Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppsats som behandlar beslutsfattandet om skånska vindkraftverk vinner KEFU:s uppsatspris 2023

En kvinnlig uppsatsvinnare tar emot en check från en man
Alice Petersson, vinnare av KEFU:s uppsatspris, tillsammans med KEFU:s forskningsledare Ulf Ramberg.

För 38e gången delar KEFUs styrelse ut priset för bästa uppsats inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi på totalt 20 000 kronor. För läsåret 2022/2023 går priset till uppsatsen: "Opportunities for Agency in Offshore Wind Power in Skåne, Sweden?" författad av Alice Petersson, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet.

Styrelsens motivering till priset

"Det svenska energisystemets brister och förtjänster har under de senaste åren diskuterats flitigt, konfliktytorna är många och samtalstonen stundtals hård. Som bekant är Skåne en av Sveriges landsdelar som drabbats hårt av brister och flaskhalsar i såväl distribution som produktion av el. Föreliggande uppsats sätter i detta sammanhang havsbaserad vindkraft under lupp genom att besvara 3 övergripande frågor: 1) Vad har karakteriserat utvecklingsmönstret för havsbaserad vindkraft i Skåne och hur har mönstret förändrats mellan 2000- fram till Mars 2023? 2) Hur har lokala, regionala och nationella policys påverkat detta utvecklingsmönster för havsbaserad vindkraft? 3) Hur har policyförutsättningarna för aktörer inom havsbaserad vindkraft återspeglats i lokala och regionala aktörers uppfattningar, anpassningar och strategier för havsbaserad vindkraft?

Med en tematisk kvalitativ ansats baserad på en rik empiri konstaterar författaren bland annat att vindkraftmarknaden utvecklats snabbare än såväl nationella som lokala regleringar samtidigt som reglerande enheter ibland saknar kunskap om behov och möjligheter inom energisystemet. Vidare diskuteras att berörda kommuner, förutom flitig användning av kommunalt veto, ofta saknar strategiska planer för utveckling av havsbaserad vindkraft och i huvudsak tar hänsyn till påverkan på landskapet och lokal folkopinion när frågan kommer upp. Det behövs politisk kraftsamling både på nationell och lokal nivå för att säkerställa ett fungerande energisystem diskuterar författaren. Författaren argumenterar vidare att det kan finnas ett behov av ett lokalt forum där energimarknadens intressenter i Skåne kan träffas och diskutera den skånska energifrågan. Kanske kan ett sådant forum skapa ett ökat samarbete och kunskap om den skånska situationen och bygga en gemensam identitet för skånsk energiproduktion. 

Sammantaget tar författaren upp ett mycket aktuellt frågeområde med stor relevans och politisk laddning, inte minst för Skåne. Uppsatsen präglas av gedigna metodval, bra språk och goda teoretiska ställningstaganden som tillämpas vid analys av det empiriska materialet. Detta har resulterat i en gedigen uppsats med tydliga policyimplikationer."

Uppsatsen "Opportunities for Agency in Offshore Wind Power in Skåne, Sweden?" i Lund University Publications (LUP)

I detta YouTube-klipp berättar Alice Petersson om sin uppsats för KEFU:s forskningsledare Ulf Ramberg.