk teori och ekonomisk politik, 9 hp 
NEKA53 - Finansiell ekonomi, 5 hp 
NEKA54 - Internationell ekonomi, 5 hp 

Kursplaner - engelska
NEKA51 - Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 11 hp 
NEKA52 - Makroekonomisk teori och ekonomisk politik, 9 hp 
NEKA53 - Finansiell ekonomi, 5 hp 
NEKA54 - Internationell ekonomi, 5 hp 

Litteratur
Litteraturlista, se Praktisk studieinformation

NEKA51 och NEKA53 går första halvan av terminen och tenteras vanligtvis omkring början av november på hösten och mitten av mars på våren.
NEKA52 och NEKA54 går andra halvan av terminen och tenteras vanligtvis omkring mitten av januari på hösten och i början av juni på våren.


Delkurser
NEKA51, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 11hp
Mikroekonomisk teori är en teori för prisbildning. Delkursen syftar till att ge förståelse för de krafter som driver en marknadsekonomi. All ekonomisk teori handlar om knapphet; tillgången på varor och tjänster är inte oändligt stor och alla önskemål kan därmed inte tillfredsställas. Individen måste välja mellan olika alternativ; ett val som innebär en ekonomisk uppoffring. Mikroteorin handlar om detta val. Utgångspunkten för delkursen är en marknadsekonomisk lösning där individer och företag agerar utifrån de prissignaler som marknaden ger.

NEKA52, Makroekonomisk teori och ekonomisk politik, 9hp
Makroekonomi studerar sambanden i ekonomin som helhet. Delkursen inleds med en genomgång av grundläggande makroekonomiska begrepp som nationalinkomst, konsumtion, investeringar, sparande, export och import samt en orientering om det svenska nationalräkenskapssystemet. Därefter presenteras makroekonomiska teorier för att förklara uppkomsten av inflation, arbetslöshet, bytesbalansproblem och konjunktursvängningar. Vidare behandlas grunderna för stabiliseringspolitiken. Delkursen ger även en analys av faktorer som bidrar till ökad tillväxt och en översikt över den ekonomiska utvecklingen i Sverige med tonvikt på efterkrigstiden.

NEKA53, Finansiell Ekonomi, 5hp
Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi samt att lägga grunden till eventuella djupare studier inom finansiell ekonomi. Ett viktigt element i kursen är att skapa förståelse för de finansiella marknadernas funktion och uppgift i samhällsekonomin. Kursen inleds med en genomgång av de finansiella instrumenten och elementära begrepp inom finansiell ekonomi. Därefter behandlas prisbestämning av finansiella tillgångar så som aktier, obligationer, terminer och optioner vilket utgör en central del inom kursen.

NEKA54, Internationell ekonomi, 5hp
Delkursen i internationell ekonomi har en betoning på de internationella handelsrelationerna och ekonomisk integration. Delkursen inleds med en genomgång av teorier för internationell handel, analys av de vinster som sammanhänger med internationell handel samt den internationella handelns effekter på varu- och faktorpriser. Drivkrafterna bakom och effekterna av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i de internationella handelsrelationerna analyseras. I delkursen studeras också det internationella handelssystemets regelsystem och organisatoriska uppbyggnad, framförallt de regionala handelssammanslutningarna.


Teknisk specifikation för distanskurser (NEKA51-NEKA54) 
För att kunna följa distanskurserna på grundnivå vid Nationalekonomiska institutionen (Lunds universitet) krävs det att studenten har god datorkännedom. Detta innebär bland annat att studenten ska behärska något ordbehandlingsprogram, kunna rita figurer, kunna ladda hem och installera program etc. 

Vidare krävs det att studenten har tillgång till följande: 

 • En e-post adress 
 • Internetuppkoppling 
 • Microsoft Office-paket eller motsvarande (dvs. Microsoft Word, Excel, PowerPoint eller motsvarande program) • PDF-läsare (kan laddas ner gratis på många ställer på Internet, exempelvis www.adobe.com
 • En PDF-skrivare (kan laddas ner gratis på många ställer på Internet, exempelvis www.primopdf.com
 • En Flash-spelare (kan laddas ner gratis på många ställer på Internet, exempelvis www.adobe.com
 • Ett program som kan ”packa upp” komprimerade filer, dvs. så kallade ZIP-filer (exempelvis Winzip eller motsvarande program). 

