Tenta och prov

Regler för salstentamina på kurser vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Inför tentamen

Anmälan ska vara gjord enligt respektive institutions anvisningar inför tentamen. Om du ej har anmält dig i tid har du endast möjlighet att skriva tentamen i mån av plats och tillgång till tentamen. Notera att särskilda regler gäller för studenter med pedagogiskt stöd.

Hjälpmedel

Institutionen ska i god tid upplysa dig om vilka hjälpmedel du får använda, t ex miniräknare, tabeller etc. De hjälpmedel som är tillåtna finns också angivna på tentamens försättsblad. Det är ditt eget ansvar att ha med dig tillåtna hjälpmedel. Det är din skyldighet att se till att de hjälpmedel du får använda inte innehåller otillåtna anteckningar eller lösa blad och att den miniräknare du tänker använda är tillåten.

Kladdpapper tillhandahålls av institutionen. Det är ej tillåtet att använda egna papper.

Tentamen

Tentamen börjar alltid på exakt angivet klockslag, utan akademisk kvart. Var på plats i god tid! Detta är särskilt viktigt om du skriver i en stor sal, där flera olika tentamina pågår samtidigt och då det ofta är många skrivande.

Kommer du mer än 30 minuter för sent släpps du inte in och får inte skriva din tentamen. Du får lämna skrivsalen tidigast efter 60 minuter.

Gå direkt till din anvisade skrivplats och plocka fram legitimation, tillåtna hjälpmedel, eventuella förfriskningar m.m. ur väskan. Placera sedan väskan på därför avsedd plats. Under pågående tentamen får väska öppnas endast under uppsikt av skrivvakt.

Som student måste du ovillkorligen följa skrivvakternas anvisningar när det gäller din placering i skrivsalen, placering av väskor, ytterkläder och andra personliga tillhörigheter samt i de fall då det råder regler om toalettbesök.

Sitt kvar på din plats och invänta tentamens start. Du får inte vända på papperna förrän skrivvakten meddelat att tentamen har börjat. Därefter är all kommunikation förbjuden fram till dess att alla tentander har lämnat in sin tentamen. Även efter att du lämnat in din tentamen är all kommunikation med andra förbjudet så länge du befinner dig i skrivsalen.

Det är förbjudet att använda mobiltelefon, läsplatta eller annan teknisk och elektronisk utrustning under skrivtiden. Dessa måste vara avstängda och undanstoppade på anvisad plats för personliga tillhörigheter vid inträdet till skrivsalen.

Du är skyldig att vid begäran från skrivvakter och lärare uppvisa de hjälpmedel och papper du använder under tentamen. Vid misstanke om fusk kan otillåtna hjälpmedel och papper komma att beslagtas för att säkerställa bevis.

I skrivsalen råder rök- och alkoholförbud. Inga rökpauser ges under tentamen.

Legitimation

Vid varje tentamenstillfälle kontrolleras studenternas identitet. Du har en skyldighet att uppvisa giltig legitimation. Ta därför med legitimation i form av ID-kort, körkort eller pass. Om du saknar giltig legitimation får du inte tentera.

Tentamens slut

Du får inte lämna skrivsalen förrän tidigast en timme efter tentamens början. Legitimation ska vara kontrollerad innan du får lämna lokalen. Tentamen ska lämnas in oavsett om du har svarat på frågorna eller ej.

Lämnar du inte in din tentamen inom angiven tid kommer den att bedömas som ogiltig och därmed inte rättas.

Alla som deltar i tentamen ska lämna in denna med namn och personnummer, ifyllt med bläckpenna. Inlämnad tentamen rättas och betygssätts. Du har också rätt att lämna in en blank tentamensskrivning. Det innebär att du inte lämnar in några svar samt att du kryssar i rutan märkt ”Blank” och skriver under med din namnteckning (om sådan ruta finns). Observera att blank skrivning måste lämnas in under angiven tid och kommer att rapporteras som underkänd. Om du har besvarat någon del av uppgifterna kommer tentamen att rättas och det resultat du uppnår gäller. Det går alltså inte att i efterhand besluta att resultatet inte ska gälla.

Du ansvarar själv för att eventuella bilagor med lösningar häftas ihop med tentamen alternativt läggs i det för ändamålet tillhandahållna omslaget. Varje bilaga ska förses med namn, personnummer och sidnummer.

Bryter du mot någon av tentamensreglerna ovan anses du ha hindrat tentamen och kan avvisas från skrivsalen samt bli anmäld till rektor. Disciplinära åtgärder kan bli aktuella – se vidare nedan under ”Fusk”.

Efter tentamen

Besked om att resultat har lagts in på prov eller hel kurs i Ladok skickas till din e-postadress som är kopplad till ditt studentkonto. Du loggar in i Studentportalen och kan där se ditt resultat.

Får du underkänt på tentamen har du möjlighet att göra om den vid annat tentamenstillfälle. Du måste naturligtvis i god tid bevaka om kursinnehåll och kurslitteratur ändrats.

”Plussning”, d v s att som redan godkänd tentera om för att höja sitt betyg, är inte tillåtet.

Du kan se/hämta din tentamen vid tentamensgenomgången/tentavisningen eller därefter på institutionens tentamensexpedition under anvisade öppettider.

Tentamensexpedition för institutionerna i företagsekonomi, nationalekonomi och informatik.

För att hämta ut din tentamen måste du legitimera dig och kvittera med din namnteckning. Ska du hämta ut en tentamen åt en kursare behöver du ha med dig en fullmakt för detta.

Omprövning

Ekonomihögskolan rekommenderar att en begäran om omprövning lämnas senast 3 veckor efter att resultatet har meddelats. Likaså rekommenderas du att göra detta skriftligt, se blankett ”Begäran om omprövning”. Omprövning av betyget kan ske om beslutet är uppenbart oriktigt och beslutet kan ändras snabbt och enkelt. Det handlar inte om en ny rättning av tentamen. Se även: Beslut om riktlinjer för möjlighet till omprövning av betyg vid Ekonomihögskolan.

Fusk

Ekonomihögskolan ser allvarligt på alla försök till fusk. Om skrivvakter eller lärare misstänker att en student inte följer tentamensreglerna kommer de att informera studenten. Om en student inte följer anvisningarna från en skrivvakt eller lärare kommer studenten att avvisas från skrivsalen.

Varje misstanke anmäls till institutionen som i sin tur gör en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Nämnden handlägger alla misstänkta försök till fusk enligt rektorsämbetets föreskrifter. De disciplinära åtgärder som en student kan drabbas av är varning eller avstängning från studier i upp till sex månader. Den normala avstängningstiden är sex veckor.

Vanligaste tentasalarna

Markerat i fetstil är förkortningen som används i TimeEdit.

Arena
Sparbanken Skåne Arena
Stattenavägen 25

Ed
Eden
Paradisgatan 5

Gasque
LTH:s kårhus, 
John Ericssons väg 3, en trappa ner

MA
Matteannexet LTH
Sölvegatan 18-20, en trappa upp

Sp
Sparta 
Tunavägen 39

Vic
Victoriastadion (Idrottsstadion), Lovisastigen 2-4

Hämta ut din tentamen

Du kan se/hämta din tentamen vid tentamensgenomgången eller därefter på institutionens tentamensexpedition under anvisade öppettider. Institutionerna i företagsekonomi, nationalekonomi och informatik har en gemensam tentamensexpedition.

Tentamensexpeditionen

För att hämta ut din tentamen måste du legitimera dig och kvittera med din namnteckning.

Senast uppdaterad: 2020-01-10