Under kursens gång kan ytterligare programvara krävas. I så fall blir ni informerade i god tid (vanligtvis rekommenderar vi er att använda något program som kan laddas ner gratis från Internet).

För aktuella litteraturlistor och schema, se praktisk studieinformation.


Fördjupningskurser i nationalekonomi


På fördjupningsnivå erbjuds dels generella metodkurser, dels kurser inom olika specifika inriktningar - vilket ger studenten en god möjlighet att kombinera kurser utifrån eget intresseområde. Forskningen vid institutionen är omfattande och mångsidig vilket avspeglas i ett brett utbud av fördjupningskurser. Kurser på fördjupningsnivå läses som enskilda kurser om 7,5 hp och studenten komponerar själv ihop sina kurser. Alla kurser ges på halvfart under första eller andra halvan av terminen. För heltidsstudier väljer man två kurser från första halvan av terminen och två kurser från andra halvan av terminen. Kurser på fördjupningsnivå ges på svenska eller engelska. Avslutningsvis skrivs en kandidatuppsats om 15 hp.

Om man vill fördjupa sig vidare inom nationalekonomi fortsätter man sina studier på fördjupningsnivå, vilken i Lund erbjuder ett brett kursutbud inom ämnet. Vill man ta en kandidatexamen krävs minst 90 hp inom huvudämnet (inklusive en kandidatuppsats om 15 hp). De kurser på fördjupningsnivå som i praktiken är obligatoriska för en kandidatexamen är "Mikroekonomisk analys” (NEKG21) och "Ekonometri" (NEKG31), då dessa är förkunskapskrav för kandidatuppsatsen.

Inför "termin 2" söker man antingen enskilda kurser om 7,5 hp vardera alternativt söker man 30 hp-blocket NEKG11 - och den valfria kursen inom NEKG11 under period 2 väljs via Canvas efter terminsstart utifrån aktuellt kursutbud. Vilket man väljer beror på hur man vill lägga upp sina studier och i vilken ordning man vill läsa kurserna. För "termin 3" finns inget motsvarande block utan man söker enskilda kurser utifrån intresse samt uppsatskursen. Alla kurser (förutom uppsatskursen) ges på halvfart.

Studenter som tidigare har läst och/eller har goda kunskaper i matematik (inkl. grundläggande optimeringsteori) bör överväga att inte läsa NEKG33 utan istället välja en annan kurs på fördjupningsnivå. I sådant fall skall man heller inte söka blocket NEKG11.

Se länkar nedan för mer information om respektive kurs vad gäller exempelvis innehåll, behörighetskrav och kursplan. Notera att det ibland kan ske avsteg från nedanstående kurslista. De kurser som anges på www.antagning.se inför en specifik termin är de kurser som ges. 


Litteraturlista
Litteraturlista, se Praktisk studieinformation


Notera. För alla fördjupningskurser krävs minst 20 hp grundläggande nationalekonomi inkl. grundläggande mikroekonomi om minst 7,5 hp. För vissa kurser finns ytterligare behörighetskrav, se kursplan för respektive kurs nedan angående specifika behörighetskrav. 


Kursutbud höstterminer
September-oktober
NEKG11 - Nationalekonomi – fortsättningskurs, 30 hp
(Innehåller NEKG21, NEKG31 och NEKG33 samt en valfri kurs av de som ges period 2. Den valfria kursen väljs via Canvas efter terminsstart.)
NEKG21 - Mikroekonomisk analys, 7,5 hp
NEKG33 - Matematiska metoder för nationalekonomi, 7,5 hp
NEKH71 - Ekonomisk integration, 7,5 hp * 
NEKH72 - Handelsteori, 7,5 hp *
NEKH81 - Portföljvalsteori, 7,5 hp *
NEKH82 - Optionsteori, 7,5 hp

November-januari
NEKG31 - Ekonometri, 7,5 hp 
NEKG41 - Makroekonomisk analys, 7,5 hp *
NEKG52 - Offentlig ekonomi och välfärdsstaten, 7,5 hp * (ges ht23, ht24)
NEKG61 - Hälsoekonomi, 7,5 hp * (ges, ht23, ht24)
NEKG81 - Räntebärande tillgångar, 7,5 hp


NEKH01 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter som läser fristående kurser)
NEKH02 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom Ekonomie kandidatprogrammet vid LU) 
NEKH03 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom Politices kandidatprogrammet vid LU)
NEKH04 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom PPE-programmet vid LU)

Kursutbud vårterminer
Januari-mars
NEKG11 - Nationalekonomi – fortsättningskurs, 30 hp
(Innehåller NEKG21, NEKG31 och NEKG33 samt en valfri kurs av de som ges period 2. Den valfria kursen väljs via Canvas efter terminsstart.)
NEKG21 - Mikroekonomisk analys, 7,5 hp 
NEKG33 - Matematiska metoder för nationalekonomi, 7,5 hp 
NEKH21 - Industriell organisation, 7,5 hp * 
NEKH41 - Ekonomisk tillväxt, 7,5 hp
NEKH61 - Arbetsmarknadsekonomi, 7,5 hp * (ges vt24, vt25)

April-juni
NEKG31 - Ekonometri, 7,5 hp
NEKG41 - Makroekonomisk analys, 7,5 hp *
NEKG71 - Utvecklingsekonomi, 7,5 hp *
NEKG81 - Räntebärande tillgångar, 7,5 hp
 

NEKH01 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter som läser fristående kurser)
NEKH02 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom Ekonomie kandidatprogrammet vid LU) 
NEKH03 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom Politices kandidatprogrammet vid LU)
NEKH04 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom PPE-programmet vid LU)


* = Kursen ges vanligtvis på engelska.
För engelska versioner av kursplanerna se kurssidan på engelska

Kandidatuppsatsen sammanfattar dina grundstudier i nationalekonomi och ger dig en ökad förståelse för ämnet. 

Uppsatsskrivande vid Nationalekonomiska institutionen

Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet erbjuder olika utbildningsinriktningar inom grundutbildningen i nationalekonomi. Var och en av dessa syftar till att förbereda studenten inför högre studier i ämnet och ge en utbildning för väldefinierade uppgifter på arbetsmarknaden.

Det rekommenderas att studier på fördjupningsnivå följer en strukturerad inriktning men man kan naturligtvis också kombinera ihop kurser efter tycke och smak och skapa sin egen inriktning samt läsa fler eller andra kurser än de rekommenderade.

Det går även läsa enstaka kurser på fördjupningsnivå. Det enda som krävs är att man uppfyller förkunskapskraven för kursen (kurserna) man vill läsa.

De inriktningar som erbjuds på fördjupningsnivå är:


Finansiell ekonomi

Är du intresserad av finansiella marknader och hur dessa fungerar så kan en inriktning inom finansiell ekonomi vara något för dig. Finansiella ekonomer arbetar exempelvis i nationella eller internationella investmentbanker, fondkommissionärer, banker, konsultföretag, finansiella avdelningar på stora företag, försäkringsbolag, eller inom offentliga myndigheter som Finansdepartementet eller Riksbanken.

Finansiell ekonomi handlar framförallt om individers möjligheter att fördela sin konsumtion över tid, det vill säga att under mer eller mindre slumpmässiga förhållanden kunna maximera sin konsumtion. Individer som är ovilliga att ta risker önskar vanligtvis hålla en så jämn konsumtion som möjligt mellan olika tidpunkter. För att underlätta detta har ett stort antal finansiella tillgångar utvecklats, t ex riskfria obligationer, aktier och optioner. Det är dessa tillgångar och dess värdering som studeras inom den moderna finansiella teorin och inom en finansiell inriktning.

Inriktningen mot finansiell ekonomi är främst uppbyggd kring de centrala teorierna inom modern finansiell ekonomi såsom portföljvalsteori, kapitalstrukturteori, kapitalprissättningsteori och optionsprissättning. Till detta kommer även den rättsekonomiska teoribildning som avser finansiella marknader och finansiella kontrakt.

Alt 1.
Första terminen (vår)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. NEKG81 - Räntebärande tillgångar

Andra terminen (höst)
1. NEKH81 - Portföljvalsteori
1. NEKH82 - Optionsteori
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

Alt. 2
Första terminen (höst)
1. NEKH81 - Portföljvalsteori
1. NEKH82 - Optionsteori
2. NEKG31 - Ekonometri
2. NEKG81 - Räntebärande tillgångar

Andra terminen (vår)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

* = Studenter som har läst, eller har goda kunskaper i, matematik bör överväga att inte läsa NEKG33 utan istället söka en annan kurs.
 

Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi

Nationalekonomer med inriktning mot internationell ekonomi och utvecklingsekonomi arbetar exempelvis inom olika myndigheter såsom Finansdepartementet, Utrikesdepartementet, Kommerskollegium och Sida, med omvärldsbevakning i större företag och inom massmedia, samt inom internationella organisationer såsom EU, WTO, FN, IMF, Världsbanken och OECD.

Syftet med inriktningen är att förbereda de studerande för kvalificerat analytiskt arbete. Det kan exempelvis handla om att analysera orsaker till och effekter av utrikeshandel och ekonomisk integration, både i ett europeiskt och i ett globalt perspektiv. Inriktningen förbereder också för kvalificerad analys av orsaker till inkomstskillnader mellan länder och olika utvecklingsproblem såsom fattigdom, låg produktivitet och låg utbildningsnivå et cetera. Vid institutionen finns en omfattande kompetens inom dessa områden och det ges flera kurser med fokus på internationell ekonomi och utvecklingsekonomi samt andra kurser som, utifrån intresse, väl kompletterar sådana kurser.

Den ökande globaliseringen och den snabba tillväxten i stora utvecklingsländer som Brasilien, Indien och Kina har lett till en ökad efterfrågan på personer med analytisk kunskap i internationell ekonomi och utvecklingsekonomi.

Studenter som planerar att följa denna inriktning bör optimalt påbörja sina fördjupningsstudier under en vårtermin och sedan fortsätta under en hösttermin om man vill läsa alla de rekommenderade kurserna inom inriktningen i en följd innan man skriver sin kandidatuppsats – då kursupplägget är lagt utifrån en sådan struktur.

Första terminen (vår)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. NEKG71 - Utvecklingsekonomi

Andra terminen (höst)
1. NEKH71 - Ekonomisk integration
1. NEKH72 - Handelsteori
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

* = Studenter som har läst, eller har goda kunskaper i, matematik bör överväga att inte läsa NEKG33 utan istället söka en annan kurs.


Makroekonomi

Makroekonomi behandlar den övergripande utvecklingen i ekonomin och makroekonomer arbetar bl.a. i Riksbanken, Europeiska Centralbanken och andra banker, på Konjunkturinstitutet, på Finansdepartementet samt andra departement och myndigheter, hos arbetsmarknadens parter, i EU:s organisation och i andra internationella organ som OECD, FN, IMF och Världsbanken.

Syftet med inriktningen mot makroekonomi är att ge ingående kunskaper och färdigheter om makroekonomins delområden och frågeställningar och därigenom förbereda för kvalificerat analytiskt arbete inom ämnet.

En makroekonom analyserar ett brett spektrum av den ekonomiska utvecklingen i ett land. Betydelsefulla frågor är bland annat vad som påverkar arbetslösheten och inflationen, vad som styr konjunktursvängningarna, d.v.s. vad som föranleder länder att växla mellan perioder av hög och låg BNP-tillväxt eller rent av minskningar av BNP, samt vilka finans- och penningpolitiska åtgärder som kan vidtas för att påverka dessa faktorer. Makroekonomer undersöker även länders växelkurssystem, vad som bestämmer växelkursens nivå samt länders övergripande handels- och förmögenhetsställning gentemot omvärlden (betalningsbalansen).

I makroekonomin studeras också långsiktig ekonomisk tillväxt, d.v.s. utvecklingen av BNP och ett lands inkomster i ett långsiktigt perspektiv. Inom detta område ställs frågor som varför vissa länders ekonomier växer snabbare än andra, varför vissa länder är rikare än andra och vilka ekonomisk-politiska åtgärder som kan vidtas för att höja tillväxten och främja individernas levnadsstandard på lång sikt.

Alt 1.
Första terminen (höst)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. NEKG41 - Makroekonomisk analys

Andra terminen (vår)
1. NEKH41 - Ekonomisk tillväxt
1. Valfri kurs efter intresse
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

Alt 2.
Första terminen (vår)
1. NEKH41 - Ekonomisk tillväxt
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. NEKG41 - Makroekonomisk analys

Andra terminen (höst)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. Valfri kurs efter intresse
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

* = Studenter som har läst, eller har goda kunskaper i, matematik bör överväga att inte läsa NEKG33 utan istället söka en annan kurs.


Mikroekonomi

En mikroekonomisk inriktning ger såväl kunskap om ekonomins mest grundläggande problem som redskap för tillämpat arbete. En nationalekonom med mikroekonomisk inriktning är en generalist. Genom sin generella kompetens kan en nationalekonom med inriktning mot mikroekonomi arbeta inom privata företag, inom bank- och försäkringsväsendet och inom stat och kommun.

Mikroekonomi handlar om enskilda individers, företags och offentliga institutioners beteende och samspel, och konsekvenserna av detta samspel för ekonomin som helhet. En viktig grupp av frågeställningar rör prisbildning och resursallokering i marknader med såväl många som få aktörer. Mikroekonomisk teori utgör ett kraftfullt verktyg i flertalet av institutionens övriga inriktningar och de centrala kurserna i mikroekonomisk teori ingår därför som rekommenderade eller obligatoriska i dessa inriktningar.

Som exempel på problem vars analys kräver en mikroekonomisk bakgrund kan följande axplock nämnas. Den mikroekonomiska produktionsteorin kan användas för effektivitetsstudier av företag, branscher och institutioner inom stat och kommun. Produktions- och konsumtionsteorin används för värdering av t.ex. de miljökonsekvenser som olika handlingsalternativ är förenade med.

Den del av mikroekonomin som benämns industriell organisation/industriell ekonomi analyserar bland annat nya företags möjligheter att etablera sig på en fåtalsmarknad: Vilka företag som har starkast incitament att utveckla nya produkter; vilka möjligheter man har att upptäcka kartellbildning genom marknadsobservationer; hur tilldelning av t.ex. sändningsrätter för tredje generationens mobiltelefoni bör ske (via någon form av auktion eller via en administrativ fördelning); o.s.v. Den mikroekonomiska analysen av val under osäkerhet utgör också grunden för utformning av såväl finansiella instrument som försäkringskontrakt. Mikroekonomisk teori har på senare tid använts allt mer för att analysera företags och förvaltningars inre organisation.

Alt 1.
Första terminen (höst)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. Valfri kurs efter intresse

Andra terminen (vår)
1. NEKH21 - Industriell organisation
1. Valfri kurs efter intresse
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

Alt 2.
Första terminen (vår)
1. NEKH21 - Industriell organisation
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. Valfri kurs efter intresse

Andra terminen (höst)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. Valfri kurs efter intresse
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

* = Studenter som har läst, eller har goda kunskaper i, matematik bör överväga att inte läsa NEKG33 utan istället söka en annan kurs.


Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi

Nationalekonomer med kvalificerade kunskaper och färdigheter inom teoretisk och empirisk offentlig ekonomi, hälsoekonomi och arbetsmarknadsekonomi efterfrågas på många olika delar av arbetsmarknaden inom offentlig såväl som privat sektor såsom exempelvis Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, landsting, kommuner med flera myndigheter; läkemedelsföretag, konsultföretag och forskningsinstitut; LO, TCO, Svenskt näringsliv och övriga parter på arbetsmarknaden; nationella och internationella organisationer som EU, OECD, WHO, Världsbanken, ILO m.fl.

Studier inom offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi handlar om analyser rörande inkomster och inkomstfördelning, socialförsäkringar och pensionssystem, beskattning, välfärd och rättvisa, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, lönesättning, hälsa och hälsobeteende et cetera. Vidare arbetar man ofta med stora empiriska datamaterial över individer och/eller hushåll. Utbildningen ger förtrogenhet med problem, metoder och teorier relevanta för den offentliga sektorn i vid mening. Vid institutionen finns en omfattande kompetens och forskning inom dessa områden samt kurser på olika nivåer som har en inriktning speciellt mot offentlig ekonomi, hälsoekonomi och arbetsmarknadsekonomi.
 
Studenter som planerar att följa inriktningen i hälso- och arbetsmarknadsekonomi bör optimalt påbörja sina fördjupningsstudier under en hösttermin och sedan fortsätta under en vårtermin om man vill läsa de rekommenderade kurserna inom inriktningen i en följd innan man skriver sin kandidatuppsats – då kursupplägget är lagt utifrån en sådan struktur.

Första terminen (höst)
1. NEKG21 - Mikroekonomisk analys
1. NEKG33 - Matematiska metoder...*
2. NEKG31 - Ekonometri
2. NEKG52 - Offentlig ekonomi och välfärdsstaten, eller
2. NEKG61 - Hälsoekonomi

Andra terminen (vår)
1. NEKH61 - Arbetsmark.ekonomi, eller
1. NEKG52 - Oftentlig ekonomi och välfärdsstaten
1. Valfri kurs efter intresse
2. NEKH0X - Kandidatuppsats

* = Studenter som har läst, eller har goda kunskaper i, matematik bör överväga att inte läsa NEKG33 utan istället söka en annan kurs.

För aktuella litteraturlistor och schema, se praktisk studieinformation

För information om olika kandidatexamina samt examenskrav för dessa, se examen.

En termins studier i nationalekonomi är obligatoriskt inom Ekonomie kandidatprogrammet, Politices kandidatprogrammet och PPE-programmet. Nationalekonomi är ett möjligt huvudämne inom alla dessa program. Oavsett om man läser inom ett program eller om man läser fristående kurser så har man samma breda kursutbud att välja kurser från.

Politices kandidatprogrammet
Programmet omfattar 180 högskolepoäng och är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska företeelser på olika samhällsnivåer alltifrån det lokala till det globala. Studierna inleds med en termin statsvetenskap och en termin nationalekonomi. Därefter lägger man själv upp sin studiegång med huvudämne (fördjupning inom ett ämne) och valfria/obligatoriska kurser utifrån intresse och/eller som komplement till huvudämnet.

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE)
Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, intresseorganisationer eller medier. Det är en bred utbildning som förbereder för arbeten som till exempel utredare eller analytiker. Programmets unika profil kombinerar studier i praktisk filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi, och ger en examen med ett av dessa ämnen som huvudområde. Utbildningens speciella inriktning gör dig särskilt förberedd för sammanhang där det efterfrågas inte bara snävt tekniska kunskaper utan även en bredare förmåga till kritiskt tänkande och analys som också tar hänsyn till etiska och politisk-filosofiska aspekter. Din utbildning ger dig de verktyg du behöver för att ta ett helhetsgrepp på komplexa samhällsfrågor, analysera beslutssituationer och argumentera för olika ståndpunkter. PPE-examen, ”Philosophy, Politics and Economics”, är en internationellt väletablerad examen.

Ekonomie kandidatprogrammet
Programmet omfattar 180 högskolepoäng och ger studenten stora möjligheter att sätta sin egen prägel på utbildningen. Studierna inleds med en termin företagsekonomi följt av en termin nationalekonomi och under termin tre läses statistik och handelsrätt. Därefter lägger man själv upp sin studiegång med huvudämne (fördjupning inom ett ämne) och valfria kurser utifrån intresse och/eller som komplement till huvudämnet.

 

Inom ramen för Politices kandidatprogrammet och Ekonomie kandidatprogrammet kan praktik ingå som del av studierna, och därmed ge akademiska poäng samt inkluderas i en examen från Lunds universitet. Det understryks i kursplanen att praktiken ska utgöras av kvalificerat arbete inom ramen för huvudämnet nationalekonomi. Praktiken ska vara oavlönad.

Det övergripande syftet med en praktik är att du som student skall få tillfälle att använda de teoretiska kunskaper som du tillgodogjort dig från dina nationalekonomiska studier genom att prova på mer handfasta och konkreta arbetsuppgifter, dvs omsätta teorin till praktik. Utifrån detta kan du få en bättre uppfattning om hur din framtida yrkeskarriär eventuellt kan se ut. Praktiken syftar också till att du skall förvärva nya kunskaper inom ämnet och hitta nya relevanta frågeställningar som är till nytta till dina vidare studier inom nationalekonomi. En viktig del är också att praktiken kan ge kontakter och referenser som kan vara dig till hjälp när du i framtiden söker jobb. 

Vad krävs för att en praktik ska godkännas som akademisk praktik i nationalekonomi?
En poänggivande akademisk praktik i nationalekonomi är en kurs som alla andra, med en kursplan som styrdokument – student såväl som praktikorganisation förväntas vara införstådda med detta. Det understryks i kursplanen att praktiken skall utgöras av kvalificerat arbete inom huvudämnet nationalekonomi. Med detta avses att dina huvudsakliga arbetsuppgifter som praktikant vid en organisation skall vara av sådant slag att du måste använda de kunskaper som du hittills har förvärvat via dina nationalekonomiska studier genom att tillämpa dessa på konkreta arbetsuppgifter som nationalekonomer möter i sitt dagliga arbete.

Kravet om kvalificerat arbete inom nationalekonomi måste uppfyllas för att en praktikplats ska godkännas.

Praktiken ska vara oavlönad. Du är student och praktikkursen en del av din universitetsutbildning och ska/kan finansieras med studiemedel. Handledaren på praktikplatsen ska sätta ditt lärande i fokus och ska inte/får inte jämställa dig med en anställd. För att inte underminera denna relation får lön inte utgå för praktikarbetet. 

Praktik inom Politices kandidatprogrammet
Du som studerar inom politices kandidatprogrammet har möjlighet att genomföra en praktiktermin (30 hp) inom ramen för din utbildning. Praktikterminen ger dig akademiska poäng och kan därmed inkluderas i din examen från Lunds universitet. Praktiken skall ske på heltid under terminstid.

Ansökan till praktikkursen görs inte genom antagning.se, utan den sker löpande direkt till Nationalekonomiska institutionen. Enligt programplanen kan praktik göras termin sex.

Behörighetskrav
- Avslutad grundkurs (30 hp) i statsvetenskap.
- Minst 90 hp i nationalekonomi inkl kandidatuppsats.

NEKH92 - praktik inom Politices kandidatprogrammet, 1-30 hp, (kursplan)

Det åligger studenten att se till så att praktikhandledaren ges tillgång till kursplanen. 

För specifik information om ansökan och annat matnyttigt, se praktik inom Pol. kand.-programmet

Praktik inom Ekonomie kandidatprogrammet
Studerar du inom Ekonomie kandidatprogrammet kan du göra praktik inom ramen för programmet, 15 hp eller 30 hp. Praktiken skall ske på heltid under terminstid.

Notera att en praktik om 30 hp betyder att du praktiserar vid en och samma organisation under en hel termin. 

Ansökan till praktikkursen görs inte genom antagning.se utan den sker löpande direkt till Nationalekonomiska institutionen. Enligt programplanen kan praktik göras termin fem eller sex.

Behörighetskrav
- Minst 105 hp avklarade kurser varav minst 60 hp måste vara nationalekonomi och 30 hp företagsekonomi. Det rekommenderas dock att du inte gör praktik förrän efter avslutad kandidatuppsats, dvs termin sex.

NEKH94 - praktik inom Ekonomie kandidatprogrammet, period 1, 1-15 hp, (kursplan)
NEKH95 - praktik inom Ekonomie kandidatprogrammet, period 2, 16-30 hp, (kursplan)
NEKH96 - praktik inom Ekonomie kandidatprogrammet, termin, 1-30 hp, (kursplan)

Det åligger studenten att se till så att praktikhandledaren ges tillgång till kursplanen. 

För specifik information om ansökan och annat matnyttigt, se praktik inom Ekon. kand.-programmet.


 

Exempel på praktikplatser för tidigare studenter vid Nationalekonomiska institutionen

 2023

 • Ramboll
 • Svenska ambassaden i Paris
 • Ratio
 • UD:s ekonomienhet
 • StrandbergHaage
 • ABG Sundal Collier
 • Sveriges ambassad i Kigali
 • Europa direkt Sydskåne
 • Landsbygds- och infrastruktursdepartementet
 • Finansdepartementet, bolag med statligt ägande

2022 

 • Svenska delegationen, Unesco, Paris 
 • Näringsdepartementet
 • Ratio 
 • UD, enheten för internationell handelspolitik
 • SIDA
 • UD, enheten för främjande och hållbart företagande 

2021 

 • Nordea bank apb
 • Ramboll Management Consulting 
 • UD, enheten för främjande och hållbart företagande 
 • Region Skånes Brysselkontor 
 • WSP Sverige 
 • Finansdepartementet 
 • StrandbergHaage 
 • Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi 
 • Eslövs kommun, tillväxtavdelningen 
 • Näringsdepartementet 
 • Pratham Sverige 
 • Sydsvenska handelskammaren 
 • UD, globla agenda 

2020 

 • OECD, Paris 
 • Sveriges ständiga representation i EU 
 • Forskningsinstitutet Ratio 
 • SEB Midcorp 
 • Svenska ambassaden i Haag 
 • Swedbank LC&I 
 • New Republic 
 • Sydsvenska handelskammaren 
 • Stockholms handelskammare 
 • Tesla 
 • 2019 
 • Faugert & Co utvärdering 
 • Ambassaden i Lima 
 • Finansdepartementet 
 • UD, afrikaenheten 
 • Tankesmedjan frivärld 
 • Svenska handelskammaren i San Diego 
 • UD, enheten för global agenda
 • Kontigo - KPMG, offentlig sektor 
 • EY, offentlig sektor 
 • Sveriges ständiga representation i Geneve 
 • Ambassaden i Nairobi 
 • Ambassaden i Beitur 
 • UD, afrikaenheten 
 • Nacka kommun 

2018 

 • UD, enheten för internationell utveckling 
 • OECD 
 • Ambassaden i Kuala Lumpur 
 • EU, Sveriges ständiga representation 
 • Liberalernas riksdagskansli 
 • Ratio 
 • Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) 
 • FN 
 • Ambassaden i Singapore 
 • Ambassaden i Riyadh 
 • Ambassaden i Jakarta 
 • UD, enheten global agenda 
 • Finansdepartementet 
 • Business Sweden, Tokyo 
 • Ambassaden i Tunisien 
 • UD, enheten för främjande och hållbart företagande 
 • Sveriges ständiga representation i Geneve 
 • UD, enheten för internationell handel och EU:s inre marknad 

2017 

 • Riksbanken 
 • Ambassaden i Ottawa 
 • Ambassaden i Bukarest 
 • UD, policy-gruppen
 • Näringsdepartementet 
 • Business Sweden, Tokyo 
 • Handelsbanken 
 • Faugert & Co (utvärdering) 
 • UD, internationell handel 
 • Finansdepartementet 
 • Ambassaden i Wien 
 • Svenska delegationen vid OECD 
 • Ikano bank 
 • EY (offentlig styrning) 
 • SIDA 
 • Ratio 
 • UD, Afrika-enheten 
 • Ambassaden i Harare 
 • Internationella handelskammaren, Stockholm

För studenter som inte läser inom Politices kandidatprogrammet eller inom Ekonomie kandidatprogrammet vid LU finns möjligheten att genomföra en akademisk praktik via fristående kurs. Det finns ingen sådan kurs vid LU för nationalekonomi-studenter, men exempelvis Göteborgs universitet ger praktikkurser som är öppna för alla att söka.

Praktik vid Göteborgs universitet, 30 hp
Praktik vid Göteborgs universitet, 15 hp

Praktik vid Karlstads universitet, 7,5 hp

De praktikutlysningar som inkommer till vår institution anslås i pappersformat på institutionens anslagstavla (EC1) på uppsatssidan NEKH01 på Canvas för aktuell termin samt på vår elektroniska anslagstavla.

Se även:

Lunds universitets karriärportal

Praktisera via Erasmus

Regeringskansliet

Om du är student vid Lunds universitet och ska praktisera i Europa kan du vara berättigad till Erasmus+ praktikstipendium. Praktiken kan antingen utgöra en del av din utbildning, eller vara ett frivilligt komplement utanför ditt studieprogram.

Se Erasmus+ praktikstipendium

Kontakt

Utbildningsadministratör
(grund- och fortsättningsnivå) 
Azra Padjan

Utbildningsadministratör 
(distanskurser och uppsatser) 
Peter Schüller

Utbildningskoordinator
Masterprogram
Ulf Persson

Studievägledare  
Mårten Wallette

Utbildningsledare 
Karin Bergman

Studierektor 
Pontus Hansson